Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 6008 варіанти(ів)

Тип : Курсова робота

Предмет : Криптографія

Мова : Українська мова

Мікропроцесорний пристрій автентифікації даних на основі ЕЦП ГОСТ

ВСТУП

ЕЦП – це криптографічний алгоритм, який використовується для автентифікації даних. Дані який підписані ЕЦП можуть з легкістю бути прочитаними будь-ким, будь-хто може підтвердити дійсність ЕЦП, але підписати дані може тільки власник закритого ключа. Інша область використання ЕЦП – захист цілісності даних, тобто несанкціонованої зміни даних підписаних ЕЦП, і спостереженості даних, тобто ніхто не може видати свої дані за ваші без секретного ключа, власником якого ви являєтесь. Згідно з завданням створення і перевірка ЕЦП  відбувається за алгоритмом ЕЦП ГОСТ Р34.10-94 – ЕЦП створюється на основі двох значень: s і r, перевірка полягає в обчисленні проміжних значень і порівнянні значення u та s. Дані ЕЦП мають розмірність 16 біт. Виконання курсового проекту за допомогою логічної інтегральної схеми ПЛІС- електронний компонент, що використовується для створення цифрових інтегральних схем. На відміну від звичайних цифрових мікросхем, логіка роботи ПЛІС не визначається при виготовленні, а задається за допомогою програмування. Для цього використовуються програматори і налагоджувальні середовища, що дозволяють задати бажану структуру цифрового пристрою у вигляді принципової електричної схеми або програми на спеціальних мовах опису апаратури (Verilog, VHDL, AHDL та інші). Альтернативою ПЛІС є: 

-         програмований логічний контролер, базові матричні кристали, що вимагають заводського виробничого процесу для програмування; 

-         ASIC — спеціалізовані замовні ВІС (великі інтегральні схеми), які при малосерійному та одиничному виробництві істотно дорожчі;

-         спеціалізовані комп'ютери, процесори (наприклад, цифровий сигнальний процесор) або мікроконтролери, які через програмний спосіб реалізації алгоритмів повільніші, ніж ПЛІС.

Деякі виробники ПЛІС пропонують програмні процесори, які можуть бути модифіковані під конкретне завдання, а потім вбудовані в ПЛІС. Тим самим забезпечується зменшення використання місця на друкованій платі і спрощення проектування самої ПЛІС.

Метою даного курсового проекту є збільшення швидкості потокового шифрування шляхом реалізації скремблювання за алгоритмом А5 за допомогою спеціалізованого мікропроцесорного пристрою.

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі задачі:

-         аналіз пристроїв реалізованих на основі алгоритмів ЕЦП ГОСТ;

-         аналіз роботи інтерфейсу UART;

-         розробка мікропроцесорної системи;

-         розробка алгоритму роботи системи;

-         реалізація алгоритму та структури мовою VHDL;

-         тестування розробленого пристрою.

 

500.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

Доведення до самогубства

Курсова робота

150.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

Кримінальна Відповідальність за Державну Зраду

Актуальність та важливість теми полягає у високій небезпечності цього злочину та виражається в їх суб’єктивних ознаках: всі вони здійснюються умисно і, як правило, з прямим умислом, за якого особа бажає заподіяти шкоду основам національної безпеки України. Таким чином - це злочин проти основ національної безпеки – умисні суспільно небезпечні дії, що посягають на конституційний лад, суверенітет і недоторканість України.

30.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Соціально-економічна географія

Мова : Українська мова

Характеристика туристичної галузі Італії

В умовах глобальної гармонізації та гуманізації економічних процесів сфера послуг набуває пріоритетного значення, тому що в першу чергу забезпечує умови гідного існування людини. Однією з найбільших і високоприбуткових складових сфери послуг є міжнародний туризм. Успішний розвиток міжнародного туризму впливає на такі ключові сектори економіки, як транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, виробництво товарів народного споживання та інші.

Міжнародний туризм, як соціально-економічне явище, визначається світовими економічними організаціями, як найбільш важлива та динамічна частина світової економіки.

Туристична галузь в Італії, одна з пріоритетних галузей цієї держави. Спираючись на багатий історико-культурний досвід та матеріально-технічну базу, Італія вже давно знаходиться на лідерських позиціях в світі за відвідуванням туристів та розвитком готельно-туристичної інфраструктури.

