Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 5654 варіанти(ів)

Тип : Курсова робота

Предмет : Економіка

Мова : Українська мова

Міжнародні комунікації та особливості укладання та виконання міжнародних контрактів у сфері с/г на прикладі ПП «Агрофірма «Медобори».

Сучасний етап розвитку міжнародної торгівлі свідчить про її не­них політичних відносин і набуває все нових рис, які розкривають її головних сутнісних характеристик, що сьогодні притаманні процесу Останнім часом відзначається збільшення масштабів

Стрімко розширюється структура сучасної міжнародної торгівлі. Зараз суб'єктами зовнішньоторговельних зв'язки) він тупають всі країни світу, інтеграційні об'єднання, міністерствами, відомства окремих держав, транснаціональні та багатонаціональні компанії, підприємства і окремі фізичні особи, їх різноманітні об'єднання. З іншого боку розширюється галузева структура міжнароднім торгівлі, яка зорієнтована на все більше охоплення зовнішньоторговельними відносинами галузей та видів національного виробництва країн світу.

Відбувається удосконалення механізму регулювання міжнародних торговельних відносин. Йдеться, зокрема, про розви­ток норматнвно-правового забезпечення реалізації міжнародної торгівлі між безпосередніми учасниками зовнішньоекономічної діяль­ності, па мікрорівні, відповідні міждержавні господарські програми, угоди, специфіку дії торговельних договорів, що діють в зонах вільної торгівлі, митних союзах, спільних ринках. Важливу роль у цьому напряму розвитку міжнародної торгівлі відіграватимуть і надалі світова організація торгівлі, міжнародна торговельна палата, Конферен­ція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та інші спеціалізовані міжнародні організації.

Прогнозування, планування та здій­фного регулювання країн експорту та імпорту.  Окремим рядком у регу­люванні зовнішньоторговельних опе­рацій   стоять  національні  вимоги стосовно змісту контрактів на здійс­нення  експортно-імпортних  опера­цій. Основні види зовнішньоекономі­чних угод, до яких належать угоди   купівлі-продажу,   зустрічної торгівлі, орендні, посередницькі, на переробку давальницької сировини та угоди з переуступки боргу, мають у кожній країні певні національні особливості щодо їх укладення та здійснення.

Необхідність активізації зовнішньої торгівлі в умовах економічної діяльності галузей АПС України зумовила появу значної кількості праць вітчизняних авторів. Провідне місце в розробці актуальних питань міжнародної торгівлі та договірних зобов’язань належить таким відомим економістам, як В.І.Губенку, С.М.Кваші та іншим.

Дослідженнями досягнень у галузі зовнішньоторговельної аграрної політики та структурним реформу­ванням займаються такі науковці, як О.Ф.Лука, В.Власов, Є. Крикавський, О.Обелець, Ю. Кирилець, П.Гайдуцький, Ю.Коваленко, І.Охріменко, І.Зеліско, О.Рудницька, Н.Сеперович, О.Якубчак, С. Мельничук тощо.

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є сфера зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, предметом – аналіз і оцінка міжнародної договірної діяльності підприємства на прикладі ПП «Агрофірма «Медобори».

Метою даної дипломної роботи є дослідження особливостей міжнародних договорів у сфері сільського господарства.

Реалізація вказаноїмети обумовлює рішення наступних завдань:

 1. визначення особливостей розвитку зовнішньоторговельної діяльності та зовнішньоторговельної політики України;
 2. дослідження нормативно-правового забезпечення міжнародної договірної діяльності;
 3. аналіз міжнародної договірної діяльності ПП «Агрофірма Медобори».

Методи дослідження.

Емпіричною основою виступають результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний і вітчизняний досвід у сфері міжнародної договірної діяльності.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, періодичні й монографічні видання вітчизняних і зарубіжних авторів, дані статистичних щорічників, а також економічна звітність та юридична документація (статут підприємства та міжнародні договори про співпрацю), надана ПП «Агрофірма «Медобори».

Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні комплексу завдань, пов'язаних з  провідними питаннями міжнародної договірної діяльності у сфері сільського господарства.

У процесі дослідження було:

 •   уточнено економічний зміст міжнародних контрактів, що знайшло своє вираження у визначенні її сутності, функцій, виділенні ряду особливостей, а також принципів функціонування;
 • визначено особливості укладання  міжнародних контрактів в аграрній сфері;

- проаналізовано міжнародні контракти, укладені ПП «Агрофірма «Медобори».

