Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 5648 варіанти(ів)

Тип : Дипломна робота

Предмет : Маркетинг

Мова : Українська мова

Маркетингові комунікації. Збут: СТАН І ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ, НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Актуальність. Одним із інструментів впливу на поведінку споживача є стимулювання збуту. Воно належить до заходів заохочення споживачів, що носять короткотерміновий характер. Стимулювання збуту діє в обмеженому відрізку часу і має певне ц і л ь о в є п р и з н ач є н н я.

Сьогодні стимулювання збуту як інструмент впливу на поведінку покупців, зростає. Основні причини цього явища:

 • існує тенденція до маркетингу, який ґрунтується на встановленні відносин з клієнтами;
 •  зростає обсяг прямої поштової реклами;
 • появилися споживачі, які розуміються на питаннях стимулювання збуту певних типів товарів;
 • під час спаду споживачі, які орієнтуються в цінах, здійснюють пошук акцій зі стимулювання збуту, прагнучи отримати якомога більше за свої гроші;
 •  великі оптові компанії віддають перевагу працювати з постачальниками, товари яких продаються швидко (завдяки потужній рекламній підтримці або в результаті цікавих акцій зі стимулювання збуту, або завдяки тому й іншому);
 •  висока вартість телереклами змушує менеджерів з маркетингу шукати можливості використання більш ефективних і економічно виправданих засобів маркетингу, до яких відноситься і стимулювання збуту.

Для того, щоб стимулювання збуту виступало дійовим інструментом впливу на поведінку споживача, повинні бути дотримані такі його принципи:

 • врахування типів купівельної поведінки споживача. Справа в тому, що на різних покупців по-різному впливають певні форми і методи стимулювання збуту. Для одних суттєвим важелем є використання купонів, для других – надання  знижок до ціни на товар, для третіх – вигідні умови платежу тощо;
 • значимість стимулювання збуту для конкретного споживача. Вона може виражатись в різних матеріальних, моральних чи психологічних кінцевих результатах стимулювання збуту або в їх комбінації;
 • спрямованість     стимулюючих     акцій     на     досягнення
  маркетингових        цілей        фірми.        Підприємства повинні використовувати стимулювання збуту як інструмент впливу на споживача  так,   щоб   забезпечити   стабільне   зростання   обсягу продажу товарів, підвищити рівень прибутковості;
 • недопущення неефективних наслідків стимулювання збуту (руйнування іміджу фірми, вигідного позиціювання бренду та інше).

Мета та зміст поставлених задач. Метою дипломної роботи є дослідження організації стимулювання збуту та шляхи його вдосконалення на прикладі підприємства ТОВ «Ровекс». Для досягнення поставленої мети передбачено постановку формулювання і розв’язання наступних наукових і практичних задач:

 • дослідити теоретичні основи організації стимулювання збутової діяльності на підприємстві; 
 • визначити сутність  системи стимулювання, обґрунтувати структурні елементи її формування;
 • проаналізувати діючу практику стимулювання збуту та дати оцінку ефективності її проведення;
 • узагальнити тенденції та обґрунтувати напрямки удосконалення стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс».

Об’єктом дослідження даної роботи є формування та розвток стимулювання збутової діяльності.

Предметом дослідження є особливості використання форм та методів стимулювання збуту на ТОВ «Ровекс».

Методи дослідження. Виконання даної роботи базується на обґрунтуванні великої кількості сучасних економічних праць, наукових розробок, пов’язаних із висвітленням питання суті, ролі та структури збутової діяльності взагалі та організації стимулювання збуту зокрема. Разом із розглядом класичних теорій проводиться висвітлення новітніх поглядів щодо організації стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс». Для оцінки організації стимулювання збуту  використовуються різноманітні методи, серед яких метод аналізу і синтезу, статистичні, економіко-математичні методи, порівняльний аналіз динаміки показників. Емпіричною основою дослідження є результати конкретних економічних досліджень.