Актуальність теми дослідження – полягає в дослідженні пріоритетного туристичного ринку для України, окрім цього Італія є одною з найпопулярніших країн для відпочинку серед українського населення, і саме тому ознайомлення з туристичною галуззю Італії, надасть змогу визначити перспективи розвитку внутрішнього і зовнішнього туризму в Україні.

Метою даної індивідуальної роботи є надати характеристику туристичній галузі в Італії.

Визначена мета передбачає виконання наступних завдань:

- розглянути історико-культурні ресурси Італії;

- надати загальну характеристику туристичного бізнесу в Італії;

- визначити основні туристичні центри Італії;

- оцінити рівень розвитку туристичної інфраструктури Італії;

Об'єктом дослідження індивідуальної роботи є туристичний комплекс Італії.

Предметом дослідження є культурно-історичні, соціально економічні та інфраструктурні умови розвитку туристичної галузі Італії.

Методологічна та теоретична база дослідження. Теоретичною базою дослідження виступають праці, монографії, статті та довідникові видання відомих вчених у галузі міжнародного туризму. В процесі написання даної індивідуальної роботи використано сукупність загальнонаукових методів: метод аналізу наукових праць, метод аналізу, метод порівняння, а також - поєднання краєзнавчого та історичного методів, і міждисциплінарного підходу з використанням даних історії, економіки та інших дисциплін.

2000.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Історія

Мова : Українська мова

Фортифікаційне будівництво в Центральній Європі напередодні Другої світової війни. Лінія Бенеша

Унікальна робота по чехословацьким укріпленням Другої світової війни. Зроблена величезна робота, опрацьована велика кільскість іноземних джерел та літератури, тому ціна є відповідною.

2850.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Діалектологія

Мова : Російська мова

«Архаическая специфика в языке и народной традиции старообрядцев Добруджи Румынии»

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время старообрядческие русские общины, живущие в различных странах мира, привлекают внимание исследователей. Язык русских старообрядцев Добруджи интересен тем, что в условиях иноязычного и инокультурного окружения он все-таки смог сохранить свои специфические черты, которые были утрачены в других русских диалектах, хотя и подвергся влиянию румынского и турецкого языков, что отразилось в лексическом составе говора липован.

Объект исследования – говор старообрядцев Добруджи Румынии.

Предмет исследования – фонетические, грамматические и лексические языковые особенности говора.

Цель исследования – проанализировать специфику говора старообрядцев Добруджи Румынии.

Цель обусловила необходимость решения следующих задач:

1) изучить формы существования национального языка;

2) проследить историю расселения старообрядцев в Добрудже;

3) описать язык, культуру и народные традиции старообрядцев Добруджи;

4) проанализировать фонетические, грамматические и лексические особенности языка липован.

При решении поставленных задач использовались следующие методы и принципы исследования:

· описательный;

·  сравнительно-сопоставительный.

Теоретической основой данного исследования послужили работы Л.Л. Касаткина, АА. Плотниковой, Т.Б. Юмсуновой, А.А. Пригарина.

Практическая значимость работы заключается в том, что она может быть использована на практических занятиях по диалектологии и исторической грамматике, а также быть фундаментом для дальнейшего научного исследования.

Материалы исследования: записи рассказов жителей сёл старообрядцев в Румынии.

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, выводов, заключения и библиографического списка, насчитывающего 28 источников.

2000.00 грн

Тип : Бакалаврська робота

Предмет : Криміналістика

Мова : Українська мова

Організація та планування розслідування

Розслідування злочинів вимагає високої організації слідчої роботи, у здійсненні якої великого значення набуває планування розслідування. Необхідність планування випливає з усієї суті діяльності слідчого у розслідуванні злочинів, яка потребує організованості, швидкості. Завданням кожного слідчого є вивчення наукових основ планування та впровадження їх у слідчу практику

У криміналістичній літературі питання організації та планування розслідування злочинів знайшли своє відображення в дослідженнях таких вчених-криміналістів, як Т.В. Авер’янова, В.Д. Берназ,Р.С. Бєлкін, П.Д. Біленчук , К.І.Білодід, С.В. Валов, О.М. Васильєв, А.Ф. Волобуєв, Л.Я. Драпкін , В.Д. Зеленський, Є.П. Іщенко, Л.М. Карнеєва, А.В.Кофанов, В.І. Кочетов, В.П. Лавров, А.М. Ларін, І.П. Можаєва, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та інші. Проте слід відмітити, що більшість праць вчених за даною темою було виконано в минулому сторіччі та не можуть в повній мірі відповідати тій політичній ситуації, законодавству, рівню злочинності, що існують на даний час. Саме тим і обумовлений вибір теми дослідження.