Практичне значення. Розроблені в ході дослідження підходи, теоретичні узагальнення, висновки та рекомендації можуть бути використані для активізації регулювання міжнародної договірної діяльності агропромислового сектору України.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і містить _____таблиць, ____ рисунків та _____ додатки.

250.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Економіка

Мова : Українська мова

Валютні системи світу.

Як відомо, кожна країна має свою грошову одиницю (валюту).

При міжнародних розрахунках по світогосподарському  товарообігу та кредиту, прямих  зарубіжних інвестиціях та інших міжнародних зв’язках виникає необхідність обміну грошей однієї  країни на гроші іншої країни. На цьому грунті виникають валютні відносини як сукупність  грошових відносин, що опосередковують платіжно-розрахункові операції між агентами (суб’єктами) світового господарства. Учасниками цих відносин є банки, девізні відділи великих підприємств та маклери.

Місце валютних відносин в системі світогосподарських зв’язків визначається тим, що вони опосередковують відносини світової торгівлі і міжнародного кредиту, інтернаціональний рух капіталів, впливаючи, з одного боку, на ці відносини, а з іншого, – знаходячись під їх впливом. Якщо говорити прот кінцеві причини процесів, що відбуваються у валютній сфері (насамперед, рух валютних кусрів), то вони визначаються процесами, що відбуваються у сфері виробництва, розвиваються під впливом змін співвідношення економічних сил між окремими країнами або групами країн.

Конкретною формою організації валютних відносин є світова валютна система (СВС). Вона являє собою сукупність способів, інструментів та органів (інститутів), за допомогою яких здійснюються грошові розрахунки у межах світового господарства, СВС охоплює:

 • світові гроші (колективні валютні одиниці);
 • систему пристосування окремих валют  однієї до одної (валютні курси);
 • валютні ринки;
 • міждержавні регіональні та наддержавні органи, що займаються регулюванням валютно-фінансових зв’язків і відносин.

Виникнення валютних відносин як світової системи зумовлене процесами інтернаціоналізації та інтеграції. Ця система створювалась і змінювалась і видозмінювалась як елемент та інструмент економічної інтеграції.

Методологічною базою для виконання даної курсової роботи є монографії та статті  вітчизняних науковців: С.Я. Боринця, О.Д. Василика, А. С. Гальчинського, В.В.Копійки, В.В.Козика, О.І.Лютого, В.М.Новацького, А.П. Румянцева та Н.С. Румянцевої та ін.

Серед методів дослідження використовувались теоретичні методи: історичний – дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток валютних процесів та подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей та системний, який полягає у комплексному дослідженні світової валютної системи як єдиного цілого з узгодженим  функціонуванням національних та регіональних валютних систем як її елементів.

Об’єктом дослідження у даній роботі є сутність та проблеми функціонування спільних валютних систем у світовій економіці.

Предметом дослідження є особливості функціонування спільних валютних систем світу.

Метою роботи є дослідження проблем розвитку та фуекціонування спільних валютних систем у світовій економіці.

Згідно з метою у роботі висуваються наступні завдання:

1. Розглянути валютні системи світу, зокрема з’ясувати поняття та види валютних систем, а також  елементи валютних систем.

2. Проаналізувати функціонування Європейської валютної системи, з’ясувати причини та наслідки створення спільних валютних ситем країнами Європи та валютні системи країн Африки.

3. З’ясувати перспективи створення валютної системи країнами СНД, дослідити проблеми та перспективи розвитку валютної політики України та можливість вступу України в спільну валютну систему.

Теоретичне значення роботи. Матеріал даної курсової роботи може бути використаний як допоміжний при розгляді проблеми функціонування світової валютної системи.

Робота складається зі вступу, трьох розділів та висновків, містить  4 таблиці й налічує 38 сторінок.

150.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Економіка

Мова : Українська мова

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми. Грошова система як особлива форма організації грошового обігу  в кожній країні є результатом історичного розвитку окремої держави й відображає історичні традиції та національні особливості. Вона є   однією з головних економічних систем, що створювалась в незалежній Україні. Об'єктивними підвалинами цього процесу є відновлен­ня державності та формування збалансованої моделі національної економіки, що зорієнтована на задоволення національних потреб і взаємодію зі світовим ринковим середовищем.

В результаті проведених реформ Україна отримала власну грошову одиницю — гривню, поступово була приборкувана інфляція, зростає рівень життя населення,  створена законодавча база, що регламентує сферу грошового обігу та валютних відносин, створений єдиний емісійний центр країни — Національний банк тощо.