Інформаційна база дослідження. Статистичну і фактологічну основу дослідження складають монографії та статті вітчизняних і зарубіжних науковців:  І. А. Бланка, Е. П. Голубкова, М. П. Гордона, П. Дойля,  А.І. Ковальова,  М.Лєві, Л.В.Балабанової, Л.В.Осіпової, С.Ф.Покропивного, Е.П.Пєшкова, А.Н. Романова та інших,  а також маркетингова документація ТОВ «Ровекс».

Наукова новизна. У роботі висувається припущення про те, що при активізації стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс» можна суттєво підвищити рівень продажу товарів широко вжитку.

Практичне значення полягає в тому, що одержані в дипломній роботі результати можуть бути практично застосовані у збутовій діяльності, а саме:

1) на основі аналізу ролі збутової діяльності на ТОВ «Ровекс»  здійснено пропозиції щодо вдосконалення регулятивної функції збуту щодо продажу товарів;

2) аналізуючи реалізацію стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс», внесено пропозиції щодо можливості застосування  окремих методів та форм стимулювання

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг роботи складає 91 сторінку комп’ютерного тексту, у тому числі 9 таблиць,   5 рисунків, список використаних джерел 97 найменувань, 1 додаток на 1  сторінці.

400.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Банківська справа

Мова : Українська мова

Методологія управління кредитними ризиками на прикладі (назва діючого банку)

За останні роки середньорічний приріст капіталу банків України помітно зростав. Економіка нашої держави нагромадила певний запас макроекономічної стабільності. Упродовж останніх чотирьох років банківська система України, з одного боку, забезпечувала відносну економічну стабільність, надавала економіці необхідні фінансові ресурси, а  з іншого – реалізувала можливості власного розвитку, надані сприятливими макроекономічними умовами.

Водночас існують численні бар’єри та ризик подальшого розвитку банківської діяльності.

Насамперед – це ризик того, що через обмеженість свого капіталу банківська система не зможе генерувати необхідні для підтримки високих темпів економічного зростання кредитні ресурси.

Підстави для таких побоювань дають неадекватні темпи зростання активів банків та їх капіталу. Якщо приріст активівостанніми роками коливався у межах 30-60%, то регулятивний капітал зростав зі швидкістю 25-32% на рік. У результаті норматив адекватності капіталу за 2001-2005 роки знизився з 21 до 15%. Тому якщо найближчим часом не вирішити питання щодо підвищення капіталізації, то українська банківська система стане галмом економічного зростання або ж ми зіткнемося зі стрімким збільшенням фінансових оборотів поза банками.

Наступний ризик – нерозвинутість ринків використання ресурсів, обмеженість банківського інструментарію. Через це банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність переважно за рахунок найризикованішого сегмента – кредитування.  

Управління кредитною діяльністю – одна з найважливіших складових банківського менеджменту. Вона безпосередньо впливає на ефективність діяльності комерційного банку, його реальній можливості „виживати” в сучасному конкурентному середовищі.

Методологічною базою для виконання даної магістерської роботи є Закон України „Про банки і банківську діяльність”, інші нормативно-правові акти, як то: Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків в Україні, Положення „Про порядок формування і розмір страхового фонду комерціних банків”, Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, а також монографії та статті провідних сучасник вітчизняних та зарубіжних економістів: Євтуха О., Ковальчука Т. Г., Коваля М. М., Ковбасюка М. Р.,  Вітлинського В. В., Герасимовича А. М.,    Павлюка С. М., Паламарчука В.О., Федотова М.М., Бойченка О. К., Примостки Л.,      Романенка Л. Ф.,  Коротеєвої А. В.,  Сплетухова Ю., Канаматова К. та ін.

Об’єктом магістерського дослідження є особливості процесу банківського кредитування на сучасному етапі.

Предметом дослідження є організація кредитної діяльності в акціонерному банку „Мрія”.

Гіпотеза. При удосконалення організаційної роботи банківського менеджменту можна суттєво підвищити ефективність діяльності банку.

Метою роботи є дослідження управління процесом банківського кредитування на пригладі АБ „Мрія”.

Згідно з метою у роботі висуваються наступні завдання:

1. Розглянути теоретичні основи організації кредитної роботи в банку, як то кредитні операції в структурі банківських активів, кредитну політику банку, організацію кредитної роботи в банку.

