Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 6097 matches

Type : Graduate work

Subject : Marketing

Language : Ukrainian

Дипломна робота на тему Управління комплексом маркетингу підприємства порошкової металургії.

ВСТУП

 

 

У ринкових умовах господарювання сучасному підприємству необхідно сформувати інструментарій, тобто сукупність способів, методів, за допомогою яких можна було б впливати на покупців та інших суб’єктів маркетингу для досягнення поставлених перед бізнесом цілей. Ефективний інструментарій маркетингової діяльності отримав назву «комплекс маркетингу» або «маркетинг-мікс».

Вивченню даної проблеми були присвячені наукові дослідження значної кількості зарубіжних і вітчизняних теоретиків і практиків.

Серед вітчизняних робіт, метою яких було визначення сутності управління комплексом маркетингу та основних його елементів, можна виділити наукові праці таких вчених як: Архипов В.Е., Балабанова Л.В., Богачов В.І., Васильової Н., Гаркавенко С.С., Гончаров В.М., Данько Т.П., Дем’ячука В.П., Дмитрійчука Г.П., Дубенка О.І., Кириченка О.І., Котляренко В.Г., Кузьміна Т.С., Лазня В.О., Листкова В.П., Макаренко Ю.Г., Мірошникова П.Ф., Мороз О.О., Небрачко Н.С., Павленко А.Ф., Пешко А.Т., Решетникова Л.А., Саблук П.Т., Ткаченко В.Г.

Особливої уваги заслуговують праці зарубіжних науковців, присвячені

дослідженню управління маркетингового комплексу: Н. Борден, Д. МакКарті, Ф. Котлера, М.Портера, Х. Мефферт, Р. Клюітта, Г. Стюарта, О.Чернеги та ін.

Важливість визначення основних елементів та сутності управління комплексом маркетингу підприємства зумовили вибір теми даної дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є дослідження управління комплексом маркетингу підприємства порошкової металургії та його удосконалення.

Виходячи з мети дипломної роботи поставлені такі завдання:

 • узагальнення сутності змісту маркетингового комплексу підприємства;
 • огляд основних елементів комплексу маркетингу підприємства;
 • визначення особливостей управління комплексом маркетингу підприємства;
 • проведення аналізу господарської діяльності та комплексу маркетингу підприємства;
 • визначення шляхів вдосконалення управління комплексом маркетингу підприємства порошкової металургії.
 •  розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів.

Об’єктом дослідження є особливості управління комплексом маркетингу ТОВ «АВК ПРЕС».

Предметом дослідження є система теоретичних, методологічних та практичних аспектів управління комплексом маркетингу ТОВ «АВК ПРЕС».

Наукова новизна магістерської дипломної роботи полягає в розробці, обґрунтуванні концепції управління комплексом маркетингу на підприємстві та розроблення практичних рекомендацій із застосуванням механізмів щодо її реалізації.

В роботі використано методи аналізу і синтезу, статистичних порівнянь, економіко-математичних розрахунків, а також системний метод порівняння, групування, узагальнення.

Інформаційну базу при написанні випускної роботи складали: видання вітчизняних і закордонних авторів, періодичні видання, Інтернет-видання та внутрішня звітність підприємства.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

500.00 грн

Type : GQW (Graduation qualification work)

Subject : Accounting and Audit

Language : Ukrainian

Фінансова звітність підприємства, її аудит та аналіз показників.

Майже кожне підприємство завжди потребує додаткових джерел фінансування. Задля того щоб привабити зовнішніх кредиторів, підприємство надає їм інформацію про свою господарську діяльність, зазвичай, за допомогою звітності. Крім того, фінансова звітність є досить вагомою не лише для зовнішніх, але і для внутрішніх користувачів, керівництва та персоналу підприємства. За допомогою наведених даних у звітності, можливо зробити детальний аналіз показників фінансового майнового стану, платоспроможності та рентабельності підприємства.

Мета випускної кваліфікаційної роботи – визначення теоретичних і практичних аспектів складання фінансової звітності та надання на їх основі практичних рекомендацій спрямованих на покращення процесу формування, аналізу та аудиту її показників.

3000.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Entrepreneurship, trade and stock-taking activities

Language : Ukrainian

Дипломна робота на тему "Формування антикризової політики управління сучасним підприємством" (+ доповідь та презентація)

Дипломна робота містить: 132 сторінки, 37 таблиць, 26 рисунків, 41 літературних джерел.

НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ: «Формування антикризової політики управління сучасним підприємством».

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: є формування антикризового управління підприємством.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: підприємство будівельної галузі АТ «Житлобуд-1».

МЕТА РОБОТИ: розроблення алгоритму та заходів формування антикризової політики управління сучасним підприємством.

ЗАВДАННЯ РОБОТИ: визначення теоретико-методологічних особливостей формування політики антикризового управління; аналіз діяльності сучасних будівельних підприємств; розробка алгоритму формування антикризової політики управління; розробка заходів щодо поліпшення ефективності антикризового управління.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: загальнонаукові - аналіз і синтез, спеціальні - експертних оцінок, відносних величин, комплексної оцінки.

НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ: полягає процесі у формування антикризової політики управління на основі оцінки ефективності управління підприємством.

Одержані результати можуть бути використані АТ «Житлобуд-1» та в діяльності інших підприємств будівельної галузі України.

 

РІК ВИКОНАННЯ              РІК         ЗАХИСТУ 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ, АНАЛІЗ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ, ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ, КРИЗА, ФІНАНСОВИЙ СТАН.