Разом з тим на сьогодні ще далеко не всі питання, що пов’язані з формуванням  національної грошової системи є вирішеними. Зокрема все частіше дискутується питання щодо можливості цільової емісії грошей, їх легалізації, скорочення обсягів бартерних операцій  та обмеження взаємозаліків. Водночас найскладнішою проблемою успішного функціонування повноцінної національної валюти є проблема конвертованості та вибір виваженого валютного курсу.

Усі  ці питання є актуальними і потребують подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок.

Огляд літератури з теми дослідження. Значний внесок у розробку питань функціонування грошової системи зробили західні економісти Кристофер Ф. Блюмфілд, В.Лексис, Д. Мак Нотон, Е. Рід, С. П. Роуз, Дж. Ф. Сінкі. Дослідженню теорії і практики організації монетарно-грошових відносин  за умов наближення до міжнародних стандартів  грошово-кредитної політики сприяють праці вітчизняних вчених-економістів О. В. Васюренка, О. В. Дзюблюка, О. Т. Євтуха, Б. С. Івасіва, Т. Т. Ковальчуки, М. І. Мируна, В. І. Міщенка, А. М. Мороза, О. В. Пернарівського, Ю. А. Ющенка, М.І. Савлука, В. Т. Сусіденка, Р. І. Тиркала, Я. І. Чайковського. Серед російських вчених слід назвати праці В. Н. Єдронової, О. І. Лаврушина, А. І. Ольшаного, Г. С. Панової, В. М. Соскіна, С.Ястремського та інших. Але в їхніх працях досліджуються або окремі аспекти функціонування грошово-монетарних відносин, або їх дія на певних етапах економічного розвитку, причому недостатньо уваги приділено особливостям і напрямкам їх розвитку в умовах формування ринкової економіки.

Мета та зміст поставлених задач. Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних питань формування національної грошової системи в умовах ринкової економіки та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення грошової стабілізації.

Для досягнення поставленої мети передбачено постановку формулювання і розв’язання наступних наукових і практичних задач:

—дослідити теоретичні основи організації та особливості розвитку  грошової системи України в умовах ринкових реформ;

—визначити сутність грошової системи, обґрунтувати структурні елементи її формування;

—проаналізувати діючу практику реалізації валютно-курсової політики в Україні та дати оцінку ефективності її проведення;

—узагальнити тенденції та обґрунтувати напрямки розвитку грошової системи України в умовах ринкових перетворень.

 Об’єктом дослідження в даній роботі є формування та еволюційний  розвиток національної грошової системи в умовах трансформації ринкових відносин в Україні.

Предметом дослідження є елементи побудови та форми організації грошової системи України.

Методи дослідження. Виконання даної роботи базується на обґрунтуванні великої кількості сучасних економічних праць, наукових розробок, пов’язаних із висвітленням питання суті, ролі та структури грошової системи взагалі та грошової системи України зокрема. Разом із розглядом класичних теорій проводиться висвітлення новітніх поглядів щодо організації грошової системи країни. Для оцінки грошово-кредитних відносин використовуються різноманітні методи, серед яких метод аналізу і синтезу, статистичні, економіко-математичнІ методи, порівняльний аналіз динаміки показників. Емпіричною основою дослідження є результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний і вітчизняний досвід банківської діяльності.

 Інформаційна база дослідження. Статистичну і фактологічну основу дослідження складають закони України, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, укази Президента України, нормативні документи Національного банку України, банківських установ.

Наукова новизна даної магістерської роботи полягає у наступному:

—теоретично обґрунтовано сутність грошової системи країни на основі поглядів вітчизняних за закордонних вчених економістів;

—досліджено та узагальнено процес формування та особливості розвитку грошової системи України;

—досліджено особливості функціонування грошової системи України та окреслено шляхи подальшого розвитку її в умовах ринкових реформ;

Практичне значення полягає в тому, що одержані в магістерській роботі результати можуть бути практично застосовані у банківській діяльності, а саме:

1) на основі аналізу ролі Національного банку України як органу грошово-кредитного та валютного регулювання здійснено пропозиції щодо вдосконалення регулятивної функції держави в особі НБУ;

2) аналізуючи реалізацію валютно-курсової політики НБУ, внесено пропозиції щодо можливості застосування в Україні окремих режимів курсоутворення гривні, а саме:

— "валютної ради" (Сurrеnсу Воаrd);

— кошика валют.

Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 115 сторінок комп’ютерного тексту, у тому числі 6 таблиць,   6 рисунків, список використаних джерел 97 найменувань,    2 додатки на 3  сторінках.

350.00 грн

Тип : Бакалаврська робота

Предмет : Міжнародна економіка

Мова : Українська мова

Міжнародні договора у сфері сільського господарства (на прикладі ПП "Агрофірма "Медобри")

Бакалаврська робота на тему «Міжнародні договора у сфері сільського господарства» складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Бакалаврська робота присвячена оцінці міжнародної договірної діяльності .

У першому розділі було розглянуто теоретичні основи міжнародної торгової діяльності, а саме розкрито суть та особливості розвитку зовнішньоторговельної діяльності та зовнішньоторговельна політика України.

Другий розділ присвячено нормативно-правовому забезпеченню міжнародної договірної діяльності у галузі торгівлі АПС України: визначено види міжнародних контрактів, особливості їх укладання в агро-промисаловій сфері, стан та перспективи розвитку національної системи стандартизації та сертифікації як фактору розширення зовнішньої торгівлі України.

У третьому розділі проаналізовано міжнародну договірну діяльність ПП «Агрофірма «Медобори»: подано загальну характеристику діяльності підприємства, аналіз міжнародних контрактів ПП «Агрофірма «Медобори», а такожнапрямки вдосконалення державного регулювання міжнародної договірної діяльності агропромислового сектору України.

Бакалаврська робота містить 79 сторінок, які включають 3 таблиці, 4 рисунки, 3 додатки та75 опрацьованих джерел літератури.

350.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Економіка

Мова : Українська мова

Організація і правова регламентація виконання Державного бюджету України: теоретичний аспект.

Актуальність. Головним завданням радикальних економічних реформ у державі є від­новлення фінансової стабілізації економіки, її структурної перебудови, забез­печення економічного зростання та поліпшення на цій основі добробуту лю­дей. Реалізація завдань економічного зростання невіддільна від структурного оновлення економіки, реалізація якого суттєво відображається в державному бюджеті країни.

У фінансовій системі України центральне місце займає державний бюджет, він є найбільшим централізованим фондом грошових коштів. Поряд із фінансами, державний бюджет є са­мостійною    економічною    категорією    і    втілює фінансові відносини, що виникають при утворенні централізованого фонду грошових ресурсів країни та його використанням на загальнодержавні потреби. Бюджетні відносини складаються між державою, з одного боку, і підприємствами, установами, ор­ганізаціями, населенням — з другого боку, з приводу сплати податків, зборів, а також при використанні бюджетних коштів.

Державний бюджет як фонд грошових коштів має спе­цифічні ознаки:

 1. великі розміри;
 2. має силу закону;
 3.          в складі бюджету утворюються бюджетні резерви, що сприяє зміцненню його стійкості.

На розмір найбільшого в країні фонду грошових коштів впливають наступні чинники:

 • рівень розвитку економіки, розміри виробленого валового
  національного продукту;
 • методи господарювання  (ринкові, командно-адміністративні);
 • склад системи оподаткування;
 • масштаби зрушень в народному господарстві, соціальних і
  економічних     завдань,     які     передбачається     вирішити     і профінансувати за рахунок коштів бюджету.

Як інструмент впливу на розвиток економіки і соціальної сфери, бюджет завжди використовується державою і був:

 • фінансовою базою для виконання покладених на неї функцій по впливу на економіку,  по управлінню і обороні країни;
 • найважливішим джерелом  фінансування  невиробничої сфери;
 • інструментом для вирішення соціальних і національних
  проблем, джерело виплат по соціальному забезпеченню населення;
 • інструментом міжтериторіального і міжгалузевого перерозподілу коштів;
 • з допомогою бюджету здійснюється вплив на розвиток продуктивних сил, науково-технічний прогрес;
 • з бюджету у значній мірі фінансуються затрати по охороні
  навколишнього середовища,   по  зовнішньоекономічній діяльності.

При переході до ринкової економіки змінюється роль бюджету, характер бюджетних відносин, що проявляється у скла; структурі доходів та видатків. Формування доходної части: відбувається на податковій основі, все більшого значення нас мають платежі від суб'єктів господарювання, в т.ч. від фізичних осіб. Змінюється співвідношення між прямими і непрямими і: датками в напрямку зростання поступлень від прямих податків

Використання бюджетних    коштів    проходить    шляхом фінансування  життєвоважливих  і  прогресивних  галузей  економіки, створення необхідної інфраструктури, вирішення п треб,  пов'язаних    із    добробутом,    зайнятістю    населення,  соціальним забезпеченням.

