Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 4851 matches

Type : Course work

Subject : Judicial and law enforcement agencies

Language : Ukrainian

Історія розвитку судової системи

Проаналізувавши та дослідивши тему курсової роботи доцільно зробити наступні висновки:

Від найдавніших часів княжої доби суди мали прилюдний характер. Існувало п'ять родів судів: княжий суд, вічевий суд, громадський або народний суд, приватні (землевласницькі) суди, церковні суди.

На українських землях у складі Польщі судова влада перейшла з кінця 14 ст. до королівських намісників (старостів); у 1435р. уведено польську систему станово-шляхетських судів: міські суди, практика яких ґрунтувалася (із змінами) на німецькому праві (Маґдебурзьке право); сільські суди вирішували менші справи місцевого населення, а домініальні — важливіші й оскарження ухвал сільських судів.

На українських землях у Великому князівстві Литовському зберігся спершу суд княжої доби з тим, що Великий князь мав право суду над удільними князями. З 1386р. судоустрій змінився під польським і західно-європейським впливами.

На Гетьманщині діяли у 1648 — 1763рр. козацькі державні суди. Вони поділялися на провінціальні суди (сільські, сотенні, полкові), при чому кожний вищий суд був апеляційною інстанцією для нижчого, та на центральні суди: Генеральний Військовий суд, Генеральна Військова Канцелярія і суд гетьмана.

На українських землях під Росією після недовгого перехідного періоду уведено в 1782р. станові суди: для дворян діяли верхні земські суди; справи міських мешканців розглядали городовий і губернський маґістрати, селян — Нижня і Верхня розправи; кріпаків судили самі поміщики. На Правобережжі до 1830-их pp. діяв польський суд. У результаті судової реформи 1864р. уведено новий судоустрій, побудований більше за західними зразками.

На українських землях під Австрією діяли спершу суди польської системи, але реформами 1784 — 87рр. уведено два шляхетські суди (у Львові й Станиславові) та ряд міжстанових карних судів з апеляційним судом у Львові і найвищим у Відні.

Недовгий час незалежності України 1917 — 1920рр. не дозволив введення нової судової системи; назагал з потрібними змінами діяв Суд Російської Імперії та Автро-Угорської монархії. Третій універсал Центральної Ради 1917р. ствердив, що «суд в Україні повинен бути справедливий, відповідний духові народу». Згідно з цим Центральна Рада законом від 17 грудня 1917р. встановила Генеральний Суд, як найвищу судову установу країни. На західних українських землях Українська Національна Рада законом від 21 листопада 1918р. «Про тимчасову організацію судівництва та вимір справедливості» ствердила, що суди мають бути незалежні, і встановила Найвищий Суд у Львові.

150.00 грн

Type : GQW (Graduation qualification work)

Subject : Pedagogy

Language : Russian

Формирование у детей 4-5 лет представлений о сочувствии и сопереживании

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность проведения научно-исследовательской работы по указанной теме определялась следующими соображениями: Современная ситуация развития личности ребенка дошкольного возраста требует осуществления теоретического анализа параметров социокультурного окружения дошкольника, определяющая его личностное развитие, а также определение условий становления нравственных чувств и ценностных ориентиров детей дошкольного возраста, их сопротивляемости к негативным воздействиям среды. Это объясняется деформацией ценностных ориентаций взрослых (родителей и педагогов) о целях воспитания и обучения детей.

Под влиянием информационных технологий в сознании родителей прослеживается слишком повышенное внимание к интеллектуальному развитию детей, вместо формирования гармонично развитой, духовно богатой личности ребенка в единстве ее телесного, эмоционального и умственного роста. В образовательном пространстве наблюдается приоритет обучения над воспитанием, обесценивание ведущих видов деятельности детей дошкольного возраста.

Ситуация снижения общих моральных норм в воспитании детей, когда на второй план отодвигаются «вечные» моральные нормы и ценности, что закладывают в течение дошкольного возраста основы целостности личности ребенка, в будущем приводит к значительным психологическим проблемам, нарушений в развитии каждого отдельного ребенка и к деградации общества в целом.

