Купить готовые работы

Купить готовые работы
-

Найдено 4290 варианта(ов)

Тип : Курсовая работа

Предмет : Маркетинг

Язык : Украинский язык

Реклама як основний елемент маркетингу підприємства (на прикладі ТОВ "Бердичівський пивоварний завод")

У сучасних умовах ринкової економіки, змін у кон’юнктурі ринку вагоме місце займають маркетингові дослідження, які надають обґрунтовану інформацію про результати аналізу ринкової ситуації. Сучасна реклама товарів і послуг являє собою велику сферу діяльності, активно використовує наукові розробки. Її основними завданнями є ознайомлення споживача з новим продуктом чи послугою і новою маркою, чітке виділення товарів і послуг серед конкуруючих, залучення уваги покупців і завоювання їх лояльності, формування вартості нематеріальних активів підприємства. Разом з тим, споживач, який адаптований до загального фону інформаційного перевантаження, все частіше ігнорує рекламу і рекламні повідомлення.

300.00 грн.

Тип : Решение задач

Предмет : Эконометрика

Язык : Украинский язык

Задачі по дисципліні економетрика з курсу «Дослідження операцій»

условия задач представлены в файле

30.00 грн.

Тип : Магистерская работа

Предмет : Международная экономика

Язык : Украинский язык

Вплив ГАТТ/СОТ на лібералізацію міжнародної торгівлі

ВСТУП

 

В часи відносно мирного часу під співпрацею найчастіше розуміється спільна діяльність, спрямована на досягнення цілей, вигідних для всіх сторін, які беруть участь у співробітництві.

Найбільш яскраво на світовій арені це виражається в політичній та економічній сфері.

Традиційно більш розвиненою формою економічних відносин у світі виступає зовнішня торгівля. Торговельні відносини становлять приблизно 80% від загальних міжнародних відносин в економічному плані. Сучасні міжнародні економічні відносини дуже розвинулися за останній час, ніж обумовлюється їх вплив на розвиток національної економіки країни, залученої у міжнародні економічні відносини.

Зовнішня торгівля є досить значущою для будь-якої країни. Як сказав Дж.Сакс, «економічний успіх будь-якої країни світу грунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавши від світової економічної системи ».

Міжнародні торговельні відносини являють собою певний вид зв'язку між торговими виробниками різних країн, що виникла на основі міжнародного поділу праці та спеціалізації тієї чи іншої країни та висловлює взаємозалежність країн - учасників торгових відносин один від одного.

Історично ця залежність склалася таким чином, що економічно країни стали практично прив'язані один до одного. Ця залежність була вироблена протягом всього розвитку сфери економічних взаємин, тому що різні країни мають різні можливостями у розвитку того чи іншого виду промисловості і виробництва. Адже всім відомо, що в деяких країнах багаті джерела сировини, але високо цінується людська праця, в інших навпаки, треті багаті природними ресурсами, в інших розвинена сільськогосподарська промисловість. Іншими словами, товарообіг між країнами взаємовигідний всім і в свою чергу повинен регулюватися, щоб не порушувався баланс імпорту-експорту, цінова політика, і природно дотримувалося якість товарообміну.

Міжнародна торгівля, як і будь-який інший вид людської діяльності, потребує певних органів контролю, здатних забезпечити її договірне функціонування. Для врегулювання міжнародних торгових відносин, контролю за легальністю дії країн-партнерів були створені міжнародні торговельні організації. Можна навести кілька прикладів подібних організацій, наприклад, Генеральна угода про тарифи й торгівлю. Договір про її створення був підписаний у 1947 р . представниками 23 країн і вступив в силу в 1948 р. ГАТТ припинила своє існування, модифікувавши у Всесвітню торгову організацію 31 грудня 1995 р .

       Предмет, об’єкт, структуру, історію створення та наслідки існування СОТ досить яскраво висвітлили в своїх працях Т.М.Циганкова, Войчак Д.А., Войчак М.А., Данилюк Н.І., Єременко А., Жеваго А.В., Кохан Д., Любарська Н.В., Олефір А.О., Павловська О.Д., Пирожков Л.С., Приходько В.В., Солодковський Ю.М., Фурсова О.В.

