Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 5193 matches

Type : Graduate work

Subject : Constitutional law

Language : Russian

Структура органов государственной власти и её совершенствование на материалах Свердловской области

небольшой диплом, анализ законодательства, предложения по совершенствованию

1000.00 грн

Type : Report

Subject : Organization of transport services

Language : Ukrainian

Морські перевезення

Аналітична доповідь - огляд динаміки і структури перевезень вантажів водним транспортом в Україні (внутрішні перевезення, експорт, імпорт, транзит).

25.00 грн

Type : Report

Subject : Foreign economic activity

Language : Ukrainian

Сутність тарифних (економічних) методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність тарифного резулювання ЗЕД в Україні, поняття митних тарифів, їх класифікація.

17.00 грн

Type : Abstract

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

Вплив фізіології на психологію

Історичні факти свідчать про численні спроби аналізу психологічного стану людини за його фізіологічними реакціями. Наприклад, Олександр Македонський відбирав у своє військо солдатів, різко підносячи до обличчя новобранця факел. Якщо особа спалахувала рум'янцем через почервоніння шкіри, претендент ставав солдатом, якщо ж чоловік блід, то у нього не було шансів стати воїном.

Зараз ми пояснюємо ці реакції диференційованої активації при стресі двох відділів вегетативної нервової системи. Активація симпатичної нервової системи, мобілізуючої організм на боротьбу, пов'язана з припливом крові до м'язів, що фіксується в почервонінні людини. Збудження парасимпатичної нервової системи, яка поведінково реалізується через завмирання або розслаблення, супроводжується припливом крові до внутрішніх органів, що проявляється в зблідненні людини. Олександр Македонський потребував переможців, які агресивно реагують в бою, тому його тест, фізіологічний у своїй основі, дозволяв виявляти людей, здатних боротися до переможного кінця.

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Preschool Pedagogy

Language : Ukrainian

Увага у дітей дошкільного віку

Актуальність роботи обумовлена ​​тим, що увага – це психічний стан людини, від характеристики якого залежить успішність навчальної діяльності дошкільника. На думку видатного вітчизняного психолога Л. С. Виготського, «... ступінь розвитку уваги в патологічних випадках може служити критерієм інтелекту і одним з показників готовності дитини до навчання в школі». Основною особливістю дошкільника є те, що його довільна увагу досить нестійка. Дитина легко відволікається на сторонні подразники. Її увага надмірно емоційна, – вона ще погано володіє своїми почуттями. При цьому мимовільна увага досить стійка, тривала і зосереджена. Поступово шляхом вправ і вольових зусиль у дитини формується здатність керувати своєю увагою. В процесі занять, які проводяться в дитячому саду, дитина привчається до дисципліни. У неї формується посидючість, здатність контролювати свою поведінку. При розвитку довільної уваги формуються нові внутрішні дії, які починають керувати увагою зсередини, утримують його на предметах, які можуть бути не цікаві для людини в даний момент, ледве помітні по силі свого роздратування. Така увага починає формуватися в кінці дошкільного віку, а найбільш сприятливий для цього період – молодший шкільний вік. Увага займає особливе значення в сприйнятті, розумінні і засвоєнні дошкільниками досліджуваного на заняттях матеріалу. Багато проблем, що виникають в навчанні, безпосередньо пов’язані з недоліком розвитку уваги.

Вивчення психолого-педагогічної літератури дозволило виявити протиріччя між необхідністю розвитку уваги у дітей дошкільного віку, з одного боку, і недостатньою розробкою психологічних засобів його корекції у дітей дошкільного віку.

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Preschool Pedagogy

Language : Ukrainian

Пам'ять у дітей дошкільного віку

Пам’ять – одна з необхідних умов для розвитку інтелектуальних здібностей. Але якщо до недавнього часу основна увага вчених була звернена на шкільний вік, де, як здавалося, дитина набуває необхідні кожному знання і вміння, розвиває свої сили і здібності, то тепер становище докорінно змінилося. Значну роль в цьому зіграв «інформаційний вибух» – знамення нашого часу. Сьогоднішні діти розумніші за своїх попередників – це визнаний усіма факт. Це пов’язано в першу чергу із засобами масової інформації, які накинули на світ канали зв’язку, які з ранку до ночі ллють потік різноманітних знань в дитячі уми. Сьогодні стає все більше дітей з яскравим загальним інтелектуальним розвитком, їх здатності осягати складний сучасний світ проявляються дуже рано – в ранньому дошкільному віці.

У молодших дошкільників мимовільне запам’ятовування і мимовільне відтворення єдина форма роботи пам’яті. Розвиток пам’яті в дошкільному віці характеризується поступовим переходом від мимовільного і безпосереднього до безпідставного і посереднього запам'ятовування і пригадування. Ключовим положенням прийнятої концепції розвитку пам’яті є твердження про те, що чотири види пам’яті (моторна, емоційна, образна і словесна) виникають саме в цій послідовності

Теорія розвитку пам’яті породила великі суперечки в психології. У зв’язку з цим, дослідження розвитку пам’яті дошкільників досить актуально і може допомогти довести або спростувати деякі основні висновки. Відзначимо додатковий аспект дослідження. З його допомогою можна визначити індивідуальні особливості розвитку пам’яті дітей.

