Купить готовые работы

Купить готовые работы
-

Найдено 5056 варианта(ов)

Тип : Курсовая работа

Предмет : Финансовый менеджмент

Язык : Украинский язык

Управління структурою капіталу підприємства основі ПАТ «Роменська гардино-тюлева фабрика»

Метою курсової роботи є дослідження є  вивчення  теоретичних  і  практичних  засад  структури капіталу і вдосконалення практичних засад її оптимізації. Об’єктом дослідження єє  структура  капіталу  підприємства

ПАТ  «Роменська  фабрика  гардино-тюлевих виробів».

500.00 грн

Тип : Контрольная работа

Предмет : Менеджмент

Язык : Украинский язык

Основи менеджменту

Подано розгорнуті відповіді на питання: 

1.       Які основні завдання керівників середнього рівня керівництва?

2. Що таке організація?

3. Які Ви знаєте принципи управління?

4. Які основні завдання керівників нижнього рівня керівництва?

5. Що повинно охоплювати формування місії організації?

6. У чому полягає аналіз внутрішнього середовища організації?

7. Організація – це процес створення такої …. підприємства, яка б давала можливість людям ефективно працювати разом для досягнення поставлених … організації.

8. Що таке відповідальність?

9. З яких двох рівнів складається зовнішнє середовище?

Вирішено приктичне завдання

150.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Менеджмент туризма

Язык : Украинский язык

Розробка стратегії стійкого економічного розвитку туристичного підприємства

Метою роботи є висвітлення практичних засад формування стратегії стійкого економічного розвитку туристичного підприємства.

Для досягнення мети в роботі вирішені наступні завдання:

- розкрито сутність та значення стратегії стійкого економічного розвитку туристичного підприємства;

- стратегічний аналіз діяльності туристичного підприємства;

- запропонвано напрямки розробки стратегії стійкого економічного розвитку туристичного підприємства.

200.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Финансы

Язык : Украинский язык

Пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення

Метою курсової роботи є дослідження особливостей пенсійної економічної політики в Україні.

Для досягнення мети в роботі поставлені та вирішені наступні завдання:

- досліджено процес зародження,формування та розвиток пенсійної системи в Україні;

- визначено систему органів, що здійснюють пенсійне забезпечення;

- висітлено основні види державних пенсій;

- досліджено основні напрямки реформування пенсійного забезпечення як складової соціального захисту населення  в сучасних умовах  в Україні;

- проаналізовано проблеми пенсійного забезпечення в Україні;

- визначено шляхи розвитку пенсійного забезпечення в Україні.

Об’єктом дослідження є система пенсійного забезпечення в Україні.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади розвитку системи пенсійного забезпечення наседлення в Україні.

Для вирішення визначених завдань використовувались такі взаємопов’язані методи наукового дослідження:  метод комплексного аналізу;  системно-структурний та логіко-семантичний методи аналізу;  методи порівняння та узагальнення; метод структурно-функціонального аналізу; метод історіографічного аналізу; метод абстрактно-логічного аналізу.

Інформаційну основу дослідження становлять Конституція України, чинні нормативно-правові акти, що регламентують функціонування пенсійної системи; звітні дані й аналітичні матеріали Пенсійного фонду України, матеріали Державної служби статистики України та Державної казначейської служби України.

250.00 грн

Тип : Статья

Предмет : Криминалистика

Язык : Украинский язык

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

У статті розглядаються питання цілей проведення слідчим, прокурором, суддею аналізу матеріалів кримінальної справи. Дається авторське визначення зазначеної діяльності та розкривається її зміст у взаємозв'язку із суддівської та прокурорської діяльністю при здійсненні правосуддя.

Ключові слова: аналіз кримінальної справи, прокурорський нагляд, кримінальне переслідування, судовий аналіз справи.

130.00 грн

Тип : Статья

Предмет : Уголовное право

Язык : Украинский язык

СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОБОЇВ І МОРДУВАНЬ

Ключові слова: слідчі ситуації, криміналістичні версії, насильницькі злочини, особа злочинця, кваліфікація, відмежування, по бої і мордування, залякування, погроза, хуліганські дії.

Метою дослідження є: пропозиції щодо визначення основних слідчих ситуацій та слідчих версій під час розслідування побоїв і мордування; пропозиції практичних рекомендацій із розслідування та розкриття злочинів, а також злочинів, вчинених в умовах неочевидності з використанням відповідних версій.

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що у статті комплексно досліджено слідчі ситуації під час розслідування побоїв і мордувань, та сформульовано низку положень, висновків і рекомендацій, що характеризуються науковою новизною.

120.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Менеджмент

Язык : Русский язык

Управление организационными изменениями

Целью работы является исследование особенностей управления изменениями организаций.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- раскрыта сущность организационных изменений;

- исследованы особенности основных моделей управления изменениями в организации;

- исследованы особенности управления изменениями в российских компаниях.

Объектом исследования является процесс управления деятельностью организации.

Предметом исследования являются процессы управления изменеиями в организации.

200.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Бюджетные системы

Язык : Украинский язык

Стан та проблеми формування бюджетної політики в Україні

Метою курсової роботи є дослідження сутності та специфіки державного бюджету і бюджетної політики в Україні.

Поставлена мета обумовила вирішення наступних завдань:

- розкрито суність та функції державного бюджету;

- досліджено сутність бюджетної політики;

- проведено загальну оцінку ефективності бюджетної політики України;

- висвітлено сучасний рівень бюджетної політики у сфері фінансування освіти;

- висвітлено бюджетна політика в сефері соціального захисту;

- досліджено особливості бюджетної політики в оборонній сфері;

- визначено напрямки підвищення ефективності бюджетної політки 

Об’єкт дослідження - економічні відносини, що виникають у процесі формування бюджету та реалізації державної бюджетної політики у державі.

Предмет дослідження - науково-методичне забезпечення та інструментарій реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері.

Методологічну основу роботи складають фундаментальні положення економічної теорії, теорії фінансів, сучасні концепції бюджетного менеджменту, наукові праці вчених-економістів, присвячені дослідженню проблем формування бюджету та реалізації державної бюджетної політики

Для вирішення поставлених у роботі завдань використано наступні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналіз, синтез, наукова абстракція, індукція та дедукція – для розкриття теоретичних положень сутності та специфіки державного бюджету і бюджетної політики та обґрунтування категоріально-понятійного апарату; функціональний та системно-структурнийаналіз – для визначення особливостей формування бюджету та реалізації бюджетної політики; економіко-статистичний аналіз –для дослідження стану формування бюджету та бюджетного забезпечення в країні; логічне узагальнення – для обґрунтування напрямів вдосконалення механізмів бюджетного фінансування та реалізації бюджетної політики;

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи з питань формування бюджету та реалізації бюджетної політики, соціально-економічного розвитку держави; аналітичні огляди та звітні дані Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Державної служби статистики України; монографічні дослідження та наукові публікації вітчизняних і закордонних дослідників з питань бюджетного забезпечення розвитку держави.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи складає 49 сторінок, у тому числі основного тексту 41 сторінок, 5 рисунків, список літератури складається з 25 першоджерел.

250.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Менеджмент

Язык : Украинский язык

Стилі екрівництва

Работа написана в 2017 году!!! 

250.00 грн

Тип : Курсовая работа

Предмет : Украинский

Язык : Украинский язык

Фразеологічні одиниці біблійного походження в українській та болгарській мові: зіставно-типологічний аспект

 Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Обсяг роботи становить  36 сторінки,  28  з них  основного тексту.

200.00 грн