Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 5031 варіанти(ів)

Тип : Курсова робота

Предмет : Банківська справа

Мова : Українська мова

Ліквідність банків

Метою курсової роботи є дослiдження теоретичних та прикладних проблем управлiння лiквiднiстю банку. Успiшне досягнення поставленої мети вимагає виконання наступних завдань, що поставленi в рамках роботи:

 • дослiдити Поняття та особливостi визначення лiквiдностi банку ;
 • проаналiзувати фактори забезпечення ефективностi процесу управлiння лiквiднiстю банку;
 • охарактеризувати механiзм органiзацiї процесу управлiння лiквiднiстю в банку;
 • розглянути методи та стратегiї управлiння лiквiднiстю банку;

- провести ґрунтовний аналiз лiквдностi банкiвської системи в Українi.

Об’єктом курсової роботи є дiяльнiсть банку у напрямку пiдтримки належного рiвня лiквiдностi. Предметом роботи є процес органiзацiї та забезпечення лiквiдностi банку.

У процесi виконання курсової роботи використовувалися як загальнонауковi методи дослiджень (iндукцiя та дедукцiя, аналiз та синтез), так i iншi спецiальнi методи. Пiд час дослiдження поняття лiквiдностi банку,

його особливостей та еволюцiї розвитку були використанi методи iсторичного дослiдження, аналогiї, наукової абстракцiї. Аналiз факторiв, методiв та стратегiй забезпечення ефективностi процесу управлiння лiквiднiстю банку проводився з використанням методiв порiвняння та логiки.

При проведеннi аналiзу забезпечення належного рiвня лiквiдностi банкiвської системи використовувалися статистичнi методи, з яких найбiльша увага придiлялася графiчному вiдображенню виявлених тенденцiй.

150.00 грн

Тип : Магістерська робота

Предмет : інвестиційний аналіз

Мова : Українська мова

Управління інвестиційною привабливістю підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Метою дипломної роботи є розроблення пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі результатів оцінювання інвестиційної привабливості та стану управління.

Для досягнення поставленої мети в бакалаврській дипломній роботі потрібно вирішити наступні завдання:

-        розглянути інвестиційну привабливість підприємства як економічну категорію;

-        дослідити методики аналізування ефективності управління інвестиційною привабливістю підприємств;

-        надати загальну економічну характеристику підприємству;

-        провести аналіз рівня інвестиційної привабливості підприємства;

-        дослідити місце управління інвестиційною привабливістю підприємства в системі фінансового управління;

-        сформувати пропозиції та рекомендації щодо покращення стану ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;

- дослідити стан охорони праці на підприємстві.

Об'єктом дослідження в дипломній роботі є процес управління інвестиційною привабливістю підприємства.

Предметом дослідження в дипломній роботі є теоретико-методичні та прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

В процесі написання дипломної роботи використано методи системного підходу в процесі визначення сутності інвестиційної привабливості та методик аналізування управління інвестиційною привабливістю, статистичні методи – для дослідження впливу факторів на зміну рівня інвестиційної привабливості, порівняльний аналіз динаміки економічних показників − для оцінювання стану і розвитку досліджуваного підприємства та для прогнозування фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод», табличний метод – для систематизації даних по підприємству,  графічний метод.

1000.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Кримінальний процес

Мова : Українська мова

«Розумний строк як засада кримінального провадження»

У дипломній роботі знайшли відображення такі цікаві з теоретичної точки зору питання, як: поняття, функціональне призначення, класифікація та порядок обчислення процесуальних строків у кримінальному судочинстві; співвідношення завдання швидкості розкриття злочинів та процесуальних строків, що його забезпечують.

Також цікавим є дослідження автором з практичної точки зору питання строків, які гарантують захист прав і законних інтересів учасників провадження, зокрема строків які гарантують недоторканість особи.

Студент також розглянув спірні питання вибраної теми, положення кримінального процесуального законодавства, що потребують уточнення і вдосконалення, проаналізував міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України та постанови пленуму ВСУ з питань теми, привів приклади з практики та зробив пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації процесуальних строків.

1499.00 грн

Тип : Магістерська робота

Предмет : Маркетинг

Мова : Українська мова

Аналiз i оцiнювання маркетингової комунiкацiйної полiтики РБ "Аваль"

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних рекомендацiй щодо формування комплексу маркетингових комунiкацiй комерцiйними банками України для просування своїх продуктiв на мiжнародному ринку.