Отчужденность от культуры, обесценивание и непонимание особенностей детской субкультуры, снижение нравственных критериев своим и чужим поведением составляют нерешенные проблемы при формировании жизненной позиции подрастающего поколения. Именно поэтому особую актуальность в наше время приобретает изучение и закладки в сознании взрослых ценностных ориентаций развития современного ребенка-дошкольника, а также обеспечение условий их реального функционирования в жизнедеятельности дошкольников.

В период трансформации общества и кризисных явлений в различных сферах общественной жизни разработка данной проблемы приобретает особую остроту. Социальная значимость работы заключается в повышении осознания родителями и педагогами духовных аспектов в жизнедеятельности детей дошкольного возраста как фактора их полноценного психического развития.

Исследованием проблемы занимались: Б.Д.Гринченко, К.Д.Ушинский, М.И.Пирогова, О.В.Запорожец, С.А.Козлова, С.Ф.Русова, С.Д.Максименко.

В данной работе мы опираемся на фундаментальные научные исследования С.А. Козловой.

Объект исследования – моральные способности детей 4-5 лет.

Предмет исследования - психологические особенности процесса становления ценностных ориентаций ребенка дошкольного возраста.

Гипотеза: в способности к сопереживанию у детей дошкольного возраста имеются значительные гендерные отличия (девочки более эмпатичны, чем мальчики).

Цель исследования - изучить сферу ценностных ориентаций детей дошкольного возраста как приоритетных индикаторов личностного роста, выяснить причины развития и реального функционирования ценностных ориентаций в жизнедеятельности дошкольников в современной социокультурной среде.

Задачи исследования:

 1. Осуществить теоретический анализ параметров современного социального окружения, определяющие становление и реальное функционирование ценностных ориентаций дошкольника в системе взаимодействия ребенка с социальной и предметной средой.
 2. Проанализировать систему ценностных ориентиров развития и воспитания детей дошкольного возраста.
 3. Определить психологические условия целенаправленного развития ценностных ориентаций.

Методы исследования: В исследовании использовались обще научные методы теоретического и эмпирического исследования. Основными методами были: теоретический анализ проблемы, методы развивающих интерактивных учебно-воспитательных технологий, анкетирование, интервью, психосоматические методы, структурно-смысловой анализ текста, качественный анализ и статистическая обработка результатов исследования.

База исследования: Детский сад «Подсолнух» г.Москва.

105.00 грн

Type : Course work

Subject : Marketing

Language : Russian

PR в бизнесе

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность работы обусловлена всесторонним привлечением внимания бизнеса к использованию PR в системе управления предприятиями как одного из эффективных инструментов формирования их положительного имиджа и создания положительной репутации компаний.

Самая большая проблема в применении инструментария ПР в отечественном бизнесе заключается прежде всего в неправильном понимании его сущности и недооценке роли в системе управления рыночной деятельностью предприятий, форму ванне брендов и маркетинга. С одной стороны, среди руководителей российских предприятий все чаще можно услышать, что инвестиции в коммуникации дают возможность увеличивать акционерный капитал, создавать и развивать нематериальные активы, что положительно сказывается на эффективности бизнес-процессов. Почти все руководители и владельцы бизнеса в России подтверждают важность ПР в формировании комфортного среды существования компании, создании ее положительной репутации, обеспечении длительных партнерских отношений между рыночными субъектами.

Однако, с другой стороны, на практике многих предприятиях России ПР-отдел или ПР-менеджер находятся в структуре маркетинговой службы, выполняя роль толь ко одного из маркетинговых инструментов, что значительно снижает эффективность его работы и «урезает» полномочия.

Паблик рилейшнз нельзя рассматривать вне таких понятий, как общественные отношения, социальное взаимодействие, управление социальными процессами, коммуникационная взаимодействие, общественность, общественное мнение, технология влияния на людей. Сегодня сложились два подхода, определяющих суть PR - социальный и технологический.