В умовах ринку бюджетні відносини повинні будуватися т: ким чином, щоби здійснювати активний вплив на господарську кон’юнктуру, сприяти розвитку ділової активності підприємців.

Україна зможе претендувати на належне місце в Європі та світі, тільки якщо опанує найскладніший інноваційний шлях розвитку, підвалини якого мають бути реалізовані у процесі структурної перебудови економіки. Йдеться про забезпечення органічної єдності у реалізації завдань структурної та інно­ваційної політики, які невіддільні одне від одного.

Відтак основою стратегічного курсу, його основним принципом має ста­ти реалізація державної політики, спрямованої на розвиток інноваційної мо­делі структурної перебудови економіки та її зростання, утвердження України як високотехнологічної держави.

За останні роки значно скоротилися обсяги фінансування й освоєння капітальних вкладень за рахунок коштів бюджетів, незадовільно виконується програма введення в дію важливих виробничих потужностей та об'єктів соці­альної сфери, погіршилися показники технологічної і відтворювальної струк­тур капітальних вкладень, зростають обсяги незавершеного будівництва. Це є наслідком зменшення інвестиційних можливостей як переважної більшості суб'єктів господарювання, так і бюджетів усіх рівнів, недостатньо розвинутих ринкових механізмів акумулювання капіталів, зростання вартості будівництва та послаблення уваги з боку міністерств і відомств-замовників до підвищення ефективності капітального будівництва.

Мета та зміст поставлених задач. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та організаційно-правових засад виконання державного бюджету. Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання і розв’язання наступних задач:

 • дослідити  сутність і функціональне призначення державного бюджету;
 • визначити роль бюджету держави в регулюванні соціально-економічних процесів країни;
 • проаналізувати  організацію і правову регламентацію виконання державного бюджету України.

Об’єктом дослідження в даній роботі є державний бюджет України.

Предметом дослідження є міжбюджетні відносини  перерозподілу національного доходу між галузями народного господарства та сферами суспільної діяльності.

Методи дослідження. Виконання даної курсової роботи базується на обґрунтуванні  наукових розробок, пов’язаних із висвітленням питання суті, ролі та структури державного бюджету  України. Для оцінки функціонального призначення держбюджету використовуються різноманітні методи, серед яких метод аналізу і синтезу.

 Інформаційна база дослідження. Статистичну і фактологічну основу дослідження складають закони України, постанови  Кабінету Міністрів України, укази Президента України, нормативні документи Національного банку України, статистичні і звітні дані. Дослідженню проблеми правового регулювання інституту бюджетних видатків, забезпеченню виконання бюджетних програм та іншим питанням, безпосередньо пов’язаним зі структурою бюджетних коштів, у своїх працях увагу приділяли вітчизняні вчені: С.В.Мочерний, Ю.С.Шемшученко, Л.М.Алексеєнко, О.П.Кириленко, О.В.Величко, М.М. Загуменнов,  О.М.Мельник, К.В.Павлюк, Л.М. Алексеєнко, В.М. Алексеєнко та інші.

Практичне значення полягає в тому, що одержані в магістерській роботі результати можуть бути практично застосовані у формуванні видатків,  спрямованих на розвиток соціальної сфери економіки.

250.00 грн

Тип : Відповіді на іспит

Предмет : Філософія

Мова : Українська мова

Відповіді на іспит з філософії

Короткі відповіді на 30 питань з філософії

440.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Маркетинг

Мова : Українська мова

Маркетингові комунікації. Збут: СТАН І ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ, НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Актуальність. Одним із інструментів впливу на поведінку споживача є стимулювання збуту. Воно належить до заходів заохочення споживачів, що носять короткотерміновий характер. Стимулювання збуту діє в обмеженому відрізку часу і має певне ц і л ь о в є п р и з н ач є н н я.