2. Проаналізувати практику управління процесом кредитування на прикладі акціонерного банку „Мрія”, а саме: дослідити доходність кредитного портфеля  банку та методи ціноутворення за кредитами, з’ясувати методи управління кредитним ризиком, проаналізувати етапи процесу банківського кредитування та управління кредитним ризиком окремої позики, подати методику оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку.

3. З’ясувати проблеми активізації кредитування банками реального сектору економіки та населення, тобто розглянути процес вдосконалення управління кредитним ризиком та розширення спектру  й обсягів кредитних продуктів.

Тоеретико-методологічну основу магістерської роботи становить сучасна економічна теорія, критичний синтез класичних теорій й новітніх поглядів на поставлену проблему. В роботі використані методи порівняльного аналізу та синтезу, порівняльний аналіз динаміки показників.

Теоретичне значення. Матеріал даної магістерської роботи може бути використаний як допоміжний при розгляді теми кредитівання та управління кредитним ризиком.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, містить 19 таблиць, 5 рисунків, 2 додатки та налічує 106 сторінок.

 

 

 

 

350.00 грн

Тип : Магістерська робота

Предмет : Зовнішньоекономічна діяльність

Мова : Українська мова

Зовнішньоекономічна діяльність в АПК. Тарифи АПК.

Актуальність теми. Формування ринкової економічної системи в Украї­ні потребує її інтегрування до світового економічного простору. Це можливо тільки за умов створення висо­коефективного механізму функціонування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 У зв'язку з необхідністю Україні зайняти своє місце у міжнародному по­ділі праці достатньо уваги слід приділяти державному регулюванню зовніш­ньої торгівлі АПС, яке має використовувати економічні механізми та інструменти, серед яких найбільш цивілізованим на даний час є митно-тарифне регулюван­ня — найважливіший механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі. У всьому світі державне регулювання є прикладом економічного регулювання і відповідає вимо­гам ринкової економіки в порівнянні з нетарифними обмеженнями, які пере­важно мають характер державного, силового регулювання зовнішньої торгівлі. Митно-тарифне регулювання — це найважливіша складова митної спра­ви, одна з основних функцій митних органів будь-якої країни.

 Необхідність активізації  зниження тарифних ставок в умовах зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС України зумовила появу значної кількості праць вітчизняних авторів, присвячених дослідженню формування тарифних та нетарифних механізмів. Провідне місце в розробці цієї теми належить таким відомим економістам, як Л. Демиденку, М. Петренку, М. Каленському, А. Соколовській, І. Кобуті, В.І.Губенку, С.М.Кваші та іншим.

Дослідженнями досягнень у галузі аграрної політики та структурним реформу­ванням займаються такі науковці, як О.Ф.Лука, В.Власов, Є. Крикавський, О.Обелець, Ю. Кирилець, П.Гайдуцький, Ю.Коваленко, І.Охріменко, І.Зеліско, О.Рудницька, Н.Сеперович, О.Якубчак, С. Мельничук тощо.

Водночас потребують  поглибленого вивчення проблеми функціонування діючих механізмів тарифного і нетарифного регулювання   зовнішньоекономічної діяльності  агропромислового сектору.

Метою роботи є дослідження ефективних механізмів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

-     визначити особливості  економічної політики АПС на зовнішньому ринку;

- проаналізувати законодавчо-нормативну базу забезпечення зовнішньоекономічної діяльності АПС;

-    дослідити світовий досвід регулювання тарифних та нетарифних механізмів функціонування зовнішнього ринку;

-   провести оцінку існуючих тарифних та нетарифних механізмів зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС;

-   сформувати заходи щодо гармонізації системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

-   розробити пропозиції щодо підвищення ефективності механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС.

Об’єктом дослідження у даній роботі є система державного  регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору. 

Предметом – механізми тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПС.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження склали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної фінансової науки у сфері зниження митних тарифів. У процесі роботи, залежно від поставлених цілей і завдань, використовувалися відповідні методи аналізу: аналітично-графічна формалізація, групування, метод індексів, порівняння, систематизації, статистичне зіставлення даних. Вивчення особливостей тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС здійснювалося на основі ретроспективного аналізу інформації, статистичних методів.