Для досягнення мети дослiдження поставленi й вирiшенi такi завдання:

1.        систематизовано iнструменти маркетингових комунiкацiй i обґрунтовано доцiльнiсть їхнього використання в банкiвськiй дiяльностi;

2.        вивчено практику використання маркетингових комунiкацiй вiтчизняними комерцiйними банками;

3.        розроблено методику формування комплексу маркетингових комунiкацiй для просування на ринку банкiвських продуктiв;

4.        сформовано основнi напрямки органiзацiйно-iнформацiйного забезпечення комплексу маркетингових комунiкацiй на ринку банкiвських продуктiв;

5.        проведено оцiнку впливу комплексу маркетингових комунiкацiй на процес прийняття рiшення споживачами банкiвських продуктiв.

Об'єктом дослiдження є маркетинговi комунiкацiйнi процеси РБ Аваль.

Предметом дослiдження є принципи, методи i практичнi аспекти формування комплексу маркетингових комунiкацiй для просування банкiвських продуктiв для мiжнародних клiєнтiв.

Теоретичною основою та методологiчною базою проведеного у роботi дослiдження, є науковi працi провiдних вiтчизняних i закордонних учених в областi маркетингу, банкiвської справи, менеджменту. Правове поле роботи забезпечили законодавчi та нормативнi документи з питань регулювання банкiвської дiяльностi. У ходi дослiдження, аналiзу й узагальнення отриманих результатiв, використано данi бухгалтерської i статистичної звiтностi, результати анкетного обстеження експертiв.

При проведеннi дослiдження використовувалися такi методи: структурно-логiчний i семантичний аналiз; структурного групування i статистичних порiвнянь; ситуацiйного аналiзу; теорiї iнформацiї; органiзацiйного моделювання; експертних i бальних оцiнок, середнiх i вiдносних величин.

Структура роботи. Робота складається із вступу,  трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, переліку джерел та додатків. Загльний обсяг роботи — 88 сторінок. Основний обсяг роботи — 74 сторінки.

800.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Страхування

Мова : Українська мова

Аналіз діяльності страхової компанії «Альфа Страхування»

Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття економічної природи та сутності страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних ринкових умовах і визначення шляхів прискорення розвитку страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

Реалізація поставленої мети досягається через послідовне вирішення завдань теоретичного та практичного характеру:

 • вивчити та узагальнити теоретичні підходи до визначення передумов виникнення страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності як специфічної галузі страхування та його економічної сутності;
 • на основі нових методичних підходів до класифікації впорядкувати страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності, розробивши класифікацію страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності з використанням зарубіжного досвіду поділу страхування на класи;
 • здійснити аналіз сучасного стану страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні та визначити тенденції його розвитку;
 • виявити чинники соціально-економічного та правового характеру, які заважають розвитку страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні;
 • оцінити умови проведення окремих видів страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності власників транспорту і відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж власників транспорту) в Україні, надати рекомендації щодо їх удосконалення;
 • дослідити законодавчо-правове регулювання страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності;
 • довести необхідність зміни підходів до використання обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності з метою підвищення соціально-економічного захисту постраждалих.

Об’єктом дослідження є страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності як специфічна галузь страхування.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, які виникають в процесі страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності між його учасниками.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу курсової роботи становить сучасна економічна теорія, критичний аналіз класичних теорій і новітніх поглядів на економічну природу страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності, його сутність та значення. У процесі дослідження застосовувалися: діалектичний метод пізнання, що забезпечує аналіз фінансових явищ та процесів в їх розвитку, взаємозв’язку і взаємозалежності; аналітично-графічна формалізація страхових відносин; метод аналізу і синтезу; економіко-статистичні методи групування, прогнозування, порівняльних характеристик при обґрунтуванні рекомендацій щодо удосконалення умов окремих видів обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.

170.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Інформаційне право

Мова : Українська мова

Блогосфера як інструмент публічної комунікації

Метою роботи є аналіз ролі нових інформаційних Інтернет-технологій та блогосфери в становленні інституцій сучасного громадянського суспільства.

Суспільно-політична актуальність дослідження полягає в тому, що блогосфера та соціальні мережі, будучи доступними і поширеними, включають в себе пересічних громадян сучасних суспільств, а значить, є своєрідним «барометром» суспільних відносин.