При цьому раннє дитинство – найбільш благодатний ґрунт для розвитку пам’яті в її різноманітті. В даний час багато країн, в тому числі США, Японія, Англія, Канада, Німеччина, Венесуела, вкладають в систему освіти величезні кошти, виготовляють безліч складних пристроїв і систем для підвищення інтелектуального рівня дітей, а також для розвитку пам’яті, починаючи з найперших кроків дитини в великому світі – в прямому і переносному сенсі.

Актуальність теми, обраної для дослідження, видається очевидною в умовах наростаючого інформаційного буму, розробки і впровадження різних розвиваючих програм, певної розумової акцелерації сучасних дітей.

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

Властивості та особливості характеру. Акцентуація характеру

Актуальність.  Особливості поведінки людини напряму залежать від її характеру. В свою чергу характер людини тісно пов’язаний з її інтересами, потребами та проявляється в тому, що для людини найбільш важливо. В наш час людина піддається стресу та напруженню майже в усіх сферах своє її діяльності. Це пов’язано з такими проблемами суспільства, як прискорення темпу життя, інформаційне перевантаження, урбанізація тощо. Перенапруження організму людини як психічне так і фізичне сприяють  виникненню і розвитку різних форм нервово-психічної патології, що виводить питання психічного та психологічного здоров’я людини на перший план в списку основних завдань охорони здоров’я.  Адже не вирішення цих проблем призводить до переростання такого стану людини в патологічний.

Характер та акцентуація характеру добре дослідженні в психології. Наприклад А.Є. Личко в своїй книзі «Психопатія і акцентуації характеру у підлітків» розробив  патохарактерологічний  діагностичний опитувальник, але відповідно він орієнтований більшою мірою на підлітковий вік. Так само існує ще одна широко відома теорія акцентуації особистості німецького автора          К. Леонгарда, на базі якої і розробляв А.Є. Личко проблеми акцентуації у дітей і підлітків, доповнював і кілька зраджував класифікацію.

Проблема дослідження полягає в точній діагностиці акцентуації характеру і патологічних відхиленнях психіки, адже межа  між ними дуже тонка.

150.00 грн

Type : Article

Subject : Pedagogy

Language : Ukrainian

Дидактичні особливості комп’ютерних навчальних програм і автоматизованих навчальних комплексів з хімії

Навчальна комп’ютерна програма – це програмний засіб, призначений для вирішення певних педагогічних завдань, що має предметний зміст і орієнтований на взаємодію з учнем. Бурхливий розвиток новітніх інформаційних технологій і впровадження їх в Україні за останні роки позначилися на розвитку особистості учня, так і на всьому навчальному процесі[1].

50.00 грн

Type : Abstract

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

Пізнавальні психічні процеси людини

Вживання слова «психологія» (від давньогрецьких слів «psyche» (душа) і «logia» (розуміння, знання) уперше зафіксовано в західноєвропейських текстах XVІ ст. Поступово слово «психологія» ввійшло до буденного вжитку.

Психологами тоді називали знавців душі, людських пристрастей і характерів. Такі психологи користувалися життєвими знаннями. Наукове знання відрізняється від життєвого тим, що воно, спираючись на силу абстракції і загальнолюдського досвіду, відкриває закони. Психологія за своїми теоретичними досягненнями і практичними спробами змінити життя поступається, зокрема, точним наукам. Адже психологічні явища набагато складніші ніж, наприклад, фізичні, їх важче пізнати. Недаремно великий фізик Альберт Ейнштейн, ознайомившись із дослідами великого психолога Жана Піаже, зазначив, що вивчення фізичних проблем - це дитяча гра порівняно із загадками дитячої гри.

50.00 грн

Type : Abstract

Subject : Psychology

Language : Russian

Гендерная идентичность

Гендерная идентичность представляет собой специфический тип социальной идентичности индивида и группы. Она не является врожденной, хотя основывается на врожденных половых различиях людей, их заданной биологической программе.

Разные исторические эпохи, культуры, цивилизации конструировали гендер и гендерную идентичность по-разному. Российский ученый                            М.Н. Губогло предложил понимание процесса формирования и функционирования гендерной идентичности как «триединую стратегию:                 во-первых, как постоянно пополняемый кладезь представлений о гендере, состоящих в свою очередь из гендерного самосознания и гендерного сознания, во-вторых, набор разнообразных форм поведения, реализуемых при исполнении социальных и гендерных ролей, и, наконец, в-третьих, обладание багажом гендерных установок и предрассудков».

50.00 грн