Первый относится к организации социального взаимодействия (в частности, в форме политической и экономической борьбы), до достижения социального согласия; второй - к технологиям управления, воздействия на людей. Обратим основное внимание на второй подход. С этих позиций паблик рилейшнз - это функция управления социальными связями, управления культурой воздействия на человека, управление от власти, организации, фирмы, корпорации. Любая современная структура, поставившая себе целью объясниться с обществом, общественностью, с той или иной социальной группой, с коллективом, вовлечена в политическую, экономическую, идеологическую борьбу, стоит перед задачей привлечь на свою сторону общественность, повлиять на ее настроение, не может обойтись без паблик рилейшнз.

PR выступает в роли организатора и руководителя начала этих процессов. Паблик рилейшнз - это одновременно идеология и механизм управления. Политическая, социальная, бытовая сферы современного общества испытывают действие различных технологий паблик рилейшнз.

Существуют технологии, адекватные гуманистическим целям и задачам и помогают человеку в свободном ценностном самоопределении, способствуют сознательному поведенческом выбора. Но используются и такие, которые способны подавить свободу выбора. «В основе этих технологий лежат информационные технологии, методы пропаганды, манипулирования сознанием, разработки из области психологии восприятия, психолингвистики, лингвистики суггестии». Эти технологии могут служить подавлению свободы волеизъявления лица и заменять собой репрессивный аппарат.

Кроме того, существуют технологии PR, которые могут применяться как в творческих, так и в разрушительных целях, в зависимости от задач и этических установок коммуникатора. В зависимости от объективности, полноты и точности информации, используемой в PR-акциях, соблюдение юридических и этических норм, заботы об общественных интересах, используются понятия «белый», «черный», «серый» PR.

К «белым» PR-технологий относят все технологии, которые соответствуют действующему законодательству и этическим нормам, которые сложились. Под «черным PR» подразумевается «обработка информации, создает видимость деятельности, которая на самом деле может вовсе не иметь места. Искажения и затемнения фактов, даже прямая ложь допускается с точки зрения «черного» PR».

Технологии «серого» пиара занимают «промежуточное» положение - это искусство «тонких намеков, которые абсолютно соответствуют правде (это не ложь и не клевета, и даже не их сходство) но высвечивают не самые важные и такие, которые часто не имеют отношения к политике, но моменты, влияющие на репутацию политика».

Анализ определений паблик рилейшнз и принципов реализации PR-деятельности убеждает в том, что эта коммуникативная практика требует тщательного соблюдения социальных, групповых, индивидуальных интересов, знание ценностных представлений общественности в целом и различных его сегментов, изучение динамики этих интересов и ценностей, использование на этой основе комплекса коммуникативных акций, представляющих организацию (человека) в выгодном свете, которые повышают уровень доверия к ней. Все теоретические положения пособия представлены в рамках традиционного понимания паблик рилейшнз - «искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением посредством взаимопонимания, основанного на достоверной информации».

Понятие «PR-коммуникация» в демократических странах предусматривает диалогичность, ориентированную на многообразие общения, связей в обществе, исходит из плюрализма мнений в то время, пропагандистскую модель общественных связей, которая была в свое время запрограммирована на идеологическую автократии и вертикальный идейно психологический влияние. Поэтому исследователи советского времени занимались преимущественно изучением пропагандистского потенциала общественных связей для формирования у трудящихся масс социалистического и коммунистического мировоззрения.

Сфера паблик рилейшнз как умение решать коммуникативные проблемы сопровождает человечество везде, всюду и во все времена. Интуитивно, мы все являемся специалистами в области налаживания хороших отношений. Осталось положить эту интуицию на платформу теории и практики, перейти от случайного к системному подходу. Паблик рилейшнз вырастает из решения негативных ситуаций, возникающих перед производством или лидером. И здесь неприемлемо правило «kill the messenger» - убивание того, кто принес дурную весть. Это информация, с которой следует работать, а не прятаться от нее.