 

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Назва плакату

 1. Структурна схема випускної роботи
 2. Поняття кризи та процес її формування
 3. Аналіз основних показників діяльності будівельної галузі в Україні
 4. Показники технічного стану, руху та ефективності використання основних засобів АТ «Житлобуд-1»
 5. Показники з праці та її оплати АТ «Житлобуд-1»
 6. Фінансові показники АТ «Житлобуд-1»
 7. Алгоритм антикризового управління підприємством
 8. Оцінка ефективності антикризової політики управління АТ «Житлобуд-1»
 9. Рекомендаційні заходи щодо поліпшення ефективності антикризової політики управління ПрАТ «Житлобуд-1»
 10. Опубліковані результати досліджень
5500.00 грн

Type : Abstract

Subject : Organization Management

Language : Ukrainian

Організація семінарів в сфері б`юті-бізнесу

Одним із найпопулярніших напрямків бізнесу сьогодні є б’юті-сфера, яка стрімко розвивається, удосконалюючи старі формули та методики і розробляючи нові, шукаючи альтернативні рішення естетичних проблем. Провідні гравці поступаються один одному місцем на світовому ринку, та майже щороку з’являються нові бренди, кожен з яких робить свій внесок в еволюцію індустрії краси.

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Civil law

Language : Ukrainian

Спадкування та спадкове право

Проаналізувавши та дослідивши тему курсової роботи доцільно зробити наступні висновки:

У нових умовах української державності певна роль у перетворенні економічної бази нашого суспільства належить інституту спадкування і результатом якого є здійсненяи права на спадщину. Стабільність цивільного обігу і свобода розпорядження майном органічно пов'язані з демократичними і логічними принципами законодавства, яке регулює рєалізацію спадкових прав. Як свідчить історія спадкового права, не можуть існувати правові норми, які суперечать природі людини. У це право в Україні внесені істотні зміни й доповнення, деталізований механізм переходу, розподілу і перерозподілу спадщини, внаслідок чого вітчизняне законодавство не лише стало відповідати реаліям дня, а й правовим нормам сучасних економічно розвинутих країн.

Глибоке, системне реформування спадкового права України сприяло його гуманізації, відходу від тоталітарного законодавчого мислення, утвердженню засад справедливості, добросовісності й розумності.

Реалізація спадкових прав є певною рушійною силою суспільного розвитку, оскільки розуміння людиною того, що все зароблене перейде до її близьких родичів, спонукає її до ефективної праці. Реалізація спадкових прав забезпечує стабільність у суспільстві, сприяє збереженню сімейних устоїв, ділової активності.

100.00 грн

Type : Course work

Subject : Accounting and Audit

Language : Ukrainian

Інвентаризація: порядок її проведення та відображення результатів в обліку.

Актуальність обраної теми. Для забезпечення достовірності даних  бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. 
Інвентаризація є одним з основних методів бухгалтерського обліку. За допомогою останньої забезпечується виявлення можливих розходжень між даними в обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Проте при проведенні інвентаризації виникають проблеми, пов’язані з відсутністю науково- обґрунтованої методики для її здійснення та організаційними моментами.
У зв’язку з вищезазначеним, питання, які пов’язані з дослідженням суті інвентаризації, історії розвитку, організації та методики її проведення є дуже актуальним.
Об’єктом дослідження є процес проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку.
Предмет дослідження - сукупність теоретичних і практичних положень, які стосуються проведення інвентаризації.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження існуючих підходів до трактування суті інвентаризації, особливостей її проведення на підприємстві.
Для вирішення такої мети необхідно вирішити наступні завдання:
 - дослідити суть інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку та необхідність її проведення…………………………………………
- дослідити історію розвитку інвентаризації в господарській діяльності;
- навести класифікацію інвентаризації для цілей обліку та контролю……….
- описати порядок організації та основні етапи проведення інвентаризації;
- описати порядок документального оформлення процесу проведення інвентаризації;
- описати механізм відображення результатів інвентаризації в обліку;
- навести пропозиції щодо удосконалення організації проведення інвентаризації;
- навести пропозиції щодо удосконалення методики проведення інвентаризації активів.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: логічного узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння, економіко-статистичні методи збирання й обробки інформації.
Структурно курсова робота складається з 3-х розділів, списку використаних джерел та додатку.

 

350.00 грн

Type : Course work

Subject : Marketing

Language : Ukrainian

Формування економічної стратегії розвитку підприємства

Метою дослідження курсової роботи є обґрунтування необхідності формування економічної стратегії підприємства.

200.00 грн

Type : Abstract

Subject : Marketing

Language : Russian

Экономическое мышление

Цель данной работы - расширение и накопление знаний о появлении и развитии понятия «Экономическое мышление» ,показать историю зарождения и самых ярких представителей развития данного направления.

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Enterprise economy

Language : Ukrainian

Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу

Метою дослідження курсової роботи є аналіз сучасних тенденцій розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України та світу, здійснення оцінки його основних галузей, виявлення головних екологічних проблем комплексу та досліджен­ня можливих шляхів їх вирішення.

280.00 грн

Type : Course work

Subject : Accounting and Audit

Language : Ukrainian

Бухгалтерський облік зносу основних засобів

Метою дослідження даної курсової роботи  є вивчення особливостей організації обліку зносу основних засобів.

300.00 грн