Емпіричною основою виступають результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний і вітчизняний досвід у сфері формування механізмів зниження тарифів.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, періодичні й монографічні видання вітчизняних і зарубіжних авторів, дані статистичних щорічників.

Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні комплексу питань, пов'язаних з  формуванням тарифних і нетарифних механізмів зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору.         

У процесі дослідження було:

 •   уточнено економічний зміст регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору, що знайшло своє вираження у визначенні її сутності, функцій, виділенні ряду особливостей, а також принципів функціонування;
 •  визначено необхідність зниження тарифних ставок. Встановлено, що  при активному розвитку внутрішніх механізмів тарифного й нетарифного регулювання й техніко-економічному обґрунтуванні окремих операцій можна суттєво знизити  митні тарифи для  продуктів та товарів АПС;
 •  обґрунтовано практичні рекомендації щодо активізації зменшення тарифних ставок, стимуляції такої діяльності та на цій основі визначені основні напрямки формування процесів активізації управління зовнішньоекономічною діяльністю галузей АПС.

Практичне значення. Розроблені в ході дослідження підходи, теоретичні узагальнення, висновки та рекомендації можуть бути використані для активізації механізмів зниження тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС. Пропозиції автора щодо розширення системи зниження тарифного тиску можуть бути використані митною службою України з метою розвитку механізму зниження тарифних ставок  та забезпечення  активізації зовнішньоекономічної діяльності  в Україні.

Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 101 сторінку комп'ютерного тексту, у тому числі 9 таблиць, 2 рисунків, список використаних джерел зі 90 найменувань.

500.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Метою даної роботи є дослідження поняття «терористичний акт», аналіз складу даного злочину, опрацювання нормативно-правових актів і відповідної літератури для найбільш повного висвітлення проблеми.

400.00 грн

Тип : Вирішення задач

Предмет : Макроекономіка

Мова : Українська мова

Згідно даних наведених у таблиці 1 розрахуйте основні макроекономічні показники за двома методами (за витратами та за доходами): ВВП; ЧВП; НД; Особистий доход; Доход після сплати податків. Реальний ВВП.

Згідно даних наведених у таблиці 1 розрахуйте основні макроекономічні показники за двома методами (за витратами та за доходами): ВВП; ЧВП; НД; Особистий доход; Доход після сплати податків. Реальний ВВП.

40.00 грн

Тип : Презентація

Предмет : Інформаційні технології

Мова : Українська мова

Суперкомп’ютер Cray XC40

Презентація містить інформацію про один з найпотужніших суперкомп'ютерів світу Cray XC40.

50.00 грн

Тип : ВКР (Випускна кваліфікаційна робота)

Предмет : Бізнес планування

Мова : Російська мова

Организация медицинского обслуживания заболеваний органов дыхания на примере проекта создания пульмонологического центра в г. Чита

Бизнес проект создания пульмонолгического центра

350.00 грн

Тип : Магістерська робота

Предмет : Історія держави і права

Мова : Українська мова

Становлення, розвиток та особливості функціонування Магдебурзького права на території Галичини (на прикладі Тернопільської області).

Актуальність. Питання про роль і значення магдебурзького права, яке упродовж століть визначало статус багатьох європейських міст, було й залишається предметом досліджень і дискусій. Історики кожної доби оцінювали його по-різному, засновуючись на певних політичних і філософських переконаннях.

Оскільки магдебурзьке право не було кодифіковане, практично кож­не місто послуговувалося своїми власними привілеями. Тому слід говорити про самоврядування кожного міста зокрема, і лише в цьому контексті — про міське самоврядування загалом. Особлива увага надана дослідженню маґдебурзького права, отриманого містами Тернопілля. Дана робота передбачає не конкретне вузьке дослідження, а виведення на основі існуючого в науковому обігу матеріалу яки­хось загальних принципів, на підставі чого можна було б провадити подальші дослідження. 