Для її реалізації необхідно вирішити ряд завдань:

 1. виділення сучасних трактувань поняття «громадянського суспільства» стосовно Інтернет-спільноті в цілому, до блогосфері зокрема;
 2. виявлення передумов до актуалізації ролі Інтернет-блогу як інструменту і середовища формування громадянського суспільства;
 3. формулювання переваг і недоліків мережевого блогу як майданчика громадянської активності;
 4. опис функцій блогосфери як інструменту політичної комунікації; порівняльна характеристика блогосфери і громадянського суспільства;
 5. опис видів активності громадянського суспільства в мережі Інтернет;
 6. формулювання припущень про подальші напрямки використання мережевої блогосфери як інструменту і середовища розвитку громадянського суспільства.

Об’єктом дослідження виступають особливості вивчення блогосфери як інструменту публічної комунікації.

Предметом дослідження виступає актуалізація ролі блогосфери як інструменту публічної комунікації. 

Методи дослідження. У роботі використовувались наступні методи: описовий, порівняльний, метод компонентного аналізу, логічні методи (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації).

Структура роботи зумовлена її метою та завданнями. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (31 найменування). Загальний обсяг роботи – 43 сторінки.

300.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Організація обслуговування туристів в готелях

Мова : Українська мова

Дослідження організації обслуговування у суші-лаунж «Бандера’с»

Метою технологічної практики є дослідження організації обслуговування у суші-лаунж «Бандера’с».

Завдання технологічної практики:

 • вивчення правил техніки безпеки, санітарії та особистої гігієни працівників підприємства;
 • ознайомитись із підприємством, складськими, виробничими, торговельними групами приміщень та їх призначенням;
 • проаналізувати основні і додаткові послуги, які надає підприємство;
 • ознайомлитись із матеріально-технічним забезпеченням процесу обслуговування;
 • описати організацію повсякденного обслуговування споживачів;
 • здійснити аналіз організації бенкетів та прийомів;
 • провести аналіз організації спеціальних форм обслуговування, організація обслуговування іноземних громадян;
 • охарактеризувати роботу бару закладу суші-лаунж «Бандера’с»;
 • описати організацію виготовлення продукції бару;
 • дослідити організацію обслуговування споживачів за барною стійкою;
 • проаналізувати організацію праці обслуговуючого персоналу закладу ресторанного господарства.
150.00 грн

Тип : Тези

Предмет : Правознавство

Мова : Українська мова

Основи сімейного права

Відповідь на теоретичну частину контрольної роботи з правознавства варіант №10 "Основи сімейного права"

20.00 грн

Тип : Реферат

Предмет : Географія

Мова : Українська мова

Африка

Все про Африку

100.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Психологія

Мова : Українська мова

«Прояви тривожності у дітей молодшого шкільного віку»

У наш час збільшилось число тривожних дітей. Проблема підвищеної тривожності дітей стає особливо актуальною в період вступу й адаптації дитини до школи. Стан дітей характеризується підвищеною тривогою, занепокоєнням, невпевненістю, емоційною несталістю, тобто такими емоційними станами як тривога, страхи, фобії, депресії та ін., що потребують психотерапевтичного впливу. Їм здається, що багато що з того, що його оточує, несе в собі загрозу для власного «я». Причини формування високого рівня тривожності полягають як у генетичних факторах розвитку психіки дитини, так і в соціальних. 

Тривога як стан вивчалася багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими. Тривогу як стан і як рису, яка виникає у процесі адаптації до середовища та виконання різних видів діяльності, вивчали Ю.А. Александровський, Ф.Д. Горбов, А.Б. Леонова, Н.Б. Пасинкова, Ю.Л. Ханін, Х. Хекхаузен, Г. Айзенк, Г.Г. Аракелов, А.М. Прихожан, А.І. Захаров, А.В. Петровська, В.В. Петровський.

Актуальність проблеми в тому, що дуже часто в учнів спостерігаються стани шкільної тривожності, яка виражається у хвилюванні – підвищеній занепокоєності в навчальних ситуаціях у класі, очікуванні поганого ставлення до себе, негативного оцінювання з боку вчителів.

Існує ряд проблем, з якими стикаються молодші школярі. Ці проблеми можуть призвести до виникнення такого явища як шкільна тривожність :

- режимні труднощі (вони полягають у відносно низькому рівні довільної регуляції поведінки, організованості) ;

- комунікативні труднощі (частіше за все спостерігаються у дітей, що мають малий досвід спілкування з однолітками);

- проблеми взаємин з вчителем .

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична і практична розробленість, потреби практики зумовили вибір саме цієї теми дослідження «Прояви тривожності у молодшому шкільному віці».

100.00 грн