Паблик рилейшнз как наука занимается организацией коммуникативного пространства современного общества. Американское общество паблик рилейшнз так видит свои задачи: «PR помогает комплексному, плюралистическому обществу принимать решения и функционировать более эффективно путем достижения взаимопонимания между группами и учреждениями. Она помогает гармоничному сочетанию частных и общественных интересов».

В 1991-1996 гг. Этап начального знания о паблик рилейшнз, который, без сомнения, следует назвать «блековським». Именно тогда, в 1991 г.., появляется первый перевод неизвестной европейскому читателю труды С. Блэка, который до сих пор традиционно цитируется во всех исследованиях по PR. Российская наука о связях с общественностью растет на западных образцах, и прежде всего на американских, хотя и вполне могла бы быть вписанной в рамки европейских традиций научной рефлексии PR-деятельности, которая предоставила, по мнению французского ученого Ф. Буаре, «профессии, родилась в США, нравственного измерения».

Aнaлиз остaнних исследований и публикaций. Проблематику PR-деятельности изучали такие исследователи как Э. Бернейз, С. Блэк, Э. Грин, А. Ли, У. Липпман, Г.Г. Почепцов, В. Королько, В.Ф. Иванов, С. Гайдай, Л. Новохатько, Е. Ромат, А. Ротовский, Л. Кочубей, В. Пустотин, Д. Богуш, И. Золотаревич и др.

Предмет исследования: Public Relations.

Объект исследования: роль PR в бизнесе.

Цель исследования: теоретически исследовать понятие ПР и изучить его значение в бизнесе.

Задачи исследования:

 • Изучить специфику бизнес сферы, а также изучить роль PR;
 • Изучить PR-инструменты;
 • Исследовать гостиничный бизнес в г. Сыктывкаре;
 • Исследовать использование PR-средств для продвижения гостиничного бизнеса в Сыктывкаре.
105.00 грн

Type : GQW (Graduation qualification work)

Subject : Microeconomics

Language : Russian

Ценностные ориентации студенческой группы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Кардинальные изменения в политической, экономической, духовной сферах общества влекут за собой радикальные изменения в психологии, ценностных ориентациях и поступках людей. Острые дискуссии сегодня приобретают изучение изменений, происходящих в сознании современной молодежи. Неизбежная в условиях ломки новым условиям переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании этой социальной группы.

В психологической литературе рассматриваются особенности формирования системы ценностей в подростковом и юношеском возрасте, различных социальных группах, зависимость ценностных ориентаций от экономических условий, различия системы ценностей у молодежи, что работает и учится. Однако особенностям ценностных ориентаций студенческой молодежи в зависимости от специальности в литературе уделено незначительное внимание.

Среди отечественных психологов вопросы, связанные с особенностями ценностной ориентации, изучали Л.А. Аза, М.И. Бобнева, Л. Будинайте, Н.А. Волкова, А.А. Горбатков, А.И. Зотова, Н.А. Кирилова, Т.Р. Корнилова, В. А. Поддубный, И. Попова, Е.Ф. Рыбалко, А.А. Ручка Ю.Р. Саарнийт, В.С. Собкин, Т. Суханова, З.И. Файнбург и К.Д. Шафранская.

Объект исследования: ценностные ориентации молодежи.

Предмет исследования: особенности ценностных ориентаций студентов.

Цель исследования: проанализировать особенности ценностных ориентаций студентов.

Гипотеза исследования: Ценностные ориентации студентов обладают своей спецификой, обусловленной учебной средой.

 Задачи исследования:

 1. Проанализировать факторы, влияющие на формирование ценностных ориентаций;
 2. Проанализировать специфику формирования ценностных ориентаций в студенческом возрасте;
 3. Проанализировать ценностные ориентации современной молодежи;
 4. Проанализировать формирование ценностных ориентаций как условие социализации студенческой молодежи;
 5. Проанализировать социокультурные факторы, которые формируют ценностные ориентации молодежи.

