Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 5826 варіанти(ів)

Тип : Бакалаврська робота

Предмет : Лінгвістика

Мова : Українська мова

Англійськомовні неологізми у творах жанру фентезі: структурний і функціональний аспекти (на матеріалі циклу романів Стівена Кінга «Темна вежа»)

За останнє століття питання семантики слова, зокрема неології, стало темою досліджень багатьох видатних лінгвістів, включаючи французького лінгвіста А. Дармстетера, радянських лінгвістів В. Гака, Г. Антрушину, Н. Котелову, В. Заботкіну, І. Арнольда та ін. Незважаючи на це, деякі частини неології залишаються не повністю вивченими. Саме тому сучасне дослідження спрямоване на поглиблене вивчення семантичних властивостей новоутворених слів та особливостей їх функціонування в мовленні.

Жанр фентезі з’явився в світовій літературі не так давно, проте вже став матеріалом для дослідження багатьох відомих літературознавців, зокрема для Н. Г. Комлева, Е. Грейдо, О. М. Ковтун, Е. Харитонова, О. С. Чернявської та ін.

Вивчення новоутворених слів і їх типів, жанру фентезі та його видів є одним з найважливіших завдань у працях вищезгаданих лінгвістів та літературознавців. На сьогодні немає узагальнювальної праці, яка охоплювала б лише структурний і функціональний аспекти неологізмів, надавала детальний опис жанру фентезі і характерних рис та висвітлювала спірні моменти щодо цього питання. Цим зумовлена необхідність детального дослідження вищеназваних аспектів англійськомовних неологізмів та особливостей жанру фентезі.

Мета роботи полягає в тому, щоб надати детальний опис структурних типів неологізмів, висвітлити характерні риси жанру фентезі та показати особливості використання неологізмів в циклі романів Стівена Кінга «Темна вежа».

1000.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Лінгвістика

Мова : Українська мова

Структурна класифікація речень в англійській мові (на матеріалі роману Агати Крісті «Смерть на Нілі»)

Темою дослідження є структурні типи речень та їх використання в романі Агати Крісті «Смерть на Нілі».

Актуальність теми. За останнє століття питання синтаксису речення стало темою досліджень багатьох видатних лінгвістів, включаючи Б.А. Ільїша, Н.А. Кобріну, М.Я. Блоха та ін. Незважаючи на це, деякі частини синтаксису залишаються не повністю вивченими. Саме тому напрями сучасних синтаксичних досліджень спрямовані на поглиблене вивчення синтаксичних властивостей простого та складного речень та особливості їх функціонування в мовленні.

Вивчення структури речення та його типів є одним з найважливіших завдань в працях вищезгаданих граматистів. Проте на сьогоднішній день немає узагальнювальної праці, яка охоплювала б лише класифікацію речень за їх структурою та висвітлювала спірні моменти щодо цього питання. Цим зумовлена необхідність детального дослідження структурних типів речень.

Мета роботи полягає в тому, щоб надати детальний опис структурних типів речення та показати особливості їх використання в романі Агати Крісті «Смерть на Нілі».

200.00 грн

Тип : Контрольна робота

Предмет : Грузові перевезення

Мова : Українська мова

Взаємодія залізничного та автомобільного транспорту

Контрольная работа по дисциплине "Взаємодія видів транспорту" на тему "Взаємодія залізничного та автомобільного транспорту". Работа описывает взаимодействие железнодорожного транспорта и грузового автомобильного на грузовом дворе (вантажний двір), содержить расчёты по грузообороту и выполненной работе транспорта, а также два графических листа: 1)грузовой двор, 2)основу контактного графика взаиможействия ж/д и авто- транспорта, выполненные в программе КОМПАС-3D V13 Home

99.00 грн

Тип : Контрольна робота

Предмет : Логістика

Мова : Українська мова

Організація міжнародних автомобільних перевезень пасажирів у нерегульованому сполученні

Контрольная робота по предмету "Пасажирские перевозки", выполненная по методичке Сушко С.В. "Организация международных автомобильных перевозок пасажиров в нерегулярном сообщении" Белорусского государственного университета транспорта

110.00 грн

Тип : Лабораторна робота

Предмет : Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП)

Мова : Російська мова

Игра "крестики-нолики" на языке C# Windows Forms

Я забочуь о том, что бы мои клиенты получали именно то, что им нужно, поэтому:

1) Перед покупкой программы убедитесь, что у вас установлена программа WIN RAR для чтения архивов, без неё распаковать товар не получится.