Сьогодні стимулювання збуту як інструмент впливу на поведінку покупців, зростає. Основні причини цього явища:

 • існує тенденція до маркетингу, який ґрунтується на встановленні відносин з клієнтами;
 •  зростає обсяг прямої поштової реклами;
 • появилися споживачі, які розуміються на питаннях стимулювання збуту певних типів товарів;
 • під час спаду споживачі, які орієнтуються в цінах, здійснюють пошук акцій зі стимулювання збуту, прагнучи отримати якомога більше за свої гроші;
 •  великі оптові компанії віддають перевагу працювати з постачальниками, товари яких продаються швидко (завдяки потужній рекламній підтримці або в результаті цікавих акцій зі стимулювання збуту, або завдяки тому й іншому);
 •  висока вартість телереклами змушує менеджерів з маркетингу шукати можливості використання більш ефективних і економічно виправданих засобів маркетингу, до яких відноситься і стимулювання збуту.

Для того, щоб стимулювання збуту виступало дійовим інструментом впливу на поведінку споживача, повинні бути дотримані такі його принципи:

 • врахування типів купівельної поведінки споживача. Справа в тому, що на різних покупців по-різному впливають певні форми і методи стимулювання збуту. Для одних суттєвим важелем є використання купонів, для других – надання  знижок до ціни на товар, для третіх – вигідні умови платежу тощо;
 • значимість стимулювання збуту для конкретного споживача. Вона може виражатись в різних матеріальних, моральних чи психологічних кінцевих результатах стимулювання збуту або в їх комбінації;
 • спрямованість     стимулюючих     акцій     на     досягнення
  маркетингових        цілей        фірми.        Підприємства повинні використовувати стимулювання збуту як інструмент впливу на споживача  так,   щоб   забезпечити   стабільне   зростання   обсягу продажу товарів, підвищити рівень прибутковості;
 • недопущення неефективних наслідків стимулювання збуту (руйнування іміджу фірми, вигідного позиціювання бренду та інше).

Мета та зміст поставлених задач. Метою дипломної роботи є дослідження організації стимулювання збуту та шляхи його вдосконалення на прикладі підприємства ТОВ «Ровекс». Для досягнення поставленої мети передбачено постановку формулювання і розв’язання наступних наукових і практичних задач:

 • дослідити теоретичні основи організації стимулювання збутової діяльності на підприємстві; 
 • визначити сутність  системи стимулювання, обґрунтувати структурні елементи її формування;
 • проаналізувати діючу практику стимулювання збуту та дати оцінку ефективності її проведення;
 • узагальнити тенденції та обґрунтувати напрямки удосконалення стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс».

Об’єктом дослідження даної роботи є формування та розвток стимулювання збутової діяльності.

Предметом дослідження є особливості використання форм та методів стимулювання збуту на ТОВ «Ровекс».

Методи дослідження. Виконання даної роботи базується на обґрунтуванні великої кількості сучасних економічних праць, наукових розробок, пов’язаних із висвітленням питання суті, ролі та структури збутової діяльності взагалі та організації стимулювання збуту зокрема. Разом із розглядом класичних теорій проводиться висвітлення новітніх поглядів щодо організації стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс». Для оцінки організації стимулювання збуту  використовуються різноманітні методи, серед яких метод аналізу і синтезу, статистичні, економіко-математичні методи, порівняльний аналіз динаміки показників. Емпіричною основою дослідження є результати конкретних економічних досліджень.

Інформаційна база дослідження. Статистичну і фактологічну основу дослідження складають монографії та статті вітчизняних і зарубіжних науковців:  І. А. Бланка, Е. П. Голубкова, М. П. Гордона, П. Дойля,  А.І. Ковальова,  М.Лєві, Л.В.Балабанової, Л.В.Осіпової, С.Ф.Покропивного, Е.П.Пєшкова, А.Н. Романова та інших,  а також маркетингова документація ТОВ «Ровекс».

Наукова новизна. У роботі висувається припущення про те, що при активізації стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс» можна суттєво підвищити рівень продажу товарів широко вжитку.

Практичне значення полягає в тому, що одержані в дипломній роботі результати можуть бути практично застосовані у збутовій діяльності, а саме:

1) на основі аналізу ролі збутової діяльності на ТОВ «Ровекс»  здійснено пропозиції щодо вдосконалення регулятивної функції збуту щодо продажу товарів;

2) аналізуючи реалізацію стимулювання збутової діяльності на ТОВ «Ровекс», внесено пропозиції щодо можливості застосування  окремих методів та форм стимулювання

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг роботи складає 91 сторінку комп’ютерного тексту, у тому числі 9 таблиць,   5 рисунків, список використаних джерел 97 найменувань, 1 додаток на 1  сторінці.