База исследования: Иркутский педагогический институт.

105.00 грн

Type : Article

Subject : Pedagogy

Language : Ukrainian

Вивчення традицій харківської пейзажної школи в процесі викладання художніх дисциплін

Статья посвящена исследованию творческого метода выдающихся харьковских пейзажистов конца ХІХ -начала ХХ века.

20.00 грн

Type : Course work

Subject : Administrative law

Language : Russian

Основные проблемы развития в Российской Федерации принципа разделения властей

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность. Принцип разделения властей является одним из основных критериев определения государства как демократической организации общества. Его отсутствие свидетельствует о недемократичности государственной власти и политического режима любой страны. Применяя понятие «разделение государственной власти» необходимо исходить из того, что, несмотря на выделение трех ветвей власти сама государственная власть остается единой и неделимой.

Среди отечественных исследователей эту точку зрения четко сформулировал В. Погорелко, который подтверждая принцип разделения государственной власти (под которым он понимает «независимость и равноправие органов государственной власти между собой»), однозначно указывает, что без тесного и всестороннего взаимодействия ветвей власти невозможно не только формирование, но и функционирования органов государственной власти.

На терминологическом уровне в англоязычных исследованиях различные авторы используют два разных понятия: «separation of powers» и «distribution of powers». И то, и другое переводят на русский язык как «разделение властей». Но более точно, очевидно, следует говорить о «разделении властей» и «распределение власти».

В первом варианте речь идет как раз о разделе государственной власти, а во втором - о распределении специфических полномочий между различными органами государственной власти, которые в соответствии с полученными полномочиями конституируются в базовые направления реализации власти: законодательная, исполнительная и судебная.

То есть, если первый подход делает акцент на необходимости рассмотрения государственной власти как результата приложении трех типов власти (законодательной, исполнительной и судебной), то согласно второму подходу, мы вправе указать на специальную процедуру распределения всей совокупности полномочий, которые имеет государство. В то же время, целый ряд проблем, связанных с взаимодействием отдельных ветвей власти при реализации модели «разделения властей», возникает в контексте определения соотношения между различными типами демократии.

Традиционно рождения теории разделения властей в политико-правовой литературе связывается с французским мыслителем Ш. Л. Монтескье. Это не значит, что к нему никто не говорил о необходимости выделения в структуре государственной власти отдельных функционально ориентированных органов. В этом контексте можно вспомнить еще имена Платона, Аристотеля, Цицерона, а среди непосредственных предшественников Ш. Л. Монтескье - имена Джеймса Харрингтона и Джона Локка.

Предмет исследования: проблемы развития принципа разделения властей.

Объект исследования: разделение властей.

Цель: изучить проблемы разделения властей в Российской Федерации.

Задачи:

 • Изучить теоретические характеристики принципа разделения властей;
 • Изучить принцип разделения властей;
 • Изучить основные направления реализации принципа разделения властей;
 • Изучить проблемы реализации принципа разделения властей.
105.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Marketing

Language : Russian

Политическая реклама как форма политической коммуникации

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность. Уже более десяти лет в российском обществе происходят качественные изменения, развиваются рыночные отношения, которые распространяются и на политику. Это требует переосмысления общественных реалий в областях, неразрывно связанных с общественным сознанием, особенно в тех, где деятельность осуществляется в условиях конкурентной борьбы. К таким относится и политическая реклама. В России уже можно подвести некоторые итоги ее становления.

Прежде всего, важно отметить количественный рост политической рекламы, обусловлено освоением новых каналов коммуникации, использованием различных типов рекламных обращений. Очевидны и качественные изменения: профессиональный подход к ведению рекламных кампаний, использования результатов социологических исследований, стратегическое планирование, профессионально разрабатываются рекламные обращения.

Политическая реклама является составной коммуникативного процесса, осуществляемого для адресного воздействия на четко очерченные группы населения и электоральные группы, чтобы побудить их членов к определенным действиям, политического выбора и вообще к участию в политических процессах.