Метою дослідження є визначення загальних засад організації та планування розслідування та їх ролі в діяльності органів досудового розслідування при веденні кримінального провадження. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

  • Провівши аналіз криміналістичної літератури, визначити поняття організації розслідування злочинів та основні принципи, на яких ґрунтується дана діяльність;
  • Дослідити рівні організації розслідування, визначити їх основні структурні елементи;
  •  Визначити поняття планування розслідування, його взаємозв’язок з організацією, принципи планування розслідування;
  • Дослідити види та форми планування розслідування, визначити роль слідчої версії в плануванні розслідування
  • Дослідити організую та планування розслідування в практичному виразі, тобто на початковому, подальшому та заключному етапах кримінального провадження, а також при проведенні слідчих дій та окремих тактичних операцій.

Об’єктом дослідження є діяльність правоохоронних органів з планування та організації розслідування злочинів.

Предметом дослідження є сучасні концепції планування та організації розслідування злочинів, проблеми планування та організації профілактичної діяльності слідчого.

В основу дослідження було покладено такі загальнонаукові методи, як: порівняльно-правовий, логіко-юридичний, моделювання та діалектичний метод пізнання суспільно-правових явищ.

Правову базу дослідження становлять Конституція України, закони України, кримінально-процесуальне законодавство України, нормативно-правові акти, які регламентують організацію діяльності правоохоронних органів.

У роботі на основі аналізу криміналістичної літератури: визначено та обґрунтовано визначення та практичне значення організації та планування розслідування злочинів, взаємозв’язок даних понять; досліджено зміст правового, управлінського та криміналістичного рівнів: досліджено та наведено приклади видів планування діяльності органів досудового розслідування відносно різних етапів кримінального провадження.

Відповідно до мети, завдань і предмета дослідження дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків.

1500.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

Поняття та форми причетності у кримінальному праві України

Злочинність в Україні за останні роки набула значних масштабів. Висока латентність злочинності, низьке розкриття ряду злочинів – тенденція сучасної слідчо-судової практики, яка доповнюються ще й тим, що до вже скоєних злочинів прилучаються особи, котрі хоча фактично їх не здійснювали, але впливають своєю поведінкою на ступінь розкриття злочинів, настання злочинних наслідків більш тяжких, ніж ті, які вже настали. На цьому тлі можна говорити про недооцінку значущості боротьби з причетністю до злочинів для забезпечення безпеки суспільства. Тим більше, що в сучасному кримінально-правовому законодавстві деякі види причетності до злочину декриміналізовані повністю, а частина – винесена в самостійні склади злочину та передбачають кримінальну відповідальність. Вельми проблематичним є відмежування в рамках конкретного кримінального провадження причетності до злочину та співучасті у його вчиненні, а також криміналізованих та декриміналізованих видів причетності.

З викладеного випливає, що кримінально-правові норми у сфері боротьби зі злочинами, що відносяться до інституту причетності, потребують подальшого дослідження та вдосконалення. Такі дослідження мають як теоретичне, так і практичне значення. Вони дозволяють виробити критерії, які визначають коло злочинів, причетність до яких повинна бути кримінально караною. Викладене обумовлює актуальність теми дослідження.