2) Посмотрите видео с демнострацией работы приложения. Его можно посмотреть не покупая товар.
3) После скачивания и распаковки архива с приложением, внутри вы найдёте папку "прога", в которой находится приложение и файлы исходного кода, а так же видео "как запустить.avi", в нем подробно описано, как запустить приложение и посмотреть код.

500.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Теорія і практика перекладу

Мова : Англійська мова

Бакалаврская работа "Специфіка перекладу лексеми effect українською мовою " (на матеріалі роману Роджера Желязни "Хроніки Амбера"

Бакалаврська робота присвячена визначенню особливостей відтворення українською мовою лексеми effect на матеріалі роману Роджера Желязни “Хроніки Амбера”.
Кількість сторінок 49 (без титульної)

1300.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Математичне програмування

Мова : Російська мова

Разработка приложения для распознавания лиц с помощью нейронной сети

В данной выпускной квалификационной работе представлена и реализована идея распознавания человеческого лица с помощью методов машинного обучения.

2000.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Англійська

Мова : Українська мова

Адверб simply в середньоанглійській мові

До найбільш актуальних проблем сучасної лінгвістичної науки можна віднести частини мови, їх природу та потенціал. Саме в системі адвербіальної лексики  простежується описова та аналітична діяльність людини, що дає змогу дати характеристику явищ навколишньої дійсності, виявити їх сутність, якість, атрибути, тому прислівник заслуговує на особливу увагу серед інших частин мови. Це і є причиною ґрунтовного та поглибленого  вивчення прислівника.

Адверби відносно пізно отримали статус самостійної частини мови у дослідженнях англійських вчених: перші граматисти відносили їх до класу  часток [43; 70]. Інтерес до адвербіальної лексики з'явився з часом у результаті  зростання важливості цих елементів, як у частоті, так і у стабільності їх вживання. Незважаючи на зростаючий інтерес до адвербіального класу слів [27; 59; 96], це питання досліджується перш за все у площині загального синтаксису і семантики [7; 50; 102] та переважно пов’язане з дистрибутивним аналізом адвербіальних класів. Лише декілька спроб створення загальної всеохоплюючої лінгвістичної теорії адвербів було здійснено на даний час [41]. Властивості саме ексклюзивних прислівників та їх вплив на інформаційну структуру речення є предметом розвідок сучасних лінгвістів [8; 76], дослідження яких спрямовані на аналіз семантичних, синтаксичних та прагматичних властивостей фокусуючих адвербів [55; 96].

Таким чином, актуальність дослідження зумовлюється необхідністю висвітлення позиційних особливостей ексклюзивного прислівника simply в зв'язку з його інформаційним навантаженням, що полягає в потужному маркувальному потенціалі та індикуючій функції таких інформаційно-структурних компонентів речення, як топік і фокус. Дослідження інформаційно-структурного навантаження ексклюзивних адвербiв в історичному аспекті, а саме в середньоанглійській мові, сприятиме висвітленню особливостей англійського синтаксису в історичній площині.

Метою дослідження є аналіз інформаційно-структурних особливостей прислівника simply в межах середньоанглійської мови, а саме з точки зору його впливу на структуру речення та маркування старої (топік) та нової (фокус) інформації.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

  1. Визначити основні особливості прислівника як самостійної частини мови.
  2. Простежити розвиток адверба simply в діахронії.
  3. Встановити засади дослідження ексклюзивних адвербів в англійській мові.
  4. Здійснити контекстуальний аналіз середньоанглійських писемних пам’яток на предмет наявності адверба simply.
  5. Встановити вплив адверба simply на структуру речення.
  6. Обґрунтувати маркувальні особливості адверба та  визначити його роль в  інформаційній структурі речення.

