Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 7051 matches

Type : Course work

Subject : International relationships

Language : Ukrainian

Загальна характеристика економіки країн ЄС

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В ЄВРОПІ……………………………………4

1.1. Теоретичні підходи до вивчення регіональних інтеграційних процесів……………………………………………………………………………4

1.2. Аналіз основних теорій міжнародної інтеграції…………………………..6

1.3. Основні етапи формування та розвитку єдиного економічного простору в Європі……………………………………………………………………………15

1.4. Механізми загальної торговельної політики в рамках ЄС………………23

РОЗДІЛ 2. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ……………………………………………………………………36

 2.1.Значення європейського фактору в розвитку міжнародних відносин…………………………………………………………………………36

2.2.Структура ЄС……………………………………………………………….41

2.3.Сучасні проблеми ЄС………………………………………………………42

РОЗДІЛ  3. ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЄС……..46

3.1. Перспективи розвитку європейської економічної інтеграції …………..46

3.2. Досконалість механізму наднаціонального регулювання ЄС…………..48

3.3. Шляхи використання європейського досвіду в Україні…………………51

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….57

 

 

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Civil law

Language : Ukrainian

ІНСТИТУТ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ…………………………………………………………………….6

  1. Поняття та значення інституту опіки та піклування……………………6
  2. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством України………………………………………………………...11
  3. Опіка та піклування в цивільному праві України: проблемні питання призначення опікунів та піклувальників……………………………………….16

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОПІКУНА ТА ПІКЛУВАЛЬНИКА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ………………………………………………21

2.1 Права та обов`язки опікуна та піклувальника……………………………..21

2.2 Відповідальність опікуна та піклувальника………………………………..28

РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ……………………………………..37

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….41

50.00 грн

Type : Course work

Subject : International relationships

Language : Ukrainian

Перспективи та загрози розвитку України як сільськогосподарської країни

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………3

Глава 1. Теоретичні основи економічного розвитку аграрної сфери України……………………………………………………………………………5

1.1. Теоретична сутність та роль економічного розвитку аграрної сфери для національного господарства……………………………………………………..5

1.2. Особливості економічного розвитку аграрної промисловості України в регіонах…………………………………………………………………………...14

Глава 2. Сучасний стан та тенденції розвитку аграрної сфери України………………………………………………………………………….31

2.1. Економічна оцінка функціонування аграрного сектору України………..31

2.2. Аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва України в контексті світових економічних тенденцій…………………………………….42

Глава 3. Напрямки економічного розвитку аграрного сектору України………………………………………………………………………….51

3.1. Перспективи розвитку аграрної сфери в Україні…………………………51

3.2. Шляхи вдосконалення аграрної сфери в Україні………………………..53

3.3 Державна підтримка аграрного сектора………………………………...55

Висновки ………………………………………………………………………..59

Список використаних джерел………………………………………………..61

Додатки…………………………………………………………………………..65

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Economy

Language : Ukrainian

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

ЗМІСТ

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні 6

1.1. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності в Україні 6

1.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 11

1.3. Правова основа функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 16

Розділ 2. Аналіз здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами України (на прикладі ТОВ «Євростиль») 24

2.1. Економічна характеристика та аналіз фінансової діяльності ТОВ «Євростиль»  24

2.2. Аналіз здійснення імпортних операцій ТОВ «Євростиль» у складі зовнішньоекономічної діяльності 29

2.3. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 33

Розділ 3. Основні напрями удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності 38

3.1. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Євростиль»  38

3.2. Пропозиції щодо удосконалення організації імпортних операцій ТОВ «Євростиль»  42

Висновки. 48

Список використаної літератури. 51

Додатки. 55

50.00 грн

Type : Practice report

Subject : Dialectology

Language : Ukrainian

Звіт про діалектологічну практику

МАТЕРІАЛИ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ,

ПРОВЕДЕНОЇ У СЕЛАХ ЛАСКОВІ ТА СУХОДОЛАХ

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

450.00 грн

Type : Course work

Subject : Sociology

Language : Ukrainian

Терроризм как глобальная загроза миру

                                                        ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 . Історико-методологічні засади дослідження тероризму як глобальної загроз миру. ………………………………………………………………………………………6

1.1 Уточнення основних понять «тероризм» та «глобальна загроза» ………………...6

1.2 Історія соціологічного та соціогуманітарного осмислення тероризму як глобальної загрози миру. ……………………………………………………………………………..10

1.3. Методологічні принципи та підході дослідження тероризму як глобальної загрози миру. ………………………………………………………………………………………14

РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи дослідження тероризму як глобальної загрози миру. ………………………………………………………………………………………………..