Политическая реклама является концентрированным коммуникативным выражением политической платформы определенных политических сил, которые способствует внедрению в массовое сознание ясного представления об их характере и формированию желаемых психологических установок относительно политического выбора.

Такое формирование и внедрение происходит на основе рациональных и эмоциональных средств воздействия на аудиторию, направленных на осознаваемые и неосознаваемые реакции индивидов. В основе коммуникативного воздействия имиджа на электоральные наставления лежит его проективная способность - построение образа желаемого будущего.

Имидж политика выступает в политической коммуникации посредником между лидером и массой, его постоянно воспроизводит сам субъект и средства коммуникации. Специфической сущностным признаком имиджа является его способность передавать свернутую основную информацию о политическом деятеле, которая соответствует ожиданиям электората и которую несет политическая реклама.

Политико-маркетинговая коммуникация рассматривается как процесс производства и передачи информации целевым группам, а также получение обратной связи в пределах определенной политико-маркетинговой программы. Обособленные основные критерии формирования политико-маркетинговой стратегии в современных условиях, в частности России.

Показано, что политическая реклама занимает особое место в системе политического маркетинга и политико-маркетинговой коммуникации, осуществляя значительное влияние на формирование общественного мнения в отношении субъектов политики.

В последнее время сфера политической рекламы и политического маркетинга привлекает внимание российских политологов, социологов и журналистов (Т. Ляпина, М. Слюсаревский, И. Терлецкая, И. Шкурат). В современных условиях развития государственности России на первый план по важности выходят вопросы, связанные с формированием и развитием политической культуры и идеологии демократического общества. Анализ и построение этической политической рекламы, разработка основных языковых и речевых тактик и стратегий в нашей стране чрезвычайно необходимы. Надо отметить, что французский опыт анализа языка политической рекламы является более значительным (Д. Давид А. Дейян, А. Каде, Б. Катля).

Российские же ученые-лингвисты до сих пор оставляли рекламе без внимания, ограничиваясь изучением политического дискурса вообще (А. Волков, М. Гулей, Х. Дацишин, Г. Иванова, А. Пономаренко, В. Ущина) и коммерческой рекламы как отдельного явления (Н. Волкогон, Л. Ильницкая, Ю. Корнева, Т. Крутько, А. Маевская, В. Охрименко). Можно назвать лишь несколько ученых, которые обращали внимание на политическую рекламу как на коммуникативный процесс (Т. Джига, Г. Почепцов, И. Шовкун). Исследование отдельных аспектов и жанров политической рекламы проводились, как правило, на материале английского языка.

Объектом исследования является политическая реклама, ее место в политическом процессе.

Предмет исследования - коммуникативная сущность политической рекламы в условиях общественных трансформаций.

Цель статьи - исследовать политическую рекламу в системе массовых политических коммуникаций.

Задачи:

 • Исследовать политическую рекламу как основной фактор избирательной кампании;
 • Изучить особенности развития политической рекламы в России;
 • Рассмотреть политическую рекламу и политический паблик рилейшнз в контексте гармонизации политических отношений.

Для решения указанных задач использованы следующие методы исследования:

 • Системный метод - для исследования политической рекламы как элемента системы массовых политических коммуникаций;
 • Структурно-функциональный метод - для анализа особенностей структуры и функций политической рекламы;
 • Компаративистский метод - для сравнения типов политической рекламы в зависимости от каналов коммуникации;
 • Лингвистический метод - для установления и анализа содержательных элементов в политических рекламных обращениях и способов их построения.
105.00 грн

Type : Test

Subject : Judicial and law enforcement agencies

Language : Ukrainian

Вищі спеціалізовані суди

Вищими судовими органами у системі спеціалізованих судів України є: Вищий господарський суд України – відносно спеціалізованих судів, які розглядають господарські спори; Вищий адміністративний суд України – відносно спеціалізованих судів, які розглядають спори, що виникли у сфері публічних правовідносин; Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ – відносно розгляду в касаційній інстанції справ, вирішених судовими палатами відповідно з цивільних або кримінальних справ апеляційних загальних судів.