Об’єктом дослідження є ексклюзивний адверб simply.

Предметом дослідження є інформаційно-структурне навантаження  ексклюзивного прислівника simply в середньоанглійській мові.

Матеріалом роботи слугували уривки, вибрані методом суцільної вибірки з пам’ятки писемності середньоанглійського періоду. Загалом було опрацьовано 112 прикладів вживання прислівника simply.

Характер поставлених завдань, специфіка об’єкта і предмета дослідження зумовили необхідність застосування методу контекстуального аналізу, що дозволив визначити кількісно-якісну специфіку одиниць, що позначають нову (фокус) та стару (топік) інформацію у реченні. Метод лінгвістичного опису дозволив систематизувати та узагальнити інформаційно-структурні особливості функціонування ексклюзивного прислівника simply в середньоанглійській мові. Метод картографічного аналізу був використаний з метою розмежування таких елементів, як фокус і топік речення.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше аналіз інформаційно-структурного навантаження ексклюзивного адверба simply було здійснено на матеріалі середньоанглійської мови, а також визначено його позиційні та маркувальні особливості в реченні.

Теоретичне значення роботи полягає у ґрунтовному аналізі прислівника як самостійної частини мови (а саме у діахронному аспекті).  Висвітлено потенціал ексклюзивного адверба simply в інформаційно-структурній площині.

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування її положень, ілюстративного матеріалу та висновків під час викладання історії англійської мови та теоретичної граматики. Матеріали дослідження можуть бути використані при підготовці методичних посібників із теоретичної граматики, історії англійської мови та для написання наукових праць з англійської філології.

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи обговорювалися на XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації» (23 листопада 2018 р., м. Житомир); на II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні перспективи розвитку науки» (8-9 вересня 2018 р., м. Київ)

Публікації. За результатами дослідження опубліковано дві статті: «Розвиток адверба simply в середньоанглійській мові» у збірнику наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні перспективи розвитку науки» (Київ, 2018); «Функції прислівників в англійській мові» у збірнику наукових праць «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації» (Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, 2018).

Структура роботи загальним обсягом 61 сторінки складається зі вступу, трьох розділів та висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (61 позицій) та резюме.

У вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну роботи, сформульвано її мету та завдання, визначено теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі – «Теоретичні засади дослідження прислівників в англійській мові» − досліджено особливості прислівника як самостійної частини мови, здійснено аналіз прислівника simply в діахронії.

У другому розділі – «Методика дослідження ексклюзивного адверба simply в середньоанглійській мові» − проаналізовано теорії дослідження дискурсу Л. Ріцці та Е. Прінс та представлена методика дослідження інформаційної структури речення.

У третьому розділі – «Інформаційно-структурні особливості адверба simply в середньоанглійській мові» − встановлено інформаційно-струтурний статус адверба simply в середньоанглійській мові.

У висновках висвітлені загальні результати дослідження.

800.00 грн

Тип : Лабораторна робота

Предмет : Захист ПЗ і безпека

Мова : Російська мова

Исходный код реализации алогритмов шифрования: "подстановка", "перестановка", "гаммирование" на язке C#.

Я забочуь о том, что бы мои клиенты получали именно то, что им нужно, поэтому:

 

1)Перед тем, как вы приобретёте товар, рекомендую посмотреть видео, которое я приложил в разделе "ОТРЫВКИ ИЗ РАБОТЫ - ЧАСТИ РАБОТЫ ВИДНЫЕ ВСЕМ". Оно содержит полную демонстрацию работы приложения. 

2)После того, как вы приобретёте архив, в папке "видеоинструкция" вы найдёте инструкцию по запуску программы.

500.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Теорія держави і права

Мова : Українська мова

Теоретичні питання принципу розподілу державної влади

Курсову роботу писав повністю самостійно. Захистив на п'ять баллів.

600.00 грн