400.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Банківська справа

Мова : Українська мова

Методологія управління кредитними ризиками на прикладі (назва діючого банку)

За останні роки середньорічний приріст капіталу банків України помітно зростав. Економіка нашої держави нагромадила певний запас макроекономічної стабільності. Упродовж останніх чотирьох років банківська система України, з одного боку, забезпечувала відносну економічну стабільність, надавала економіці необхідні фінансові ресурси, а  з іншого – реалізувала можливості власного розвитку, надані сприятливими макроекономічними умовами.

Водночас існують численні бар’єри та ризик подальшого розвитку банківської діяльності.

Насамперед – це ризик того, що через обмеженість свого капіталу банківська система не зможе генерувати необхідні для підтримки високих темпів економічного зростання кредитні ресурси.

Підстави для таких побоювань дають неадекватні темпи зростання активів банків та їх капіталу. Якщо приріст активівостанніми роками коливався у межах 30-60%, то регулятивний капітал зростав зі швидкістю 25-32% на рік. У результаті норматив адекватності капіталу за 2001-2005 роки знизився з 21 до 15%. Тому якщо найближчим часом не вирішити питання щодо підвищення капіталізації, то українська банківська система стане галмом економічного зростання або ж ми зіткнемося зі стрімким збільшенням фінансових оборотів поза банками.

Наступний ризик – нерозвинутість ринків використання ресурсів, обмеженість банківського інструментарію. Через це банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність переважно за рахунок найризикованішого сегмента – кредитування.  

Управління кредитною діяльністю – одна з найважливіших складових банківського менеджменту. Вона безпосередньо впливає на ефективність діяльності комерційного банку, його реальній можливості „виживати” в сучасному конкурентному середовищі.

Методологічною базою для виконання даної магістерської роботи є Закон України „Про банки і банківську діяльність”, інші нормативно-правові акти, як то: Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків в Україні, Положення „Про порядок формування і розмір страхового фонду комерціних банків”, Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, а також монографії та статті провідних сучасник вітчизняних та зарубіжних економістів: Євтуха О., Ковальчука Т. Г., Коваля М. М., Ковбасюка М. Р.,  Вітлинського В. В., Герасимовича А. М.,    Павлюка С. М., Паламарчука В.О., Федотова М.М., Бойченка О. К., Примостки Л.,      Романенка Л. Ф.,  Коротеєвої А. В.,  Сплетухова Ю., Канаматова К. та ін.

Об’єктом магістерського дослідження є особливості процесу банківського кредитування на сучасному етапі.

Предметом дослідження є організація кредитної діяльності в акціонерному банку „Мрія”.

Гіпотеза. При удосконалення організаційної роботи банківського менеджменту можна суттєво підвищити ефективність діяльності банку.

Метою роботи є дослідження управління процесом банківського кредитування на пригладі АБ „Мрія”.

Згідно з метою у роботі висуваються наступні завдання:

1. Розглянути теоретичні основи організації кредитної роботи в банку, як то кредитні операції в структурі банківських активів, кредитну політику банку, організацію кредитної роботи в банку.

2. Проаналізувати практику управління процесом кредитування на прикладі акціонерного банку „Мрія”, а саме: дослідити доходність кредитного портфеля  банку та методи ціноутворення за кредитами, з’ясувати методи управління кредитним ризиком, проаналізувати етапи процесу банківського кредитування та управління кредитним ризиком окремої позики, подати методику оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку.

3. З’ясувати проблеми активізації кредитування банками реального сектору економіки та населення, тобто розглянути процес вдосконалення управління кредитним ризиком та розширення спектру  й обсягів кредитних продуктів.

Тоеретико-методологічну основу магістерської роботи становить сучасна економічна теорія, критичний синтез класичних теорій й новітніх поглядів на поставлену проблему. В роботі використані методи порівняльного аналізу та синтезу, порівняльний аналіз динаміки показників.

Теоретичне значення. Матеріал даної магістерської роботи може бути використаний як допоміжний при розгляді теми кредитівання та управління кредитним ризиком.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, містить 19 таблиць, 5 рисунків, 2 додатки та налічує 106 сторінок.

 

 

 

 

350.00 грн

Тип : Магістерська робота

Предмет : Зовнішньоекономічна діяльність

Мова : Українська мова

Зовнішньоекономічна діяльність в АПК. Тарифи АПК.