       Наслідки впливу лібералізації зовнішньої торгівлі на розвиток окремих груп держав були досліджені як в працях представників зарубіжної економічної думки Діксита А., Нормана Т., Портера М., Пребіша Р., Зінгера Г., Бхагваті Я., Еванса Д., Ебрілла Л., Гроппа Р., так і вітчизняних економістів-науковців – Бураківського І.І., Лук’яненка Д.Г., Сіденка В.Р., Пахомова Ю.М., Новицького В.Є., Філіпенка А.І., Циганкової Т.М. та багатьох інших. У роботах українських науковців досліджуються передумови, пріоритети та принципи формування парадигми зовнішньоекономічної стратегії сучасної України як інструменту посилення конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах системної лібералізації глобальних викликів.

       Також, в своїх працях Бураковський І.І., Заблоцька Р.О., Циганкова Т.М. дослідили наслідки, переваги та недоліки вступу України до СОТ.

Актуальність теми  магістерської роботи полягає в тому, що дослідження всіх аспектів функціонування СОТ, недоліків та переваг при вступі до неї країн, дає змогу побачити позитивні та негативні сторони діяльності СОТ та перспективи для інших країн.

       Метою даної магістерської роботи є вивчення питання про нову міжнародну установу – СОТ, дослідити цілі і функції міжнародної економічної організації, що  регулює світову торгівлю, розглянути її організаційну структуру, механізм прийняття рішень вже визначеними напрямками її діяльності та визначити місце СОТ в економіці України.

Обумовлена  мета визначила наступні завдання роботи:

 • охарактеризувати історію створення, цілі Світової організації торгівлі;
 • проаналізувати структуру СОТ;
 • охарактеризувати функції та принципи Світової організації торгівлі;
 • показати механізм вступу нових країн-членів до організації;
 • зробити аналіз особливостей діяльності СОТ;
 • проаналізувати шлях України до СОТ;
 • дослідити тенденції торговельної діяльності України після вступу до СОТ;
 • розглянути позитивні та негативні наслідки вступу України до СОТ.

       Предметом дослідження є міжнародна торгівля та її лібералізація в рамках СОТ.

       Об'єктом дослідження є процеси лібералізації  міжнародної торгівлі та її наслідки.

Методи доcлiдження. Для доcягення мети тa виpiшення оcновниx зaдaч зacтоcовaнi piзномaнiтнi методи доcлiдження. До оcновниx зaгaльнонaуковиx методiв доcлiдження вiдноcятьcя дiaлектичний метод пiзнaння, логiчний тa фоpмaльно-логiчний методи, метод поpiвняння тa cинтезу. Доcлiдження бaзувaлоcя нa фундaментaльниx положенняx економiчної теоpiї, cучacниx концепцiяx функцiонувaння cвiтового фiнaнcового pинку.

Методологічною і інформаційною основою роботи виступили: нормативно-правові акти, статистичні матеріали, сучасна теорія міжнародної торгівлі та міжнародних економічних відносин, а також підручники, монографії, статті та інші наукові праці вітчизняних і закордонних учених, огляди СОТ і матеріали мережі Інтернет на базі яких було здійснено збір, аналіз, узагальнення та систематизація інформації.

Структура кваліфікаційної магістерської роботи складається із вступу, чотирьох розділів, в яких висвітлюється історія створення СОТ та основні засади її діяльності, лібералізація міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ та вплив на економіку її учасників, а також переваги та недоліки від участі України в СОТ, висновків, списку використаних джерел та додатків. Кваліфікаційна магістерська робота викладена на 136 сторінках, містить 5 таблиць та 10 рисунків. Список використаних джерел включає в себе 113 найменувань.

200.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Международная экономика

Язык : Украинский язык

Транснаціональні корпорації в Україні: позитивний та нормативний аналіз

Об’єктом дослідження даної роботи є транснаціональні корпорації, їх діяльність в Україні та вплив на економіку нашої держави, оскільки, як ми зазначили раніше, ТНК відіграють одне з основних положень у світовій економічній системі.

Мета роботи - дослідити діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та той вплив, що вони мають на розвиток політичних та економічних реформ в державі.

Предметом дослідження виступає специфіка функціонування ТНК,  та їх особливості в діяльності, в міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку та вплив на світові економічні процеси зокрема,  в Україні.

Виходячи з мети роботи були сформовані наступні завдання:

 • дослідити передумови виникнення, ознаки, структуру та типи ТНК;
 • проаналізувати  вплив науково-технічної революції на їх діяльність;
 • охарактеризувати діяльність ТНК у різних аспектах, насамперед у фінансовій, валютно-кредитній, інвестиційній, технологічній сферах;
 • провести аналіз щодо впливу діяльності ТНК (на прикладі такої транснаціональної компанії, як Coca-Cola, на розвиток економіки України.)
350.00 грн.