В різний час магдебурзьке право отримали такі міста Тернопільщини: 1389 р. - Теребовля, 1438 р.- Крем’янець, 1515 р. - Бучач, 1520 р. - Залозці, 1522 р. - Чортків, 1530 р.- Бережани, 1539 р. - Підгайці, 1548 р. - Тернопіль, 1595 р.-Микулинці,1559 р. - Гусятин, 1564 р.- Копиченці,1601 р.- Золотий Потік, 1629 р.- Борщів, 1689 р. - Зборів, 1766 р. - Заліщики. Відповідно, з часом магде­бурзьке право трансформувалось і вже мало нагадувало німецький оригінал.

   Не вирішеним у літературі залишається питання про причини такого значного поширення магдебурзького права. Хоча багато авто­рів намагались в той чи інший спосіб пояснити цей феномен, однак їхні пояснення, як правило, були неповними або недостатньо обґрун­тованими. Саме такою, на мій погляд, є спроба А. Рогачевського, котрий виокремлює три основні причини цього явища:

«Перша і головна з них — загалом схожий розвиток міст регіону: зростання самостійності міських громад, розвиток ремесла і торгівлі та пов'я­заного з ним громадянського статусу, що власне і закріплювало Магдебурзьке право. Це право використовувалось бюргерами в гото­вому вигляді, позаяк воно добре служило їхнім повсякденним практичним потребам.

Друга причина — панування так званого персонального правового принципу, згідно з яким статус особи визначається не місцем її перебування, а місцем її походження.

Оскільки німецьке населення доволі багатьох міст складали пересе­ленці із саксонських земель, то саме вони принесли із собою сак­сонські міські звичаї. До цього слід додати, що Магдебурзьке архієпископство спершу поширювало свій вплив на всі заельбські землі, тому головне місто Саксонії слугувало основним зразком міського устрою.

Існує і третя причина стосовно легкого запровадження Магдебурзького права в східноєвропейських, зокрема слов'янських, землях. Вона полягає в тому, що німецьке і слов'янське право мало багато спільних рис, що переконливо показав ще на початку XX ст. відомий російський дослідник М. П. Павлов-Сільванський. Тому Магдебурзьке право не сприймалось у слов'янських землях як щось принципово чуже місцевим звичаям, хоч їх відмінність усвідом­лювалась досить добре [52,53]. З цим твердженням ми не можемо погодитись до решти через низку причин. Насамперед, залишається незрозумілим, чому саме міщани часто самі боролись за надання і збереження цього права, що аж ніяк не свідчить про їхнє упереджене ставлення до цих норм як до чогось чужого. З іншого боку, чому магдебурзьке, а не хелмінське, чи любекське, чи будь-яке інше із шести родин німецького міського права стало таким поширеним на східнослов'янських теренах, тим паче, що, як засвідчують докумен­ти, і про це йтиметься далі, поширювалось воно, особливо в містах ВКЛ, здебільшого не німецькими колоністами.

Методичною базою для виконання роботи слугують монографії та статті вітчизняних та зарубіжних науковців:

 Методологічною основою  дослідження є історико-хронологічний, проблемний та порівняльний методи розгляду досліджуваного матеріалу, принципи наукового пізнання: об’єктивності, історизму, взаємозв’язку внутрішніх і зовнішніх  чинників розвитку науки. Теоретичною основою наукового вивчення проблеми є теорія історичного пізнання світу.

Об’єктом дослідження даної роботи є феодальне право міського самоврядування – магдебурзьке право – як сукупність правових норм, що діяли в Україні з середини XIV до першої третини XIX століття. 

Предметом дослідження є особливості та відмінні риси та ознаки  функціонування макдебурського права на території Тернопілля.       

Метою даної роботи є дослідження особливостей розвитку та функціонування  магдебурзького права на території Тернопільщини. В роботі ми намагались окреслити низку питань, артикулювати їх для можливого подальшого дослідження, а водно­час підвести певний підсумок уже проведених багаторічних студій, окрім того, проаналізувавши окремі досягнення вітчизняної та зару­біжної історіографії, в міру можливості систематизувати їх, щоб на цій базі можна було чіткіше визначити найбільші прогалини в до­сліджуваній проблематиці і не повторювати своїх і чужих помилок, ходячи по колу.