Вищі спеціалізовані суди складаються з професійних суддів, які обрані на посаду безстроково, тобто мінімальний практичний досвід їх роботи на посаді професійного судді становить не менше п'яти років. Загальне адміністративне керівництво вищим спеціалізованим судом здійснює голова суду та його заступники, дотримуючись при цьому принципу незалежності суддів та підкорення їх тільки закону. Голова та його заступники призначаються на посаду строком на 5 років з числа суддів даного суду і звільняються з посади у порядку, визначеному статтею 20 Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Вищий спеціалізований суд: розглядав справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом; у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції; аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику; надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції; здійснює інші повноваження, визначені законом.

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Marketing

Language : Russian

Формирование индивидуального спроса

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность работы. Рыночная экономика формируется и развивается как органическое единство многих рынков: капитала, земли, жилья, товаров, услуг, рабочей силы и т. Особое место занимает рынок труда последствия, функционирования которого постоянно находятся в поле зрения государства, поскольку воспроизведения такого товара как рабочая сила - это воспроизводство трудовых ресурсов и в целом производительных сил общества.

Рынок труда является неотъемлемой составной частью общеэкономического рыночного механизма. Именно рынок труда должен способствовать более рациональному использованию трудового потенциала страны, эффективному регулированию движения незанятой рабочей силы. Он становится своеобразной ареной на улучшение качественных характеристик работников.

Поэтому, прежде всего, необходимо создать такое макроэкономическая среда, которая, опираясь на социальные, организационные, правовые меры, сдерживало бы развитие негативных процессов в области занятости, и обуславливает актуальность темы курсовой работы. Демократические преобразования, утверждение новых взглядов на роль рынка труда в обеспечении занятости населения значительно изменили подходы к исследованию процессов формирования рынка труда, эффективного использования трудовых ресурсов. Это убедительно свидетельствует анализ научных публикаций. Здесь определились несколько направлений.

Прежде всего - исследование проблемы формирования и становления рынка труда в России в работах Д.Богини, В.Петюха, Э.Либановой. В монографиях М.Долишнего, В.Онищенко исследуются вопросы совершенствования государственной системы занятости населения, региональные особенности формирования трудовых ресурсов. Значительная часть работ С.Бандура, В.Оникиенка посвящена исследованию причин, порождающих безработицу, а также путей развития политики социальной защиты населения в условиях действия рыночных отношений.

Большой вклад в разработку теоретических основ по определению маркетингового инструментария исследования спроса на промышленном рынке сделали такие отечественные и иностранные ученые А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, Дж. Милль, К. Ланкастер, Х. Вариан, С. Светуньков, П. Гребенников, Б. Берман, Е. Дихтель, Ж-Ж.Ламбен, Ф. Котлер, К. Эрроу, А. Войчак, А. Зозулев, С. Солнцев, Е. Голубков, Я. Гельруд, Е. Бечвая, Л. Липич, Б. Пансюк, В. Хруцкий, И. Беляевский, Е. Голубков. Однако обзор научной литературы позволяет сделать вывод об отсутствии четкого разграничения в некоторых аспектах исследования спроса как экономической категории, определение его структуры и факторов, имеющих на него влияние.

Объектом исследования выступает рынок труда.

Предметом исследования является индивидуальный спрос и предложение рабочей силы в России.

Основной целью курсовой работы является исследование формирования рынка труда в регионе и механизмов его регулирования.

Задачи:

 • Изучить теоретико-методологические основы исследования спроса на промышленном рынке;
 • Изучить индивидуальный спрос;
 • Рассмотреть особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов.

В процессе исследования я опиралась на научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам данной проблемы, а также на материалы периодической печати, статистические данные Государственного центра занятости.