Актуальність теми. Формування ринкової економічної системи в Украї­ні потребує її інтегрування до світового економічного простору. Це можливо тільки за умов створення висо­коефективного механізму функціонування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 У зв'язку з необхідністю Україні зайняти своє місце у міжнародному по­ділі праці достатньо уваги слід приділяти державному регулюванню зовніш­ньої торгівлі АПС, яке має використовувати економічні механізми та інструменти, серед яких найбільш цивілізованим на даний час є митно-тарифне регулюван­ня — найважливіший механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі. У всьому світі державне регулювання є прикладом економічного регулювання і відповідає вимо­гам ринкової економіки в порівнянні з нетарифними обмеженнями, які пере­важно мають характер державного, силового регулювання зовнішньої торгівлі. Митно-тарифне регулювання — це найважливіша складова митної спра­ви, одна з основних функцій митних органів будь-якої країни.

 Необхідність активізації  зниження тарифних ставок в умовах зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС України зумовила появу значної кількості праць вітчизняних авторів, присвячених дослідженню формування тарифних та нетарифних механізмів. Провідне місце в розробці цієї теми належить таким відомим економістам, як Л. Демиденку, М. Петренку, М. Каленському, А. Соколовській, І. Кобуті, В.І.Губенку, С.М.Кваші та іншим.

Дослідженнями досягнень у галузі аграрної політики та структурним реформу­ванням займаються такі науковці, як О.Ф.Лука, В.Власов, Є. Крикавський, О.Обелець, Ю. Кирилець, П.Гайдуцький, Ю.Коваленко, І.Охріменко, І.Зеліско, О.Рудницька, Н.Сеперович, О.Якубчак, С. Мельничук тощо.

Водночас потребують  поглибленого вивчення проблеми функціонування діючих механізмів тарифного і нетарифного регулювання   зовнішньоекономічної діяльності  агропромислового сектору.

Метою роботи є дослідження ефективних механізмів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

-     визначити особливості  економічної політики АПС на зовнішньому ринку;

- проаналізувати законодавчо-нормативну базу забезпечення зовнішньоекономічної діяльності АПС;

-    дослідити світовий досвід регулювання тарифних та нетарифних механізмів функціонування зовнішнього ринку;

-   провести оцінку існуючих тарифних та нетарифних механізмів зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС;

-   сформувати заходи щодо гармонізації системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

-   розробити пропозиції щодо підвищення ефективності механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС.

Об’єктом дослідження у даній роботі є система державного  регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору. 

Предметом – механізми тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПС.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження склали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної фінансової науки у сфері зниження митних тарифів. У процесі роботи, залежно від поставлених цілей і завдань, використовувалися відповідні методи аналізу: аналітично-графічна формалізація, групування, метод індексів, порівняння, систематизації, статистичне зіставлення даних. Вивчення особливостей тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС здійснювалося на основі ретроспективного аналізу інформації, статистичних методів.

Емпіричною основою виступають результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний і вітчизняний досвід у сфері формування механізмів зниження тарифів.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, періодичні й монографічні видання вітчизняних і зарубіжних авторів, дані статистичних щорічників.

Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні комплексу питань, пов'язаних з  формуванням тарифних і нетарифних механізмів зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору.         

У процесі дослідження було:

 •   уточнено економічний зміст регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей агропромислового сектору, що знайшло своє вираження у визначенні її сутності, функцій, виділенні ряду особливостей, а також принципів функціонування;
 •  визначено необхідність зниження тарифних ставок. Встановлено, що  при активному розвитку внутрішніх механізмів тарифного й нетарифного регулювання й техніко-економічному обґрунтуванні окремих операцій можна суттєво знизити  митні тарифи для  продуктів та товарів АПС;
 •  обґрунтовано практичні рекомендації щодо активізації зменшення тарифних ставок, стимуляції такої діяльності та на цій основі визначені основні напрямки формування процесів активізації управління зовнішньоекономічною діяльністю галузей АПС.

Практичне значення. Розроблені в ході дослідження підходи, теоретичні узагальнення, висновки та рекомендації можуть бути використані для активізації механізмів зниження тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності галузей АПС. Пропозиції автора щодо розширення системи зниження тарифного тиску можуть бути використані митною службою України з метою розвитку механізму зниження тарифних ставок  та забезпечення  активізації зовнішньоекономічної діяльності  в Україні.

Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 101 сторінку комп'ютерного тексту, у тому числі 9 таблиць, 2 рисунків, список використаних джерел зі 90 найменувань.

500.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Метою даної роботи є дослідження поняття «терористичний акт», аналіз складу даного злочину, опрацювання нормативно-правових актів і відповідної літератури для найбільш повного висвітлення проблеми.

400.00 грн