2.1 Зміст, механізми та форми тероризму у сучасному світі …………………………….

2.2 Місце тероризму у сучасних глобальних загрозах миру……………………………

2.3 Рекомендації щодо профілактики та боротьби з тероризмом як глобальної загрози миру. ………………………………………………………………………………………....

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………………

30.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Pedagogy

Language : Ukrainian

Розвиток креативного мислення учнів початкових класів на уроках української мови

работа сдалась на отлично

70.00 грн

Type : Course work

Subject : International relationships

Language : Ukrainian

Світовий ринок і міжнародний рух факторів виробництва

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення міграційної політики…………..4

1.1. Суть, принципи та основні напрями міграційної політики………….4

1.2. Особливості регулювання міграційних процесів в сучасних умовах…………………………………………………………………………….10

Розділ 2. Дослідження проблеми регулювання міграційних процесів………………………………………………………………………….13

2.1. Правові основи регулювання міграції……………………………….13

2.2. Аналіз основних напрямів регулювання міграційних процесів……34

ВИСНОВОК……………………………………………………………….39

СПИСОК ДЖЕРЕЛ………………………………………………………..40

40.00 грн

Type : Course work

Subject : Pedagogy

Language : Ukrainian

Важкі підлітки та особливості навчально-виховної роботи з ними

ЗМІСТ ЗМІСТ

 

ВСТУП ……………………………………………………………………...

3

РОЗДІЛ 1  ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ «ВАЖКИХ» ПІДЛІТКІВ…………………………………..

 

6

1.1. Зміст поняття «важкі підлітки» …………………..………………

6

1.2. Психологічні типи важких підлітків .…………………………..

9

Висновки до розділу 1 …………………………………………………

14

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З «ВАЖКИМИ ПІДЛІТКАМИ»……………………………….

 

15

2.1. Особливості навчально-виховної роботи з «важкими» підлітками …………………………………………………………….

 

15

2.2. Методи роботи з «важкими» підлітками…………………………

18

Висновки до розділу 2 …………………………………………………

23

РОЗДІЛ 3  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ПОВЕДІНКИ «ВАЖКИХ» ПІДЛІТКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НИМИ …………………………………………

 

 

24

3.1.  Методи, методика і процедура організації та проведення дослідження ……………………………………………………………

 

24

3.2.  Аналіз результатів дослідження відхилень поведінки «важких» підлітків ...………………………………………………………………

 

27

3.3  Рекомендації для педагогів по організації навчально-виховної роботи з «важкими» підлітками в школі……………………………

 

30

Висновки до розділу 3 …………………………………………………

32

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………..

33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ……………..

34

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….

37

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Management

Language : Ukrainian

Управління індивідуальною поведінкою в організації

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………3

Розділ 1. Індивідуальна поведінка в організації та особливості їх управління…………………………………………………………………………5

1.1. Індивідуальна поведінки людини в організації: передумови, типи і форми……………………………………………………………………………..5

1.2. Методи управління індивідуальною поведінкою……………………8

1.3. Поняття ознаки, типи і класифікація груп…………………………..11

Розділ 2. Аналіз управління індивідуальноюповедінкою в ТОВ Рембуд»…………………………………………………………………………15

2.1. Загальна характеристика ТОВ Рембуд»……………………………15

2.2. Управління індивідуальною поведінкою в ТОВ Рембуд»………..19

Розділ 3. Рекомендації щодо вдосконалення управління індивідуальною поведінкою в ТОВРембуд»………………………………………………….22

3.1. Підвищення ефективності управління індивідуальною поведінкою в організації………………………………………………………………………..22

3.2. Рекомендації щодо вдосконалення управління індивідуальною поведінкою в ТОВ Рембуд»………………………………………………….25

Висновки……………………………………………………………………31

Список використаних джерел……………………………………………..33

40.00 грн