Купить готовые работы

Купить готовые работы
-

Найдено 5817 варианта(ов)

Тип : Курсовая работа

Предмет : Теория государства и права

Язык : Украинский язык

Теоретичні питання принципу розподілу державної влади

Курсову роботу писав повністю самостійно. Захистив на п'ять баллів.

600.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Налоговое право

Язык : Русский язык

Понятие и виды наследования

Курсовая работа, дата сдачи 2018г, оценка "отлично"

850.00 грн

Тип : Презентация

Предмет : Социология

Язык : Украинский язык

Історія українських екзит-полів

Презентація складається з 15 слайдів (включаючи титульний і останній: дякую за увагу!)
Шрифт - 18 і 20 (так як це презентція і він поаинен бути читабельним).

У презентації коротко дано визначення, історія екзит-полів в Україні і детально про екзит-поли в 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2010 і 2012 роках.

50.00 грн

Тип : Дипломная работа

Предмет : Банковское дело

Язык : Украинский язык

Дослідження ефективності роботи банку (на прикладі Хмельницького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Хмельницький)

Пояснювальна записка до роботи включає: 130 сторінок, 41 таблиця, 32 рисунка, перелік джерел посилань складається із 38 найменувань_______

Ключові слова: банк, банківська діяльність, методи та показники оцінювання ефективності діяльності банку, надійність банку, ресурсний потенціал банку, прибутковість активів, прибутковість капіталу

Предметом дослідження є: теоретичні та практичні аспекти досягнення ефективності діяльності банківської установи в умовах нестабільності

Підприємство-об’єкт дослідження Хмельницьке відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Хмельницький)

За результатами дослідження сформульовані рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності банківської установи в умовах фінансової кризи__

Одержані результати можуть бути використані _у практичній діяльності Хмельницького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Хмельницький)_____________________________

800.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Документоведение

Язык : Украинский язык

реквізити документа

Реквізити – основні елементи документа, що мають свою послідовність.

До обов’язкових елементів документів належать дата, підпис, адреса, заголовок та інше, а також текст.

Кількість ознак, тобто реквізитів, різна і визначається документом, його змістом, видом. ДСТУ 4163-2003 встановлює максимальний склад реквізитів і порядок їх розташування.

Найбільше публікацій з проблеми реквізитів документа призначено таким реквізитам, як печатка та відбиток печатки. Найбільше в Україні відомі праці з питань реквізитів В. Вишиваного, О. Загорецької, О. Козки. К.Г. Мітяєв використав першим поняття «реквізит» для означення обов’язкових елементів документу.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що питання про особливості реквізитів документа досі глибоко не вивчене, внаслідок чого воно є цікавим для дослідження.

Обєкт дослідження – будова документу.

Предмет дослідження – особливості реквізитів.

Мета роботи – дослідження реквізитів документа, їх особливостей та функцій.

Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:

  • Визначити значення терміну «реквізит».
  • Розглянути історію дослідження реквізитів документа.
  • Проаналізувати особливості реквізитів документа.
  • Визначити функції реквізитів у документі
  • Зробити теоретичний аналіз наукової та науково-методичної літератури щодо реквізитів документа.

Методи наукового дослідження – аналіз, класифікація реквізитів.

Теоретичне значення курсової роботи: висновки, зроблені у цій роботі, можуть бути використані у наступних дослідженнях теми «Реквізити документа».

Практичне значення роботи: результати дослідження можуть бути використані студентами під час підготовки до практичних та семінарських занять, а також при написанні подальших наукових робіт (дипломних, магістерських).

Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Загальний обсяг роботи становить 29 сторінок.

300.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Финансы

Язык : Украинский язык

Функціонування ринку банківських послуг в Україні

Метою даної роботи є розкриття теоретичних та практичних аспектів ринку банківських послуг, аналіз сучасних тенденцій розвитку банківських послуг, а також розробка ряду заходів щодо удосконалення вітчизняного ринку банківських послуг.

350.00 грн

Тип : Магистерская работа

Предмет : Экономическая кибернетика

Язык : Украинский язык

Дослідження та удосконалення систем автоматизованого бронювання квитків у транспортній сфері

Продам полноценную дипломную магистерскую работу, которая может быть использована как для защиты в IT сфере, так и в сфере туризма!

В работе рассмотрены: 

*Экономическая составляющая (срок окупаемости, IRR, NPV и прочее);
*Охрана труда;
*Мат. методы и модели
*Программная часть (запросы, оповещение, поиск билетов);
*Аналитическая часть (обзор ботов и программ, усовершенствование отслеживания и покупки)
*Программный код для проведения платежей на выкуп билетов.

Дополнительно прописан листинг - код для полной реализации чат-бота!

 

Для этой работы также готова презентация и речь для защиты!

7500.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Литература

Язык : Украинский язык

ЕВОЛЮЦІЯ ФУТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ М. СЕМЕНКА

Одним з неоднозначних та неординарних напрямів в літературі й мистецтві даної доби є футуризм, який розпочався у добу заперечень, творення «мистецтва майбутнього», модернізації, «культу міста», у добу маніфестацій, рухів, революцій та воєн. Футуризм, заперечуючи спадщину, закликав митців майбутнього поривати з традиціями.

700.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Украинский язык по профессиональному направлению

Язык : Украинский язык

Переказ як складова частина розвитку мовлення молодших школярів

Данная работа выполнена качественно и уникально

200.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Уголовное право

Язык : Украинский язык

Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників

Сучасний стан злочинності в країні характеризується цілим рядом несприятливих тенденцій. На фоні кількісних негативних показників кримінальної статистики проходить цілий ряд значних якісних трансформацій. Це відноситься, в першу чергу, до злочинів вчинених у співучасті.

Співучасть завжди придає злочину більшої суспільної небезпеки, адже спільні, злагоджені злочинні дії, організовані і керовані, в більшості випадків, значно підвищують ефективність дій, спрямованих на досягнення злочинного результату. Злочинна діяльність при співучасті являє собою найнебезпечніший вид злочинної діяльності, що проявляється в обміркованих, різноманітних, багатогранних діях декількох осіб, і обумовлюється певними особистими властивостями кожного із співучасників злочину. Адже співучасники в злочині можуть виконувати різні ролі — однорідні або різнорідні функції.

Частина 1 ст. 27 КК передбачає, що поряд із виконавцем співучасниками визнаються організатор, підбурювач і пособник.

Об'єктом дослідження виступає кримінальна відповідальність  кожного із співучасників злочину, тобто виконавця,  організатора, підбурювача  і пособника.

Предметом дослідження є кримінально-правове регулювання відносин, що виникають з приводу умисного спільного вчинення одного злочину декількома суб’єктами. 

Метою дослідження є аналіз проблеми співучасті у злочині, а саме визначення меж та підстав кримінальної відповідальності кожного із співучасників.

100.00 грн