105.00 грн

Type : Course work

Subject : Marketing

Language : Russian

Проектное управление персоналом банка на основе оценки эффективности СМК

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность темы исследования. Одной из центральных проблем в осуществлении социально-экономических и политических реформ является упорядочение отношений между людьми, которые включены в различные звенья системы управления. Все больше управление персоналом признается как одна из наиболее важных сфер жизнедеятельности организации, способной повысить ее эффективность и производительность функционирования. При этом само понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно широком диапазоне от экономико-статистического до философско-психологического и приобретает важный аспект анализа целостности организационно-управленческого контекста функционирования и развития организации.

В последние десятилетия сверхвысокими темпами происходят изменения во внешней среде функционирования предприятий, учреждений и организаций. Для быстрой адаптации к меняющимся условиям конкурентного окружения и сегодняшней готовности к завтрашним изменениям предприятия должны следить не столько за уровнем соответствия материальных активов требованиям НТП, сколько за состоянием и изменением нематериальных активов. Среди них важное место принадлежит интеллектуальному и социальному капиталу, носителем которых является персонал организации. Именно работники организации, их профессионально-квалификационный уровень, преданность организации, умение использовать знания на практике не просто для выполнения поставленных задач, но и для генерирования новых прогрессивных идей, способов совершенствования собственной деятельности становятся все более весомым фактором конкурентоспособности организации.

Происходит постоянный рост требований к профессиональной подготовке работников, их профессионально-квалификационного уровня, уровня проявления их компетенций и общей компетентности. Связано это с тем, что качественные и количественные характеристики персонала определяют возможность реализации проекта развития, структурной перестройки, расширения производства, повышения качества продукции и производительности труда. Все это возможно при условии разработки и реализации мероприятий, позволяющих увеличить кадровый потенциал компании. Важную роль в данном контексте играет подготовка специалистов, способных на практике формировать и реализовывать мероприятия, направленные на обеспечение непрерывного развития работников организации.

Отметим, что оценка эффективности управления персоналом производится в основном субъективно. На наш взгляд, возникновение такой ситуации две причины: отсутствие выработанной четкой методики такой оценки и недооценка всей важности этой проблемы. Однако, сложное и многоаспектное становления рыночных условий хозяйствования особенно актуальным и требует разработки новых методологических подходов к проблеме управления персоналом предприятий. Проведенный анализ литературы и практической деятельности организаций по реализации проекта управления персоналом доказывает, что необходимыми условиями реализации проекта управления персоналом является неразрывная связь этого процесса с использованием общей проекта деятельности организации.

Проблема управления персоналом всегда была предметом исследования отечественных и зарубежных ученых, принадлежащих к различным научным школам. Возбужденную научную проблематику исследовали такие известные ученые, как Ф. Тейлор, А. Маслоу, Д. Макгрегор, В. Оучи, В. И. Крамаренко, Г. В. Щекин и другие.

Общие проблемы проектного управления персоналом организации, рост значения опыта зарубежных предприятий при разработке подходов к приоритету ценностей рассматриваются такими выдающимися исследователями, как И.Ансоффа, К.Боумен, О.С.Виханский, О.И.Наумов, В.С.Пономаренко и др.

Некоторые аспекты проблемы современного управления персоналом нашли свое отражение в трудах С.Беляевой, М. Виноградского, М.Журавлёва, Дж. Иванцевичи, А. Кибанова, В. Колпакова, А.Лобанова, С.Михайлов, Н.Мурашко, С. Сынка, А.Чикурковой, С. Шекшня, А. Шканова, Г. Щекина и др.

Предмет исследования: особенности управления персоналом банка.

Объект исследования: оценка эффективности СМК коммерческого банка.

Цель исследования: изучить проблему управления персоналом банка с помощью оценки эффективности СМК.

Задачи:

 • Изучить теоретические основы проектного управления человеческими ресурсами коммерческого банка;
 • Исследовать управление человеческими ресурсами коммерческого банка;
 • Проанализировать систему управления человеческими ресурсами коммерческого банка;
 • Оценить эффективность СМК.
105.00 грн