Актуальність теми курсової роботи обумовлена роллю інституту причетності до злочину в протистоянні криміналізації суспільства і втягуванню нових осіб у вчинення основних злочинів, а також у блокуванні можливостей учасників основних злочинів використовувати допомогу інших осіб у приховуванні своїх діянь. Протидія причетності до злочину шляхом реалізації заборони на деякі види дотичної до злочинної діяльності в рамках єдиної законодавчої концепції дозволить знизити загальний рівень криміналізації суспільних відносин. Це створить додаткові труднощі учасникам основних злочинів у приховуванні власних злочинів і у розпорядженні плодами своєї кримінальної діяльності. Розробка теоретичних положень і нормативної юридичної конструкції причетності до злочину покликана підвищити ефективність правозастосовчої практики за вказаним напрямом за рахунок встановлення меж криміналізації діянь, що складають причетність до злочину. Чіткі межі криміналізації діянь дозволять виділити в рамках діяльності, дотичної до злочинної, два види: діяльність, на яку необхідно реагувати кримінально-правовими заходами, і діяльність, яка не має достатнього ступеню суспільної небезпеки, і тому кримінально-правові заходи до неї не повинні застосовуватися.

300.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Країнознавство

Мова : Українська мова

«Тенденції та перспективи економічного зростання Мексики»

В даній роботi  вказані процеси, якi мaли вaжливе місце і відбуваються зaраз в "новiй iндустріальній країнi" Лaтинській Aмериці - Мексиці.

Економiка Мeксики бaзується на трьох основних спецiaлізаціях: нaфта, туpизм і грошові перекази від мекcикaнців, що пpоживaють за кордоном. Мeксикa мaє дpугу зa величиною економiку в Лaтинській Aмерицi та є гoловним вирoбником і експopтером нaфти.

Зa oстaнні рoки в Мeксиці, зaвдяки пpямої фiнансової тa пoдаткової пoлітики спoстерігалась макрoeкономічна стaбільність. Мeксика стaла нaйбільш привaбливою крaїною для інвecторів у Лaтинській Aмериці, тaк як тут нaйбільш cпpиятливий бiзнес-клiмат. Вoна зaймає чeтверте мiсце зa oб'ємом iноземних iнвеcтицій мiж крaїнами з виcoко рoзвиненою eкономікою, a другe сeред лaтиноaмеpиканських крaїн.

Сaме рoзгляду мeксиканської eкономiки пpисвячена ця poбота.

Ця тeма є дoсить aктуальною, ocкільки poзвиток eкономiки Мeксики вiдігpає вaжливу рoль у свiтовoму pинку.

Мeтою  курсoвої рoботи є дocлідження тa анaліз фopмування мeксиканської eкономіки тa шляxи її poзвитку.

Оснoвні зaвдання куpсової рoботи пoлягають у :

·        вивчeнні oсновних нaпрямів poзвитку мeксиканської екoноміки в ХІХ-ХХ століттi;

·        анaліз впливу нa пpoцес iнтеграції НАФТА і динaміки функцioнування мeксиканської eкономіки;

·        вивчeння пpoблем і пepспектив poзвитку мeксиканської eкономіки.

Oб'єктом дoслідження в курcoвій робoті є eкономіка Мeксики, а прeдметом дoслідження функцioнування мeксиканської eкономіки. В рoботі були викopистані тaкі метoди: мeтодика пoрівняльного анaлізу, aналітичної тa кoмплексної oцінки.

Тeoретичною oсновою куpcoової poботи булa нaукова лiтература. Пpи нaписанні курсoвої рoботи булo викoристано мaтеріали з різнoманітних джeрел інфoрмації, a сaме: поciбники, стaтті, a тaкож мaтеріали з мeрежі Iнтернет.

Рoбота склaдається з тpьох poзділів, в якиx poзкриваються тeoретичні тa прaктичні aспекти мeксиканської eкономіки. У пeршому рoзділі рoзповідається прo сoціально-eкономічнi процeси у    XIX-XX ст. Дpугий poзділ пpисвячений впливу  НАФТА нa економiку  Мeксики, в трeтьому -  нa oснові aналізу ocновних питaнь тa нaпрямків, фoрмуються гoловні прoблеми тa нaпрямки для уcунення виявлeних пpoблем у мeксиканській eкономіці.

350.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Педагогіка

Мова : Українська мова

« Етнопедаго-гічна проблематика творчості В. О. Сухомлинського ».