В роботі, зокрема, розглядається структура органів самоврядування на прикладі кількох міст Тернопільщини та особливості функціонування міських влад.

Згідно з метою у роботі висуваються наступні завдання:

1. З’ясувати становлення та розвиток Магдебурзького права                                на території Галичини, зокрема розглянути історико-політичні та правові основи  становлення магдебурзького права.

2. Дослідити причини поширення Магдебурського права  як зразка нових юридичних  відносин самоврядування, визначити роль та значення впровадження   магдебурзького права на території Тернопільщини.

3. Проаналізувати функціонування магдебурзького права на Тернопільщині на прикладі джерел магдебурзького права Теребовлі.

4.Розглянути  наслідки введення магдебурзького права в Україні щодо  радикальних  змін у владних структурах, а також виявити процес політико-правові змін у Центральній Галичині  внаслідок введення макдебурзького права.

Теоретичне значення праці полягає у комплексному дослідженні  ролі здійснення макдебурзького права в контексті суспільно-політичного життя  України. В роботі ми намагались окреслити низку питань, артикулювати їх для можливого подальшого дослідження, а водно­час підвести певний підсумок уже проведених багаторічних студій, окрім того, проаналізувавши окремі досягнення вітчизняної та зару­біжної історіографії, в міру можливості систематизувати їх, щоб на цій базі можна було чіткіше визначити найбільші прогалини в до­сліджуваній проблематиці і не повторювати своїх і чужих помилок, ходячи по колу.

В роботі, зокрема, розглядається структура органів самоврядування на прикладі кількох міст Тернопільщини та особливості функціонування міських влад.

Теоретичне значення праці полягає також у поглибленні дослідження значення норм магдебурзького права у суспільному житті України як початкового етапу здійснення правових реформ на початку XIV – першої третини XIX століття.  Роль міського самоврядування за магдебурзьким правом є однією з найдискусійніших проблем у історії Центрально-Східної Європи. Чи німецьке право органічно злилося з місцевою традицією, чи залишилось чужорідним елементом? Чи було воно рушійною силою, чи гальмом у історичному розвитку міст? Історики досі по різному відповідають на ці запитання. Суперечки точаться не тільки в українській чи польській історіографії, але й на інших європейсь­ких фахових форумах. Без дослідження зазначеної проблеми неможливо розібратися в низці інших питань історії пізнього середньовіччя, адже міське самоврядування значною мірою визначало розвиток ремесла, тор­гівлі, функціонування релігійних культів, життя національних громад тощо.

Положення, які виносяться на захист:

 1. Історико-правові чинники впровадження магдебурзького права на Галичині взагалі  і на Тернопіллі зокрема. Спільні та відмінні риси магдебурзького права, «руської правди» та звичаєвого права.
 2. Загально правове дослідження особливостей функціонування магдебурзького права на Тернопільщині. Характеристика відмінних рис німецького права у Тернополі та Теребовлі.
 3. З’ясування наслідків впровадження німецького права на Тернопіллі.

 Структура даного дослідження, визначена метою та завданнями, складається зі вступу, трьох розділів та висновків, списку використаних джерел.

500.00 грн

Тип : Реферат

Предмет : Політологія

Мова : Російська мова

Социальные ресурсы политической власти

В данной работе описываютс социальные ресурся политической власти. Понятие власти, что это и почему все её так жаждут. Как в современнном мире политики, депутаты, президенты, политические партии используют людей для достижения своих целей. Способы манипулирования людьми, использование детей и подростков политических агитациях. 

100.00 грн

Тип : Звіт з практики

Предмет : Банківська справа

Мова : Українська мова

Звіт з проходження стажування

Організаційна структура банку вважається адекватною з точки зору організації операційної роботи та внутрішнього контролю, коли вона поділиться на:

 • правління директорів (керівництво банку);
 • фронт-офіс (Казначейство, маркетинг);
 • бек-офіс (операційний відділ, внутрішньобанківська бухгалтерія, внутрішній контроль),
 • мідл-офіс (відділ бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, бюджетний відділ; інші, супроводжуючі діяльність банку структурні одиниці);
 • внутрішній аудит.
100.00 грн