Тип : Решение задач

Предмет : Логистика

Язык : Украинский язык

Задачи по логистике

Вихідні дані до задач наведені у прикріпленому файлі. Всі кроки вирішення чітко описані а результати обгрунтовані.

50.00 грн.

Тип : Контрольная работа

Предмет : Банковское дело

Язык : Русский язык

Задачи по банковскому делу

12 задач по банковскому делу с условием и решением.

100.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Математический анализ

Язык : Украинский язык

ГАРМОНІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА ДЕЯКІ ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. ЗАДАЧА ДІРІХЛЕ

    Теорія гармонійних функцій є однією із найбільш цікавих та, разом з тим, важливих розділів класичного математичного аналізу. Будучи у багатьох відношеннях природним узагальненням лінійних функцій однієї змінної, гармонійні функції є в певному розумінні найпростішими функціями декількох змінних. Вони посідають важливе місце не тільки в багатьох математичних дослідженнях, але також і в додатках аналізу до фізики і механіки, де ними часто описуються різні стаціонарні процеси. Ряд властивостей гармонійних функцій, методи дослідження та апарат теорії служать зразком для постановки задач і отримання тих чи інших результатів з інших розділів аналізу. Гармонійні функції тісно пов’язані з такими фундаментальними розділами аналізу як теорія аналітичних функцій та теорія потенціалу і мають важливі застосування в гідродинаміці, теорії теплопровідності та багатьох інших прикладних науках.

    У традиційному університетському курсі математичного аналізу з різних причин не знаходиться місця для систематичного викладу основних фактів теорії гармонійних функцій. Відомості про гармонійні функції, які там містяться, як правило, є мізерними, носять епізодичний характер і розкидані в різних місцях, де вони наводяться зазвичай на другому плані. Тому, при написанні роботи був узятий матеріал з книг, присвячених детальному вивченню математичного аналізу, теорії аналітичних функцій, теорії функцій комплексної змінної та інші.

    Ознайомлення з цією теорією в більш детальному аспекті обумовлене безперервним розвитком її різних напрямів, розширенням області застосувань. Також теорія гармонійних та субгармонійних функцій відіграє важливу роль в отриманні різних оцінок для аналітичних функцій. Дана робота написана з метою ознайомлення з теорією гармонійних функцій в її класичному варіанті.

500.00 грн.

Тип : Индивидуальное задание

Предмет : Информатика

Язык : Украинский язык

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ. МЕТОДИ РУНГЕ-КУТТА ТА ОЦІНКА ЇХ ТОЧНОСТІ

Теорія диференціальних рівнянь — розділ математики, що займається вивченням диференціальних рівнянь і пов'язаних з ними задач. Диференціальні рівняння мають велике прикладне значення, вони є знаряддям дослідження багатьох задач природознавства і техніки. їх широко використовують в механіці, астрономії, фізиці, економіці, у багатьох задачах хімії, біології. Це пояснюється тим, що-досить часто об'єктивні закони, яким підпорядковуються певні явища (процеси), записують у формі диференціальних рівнянь, а самі ці рівняння є засобом для кількісного вираження цих законів.                                                                                                                             Основні завдання і результати теорії диференціальних рівнянь: існування і єдиність рішення різних задач для ЗДР, методи розв'язання простих ЗДР, якісне дослідження рішень ЗДР без знаходження їхнього явного вигляду. Звичайні диференціальні рівняння  широко використовуються для математичного моделювання процесів і явищ в різних областях науки і техніки . Перехідні процеси в радіотехніці , кінетика хімічних реакцій , динаміка біологічних популяцій , рух космічних об'єктів , моделі економічного розвитку досліджуються за допомогою ЗДР.  На жаль, лише дуже малу частину з них можливо вирішити без допомоги обчислювальних машин. Тому чисельні методи розв’язку диференціальних рівнянь відіграють важливу роль у практиці різного роду розрахунків.

75.00 грн.

Тип : Решение задач

Предмет : Эконометрика

Язык : Украинский язык

Задачі з економетрики «дослідження операцій»

условия задач приведены в файле

30.00 грн.

Тип : Отчет по практике

Предмет : Маркетинг

Язык : Украинский язык

Отчёт о прохождении практики (на основе ПАО "Укртелеком")

Отчёт о прохождении практики в Житомирской филии ПАО "Укртелеком". Описана общая характеристика предприятия, проанализирован рынок, на котором продвигает свои услуги компания. Также разработан комплекс маркетинга по 4P, проанализирован тип потенциальных клиентов.

50.00 грн.