ВСТУП

Актуальність дослідження. Вивчення безцінної спадщини В. О. Сухо­м­линсь­кого в наш час є актуальним з точок зору роз­витку загальної педагогічної науки та етнопедагогіки зокрема. Неможливим є сьогодні навчально-виховний процес у педагогічних закладах без викорис­тання спадщини вченого-педагога. Сучасними та актуальними є його ідеї, думки, досвід. Хоча вчений не опублікував окрему роботу з етнопедагогіки, проте всі його педагогічні дослідження базуються на ідеях української на­родної педагогіки.

У процесі становлення сучасної національної школи в Україні особливої актуальності набувають численні положення творчої спадщини великого педагога. Зокрема, великий інтерес у вчителів початкової школи викликає досвід вченого-педагога у сфері виховання учнів через спілкування з природою. В. О. Сухомлинський обстоював гармонійне поєднання різних організаційних форм навчання, радив вчителям початкових класів не обмежуватися уроком, не протиставляти світові, затиснутому у чорну класну дошку, той, що пливе за вікном. Педагог розглянув гуманістичний ідеал людини, що живе в гармонії з природою, іншими людьми та суспільством.

Стан дослідження проблеми. У сучасній вітчизняній педагогічній науці та практиці проблемі вивчення творчої спадщини В. О. Сухомлинсько-го приділяється постійна увага. Етнопедагогічні ідеї його спадщини закладені в сучасних  курсах  педагогічних закладів. Вчені та викладачі постійно опи-раються на етнопедагогічні погляди вченого-педагога, досліджують його спадщину, організовують майбутніх педагогів бути активними  пропагандис-тами цих ідей. В роботах В. І. Кононенка, В. А. Мосіяшенка, Г. Лозко,              М. Г. Стельмаховича та інших вчених розкриваються  етнопедагогічні  ідеї      творчості В. О. Сухомлинського.  На сучасному етапі питанням етнопеда-гогічної проблематики творчості вітчизняного педагога займаються такі вчені, як: А. Паращук, Л. Пироженко, К. Юр’єва, Л. Ткачук та інші. Та незважаючи на це, дана проблема вимагає більш детального дослідження. Саме це, та необхідність використання  творчої спадщини  В. О. Сухом-линського з метою удоскона­лення процесу виховання учнів у початкових класах зумовило актуальність проблеми і вибір теми роботи: « Етнопедаго-гічна проблематика творчості В. О. Сухомлинського ».

Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина видатного педагога                             В. О. Сухомлинського.

Предмет дослідження − етнопедагогічні погляди та ідеї у творчості   В. О. Сухомлинського .

Мета дослідження − узагальнити та проаналізувати використання на-родної педагогіки у працях В. О. Сухомлинського.

Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження :

  1. Виявити передумови формування світогляду й педагогічної позиції 

В. О.  Сухомлинського.

  1. Розкрити проблеми навчання та виховання у творчій спадщині велико-го педагога.
  2. Обгрунтувати етнопедагогічні погляди та ідеї у творчості В. О. Сухом-линського.
  3. Охарактеризувати досвід використання народної педагогіки в педагогічній діяльності вченого-педагога.

У дослідженні використано такі методи: біографічний (з’ясування ролі окремих особистостей, громадських діячів у формуванні світогляду та педагогічної позиції В. О. Сухомлинського), конкретно‑пошукові (теоре-тичний аналіз, синтез, систематизація та класифікація матеріалів), хроно-логічний (дослідження діяльності вченого‑педагога в часовій послідовнос-ті), історико‑теоретичний (вивчення змісту і напрямів його педагогічної татворчої діяльності, теоретичне узагальнення, вироблення висновків.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в комплексному аналізі науково-педагогічної діяльності В. О. Су-хомлинського ; виокремлено провідні чинники та проаналізовано зміст його педагогічної діяльності; розкрито основні етнопедагогічні  погляди та ідеї  в спадщині педагога та  його вклад у розвиток педагогічної науки та практики.

Практичне значення дослідження. Вивчення і творче використан-ня у навчально-практичній та науково-дослідній діяльності студентів досвіду вченого-педагога, на наш погляд, може позитивно вплинути на ефективність  підготовки майбутніх вчителів початкових класів, сприяти їх повноцінному духовному розвитку.

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів,  висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 48 сто-рінок, з них 46 основного тексту.

400.00 грн