Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 6629 matches

Type : Article

Subject : Political science

Language : Ukrainian

МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ

Дана стаття присвячена миротворчій діяльності НАТО, основним операціям та впливу на геополітичну ситуацію світу.

40.00 грн

Type : Course work

Subject : Economic-mathematical modeling

Language : Ukrainian

Модель оцінки кредитних ризиків фінансових установ

Об’єктом дослідження є аналіз фінансових ризиків при операціях з золотом на світових біржових ринках та їх трансформація в фінансові ризики операцій з золотими активами в АКБ «Приватбанк».

Предметом дослідження є аналіз достовірності прогнозування руху цін на ринках дорогоцінних металів з застосуванням методів фундаментального і технічного аналізу, методи ідентифікації та нейтралізації фінансових ризиків на цьому сегменті фінансового ринку.

Метою дослідження є модель оцінки ефективності застосування інструментів і методів фундаментального та технічного аналізу цін на ринках дорогоцінних металів для оцінки можливості їх використання в прогнозах тенденцій курсу золота на світових ринках дорогоцінних металів та застосуванні інструментів нейтралізації фінансових ризиків в операціях з дорогоцінними металами.

400.00 грн

Type : Graduate work

Subject : State and Municipal Administration

Language : Ukrainian

Державна політика подолання бідності в контексті забезпечення сталого розвитку в Україні

Отличная дипломная работа с высокой уникальностью, её копий нету ни на одном ресурсе. Студент защищался по ней и получил 95 баллов из 100. Структура текста, аналитика и прочие аспекты на высшем уровне, подойдёт для студентов, которые учатся на специальности государственного или публичного управления)

1200.00 грн

Type : Course work

Subject : Mathematics

Language : Ukrainian

ОСНОВНІ ТИПИ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ТА МЕТОДИКА ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Курсова роботи з методики викладання математики. Можливо використовувати як при навчанні по спеціальності "Початкова освіта" та і при навчанні по спеціальності "Середні освіта Математика". Курсова робота була презентована один раз і написана на високий бал. До неї є ще додатки, які становлять 30 сторінок. В цих додатках є плани-конспекти уроків , в яких продемонстровано як розв'язувати ту чи іншу задачу. До курсової додається презентація.(24 слайдів)

200.00 грн

Type : Course work

Subject : Criminal process

Language : Ukrainian

КУРСОВА Розумність строків у системі засад кримінального провадження

Постановка проблеми. З розвитком демократизації суспільства, зміцнення правової основи держави і суспільного життя, передбачається всеохоплююча охорона політичних, майнових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина. Така охорона повинна здійснюватися на основі дотримання засад закріплених у Конституції України, Кримінальному процесуальному кодексі України та інших нормативно-правових актах нашої держави.

Засади кримінального провадження доцільно визначати, як закріплені в законі основоположні ідеї, найбільш загальні положення, що визначають сутність, зміст і спрямованість діяльності суб’єктів кримінального провадження, спосіб і процесуальну форму їх діяльності та здійснення правосуддя, створюють систему гарантій встановлення істини, захисту прав і свобод людини та забезпечення справедливості правосуддя. Засади відображають домінуючі в державі політичні та правові ідеї, які стосуються завдань, способу здійснення кримінального провадження. Порушення будь-якої з засад означає незаконність рішення в кримінальному провадженні та обов'язково тягне за собою його скасування.

Попри те, що багато вітчизняних науковців приділяють увагу засадам кримінального провадження, залишаються питання, які продовжують залишатися розкритими не досить глибоко і повно.

Актуальність даної теми випливає з того, що у Кримінальному процесуальному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України від 13 квітня 2012 року oдним із завдань кримінального провадження вбачається забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду. А у ст. 28 КПК вперше, закріплено розумність строків в якості одного із принципів кримінального провадження.

Справедливості у кримінальному процесі, забезпечення прав людини досягнути неможливо без дотримання законом встановлених строків. Вони дисциплінують учасників самого кримінального провадження, забезпечують динамічність процесу та прогнозованість. Без наявності строків на ту чи іншу кримінальну процесуальну дію або без їх дотримання в кримінальному процесуальному судочинстві виникає свавілля, масові порушення прав і свобод громадян, така собі «анархія». Передбачені кримінальним процесуальним кодексом процесуальні строки мають велике значення в захисті особи від обвинувачення залишається місце на випадки закінчення розслідування понад встановлені законом процесуальні строки. Зазначені кримінальним процесуальним законом процесуальні строки мають надзвичайне значення в контексті захисту особи від обвинувачення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць з кримінального процесуального права практично досить важко знайти роботи, чиї автори не торкалися б питань, пов’язаних з процесуальними строками, про те виключно даній темі присвячена лише незначна кількість праць. Серед яких слід назвати роботи О.В. Андрійчука, О.В. Ісаєвої, Н.Ю. Сакари, В.П. Паліюка, В.І. Тертишнікова, О.О. Штефана, К.С. Юдельсона, О.В. Рожнова В.О. Попелюшка, В.Т. Маляренка, Я.П. Зейкана, М.М. Михеєнка, С.О. Заїки. Прийняття нового КПК і зумовило актуальність обраної теми курсової роботи: «Розумності строків в кримінальному провадженні».

Мета курсової. Дослідження правового регулювання розумних строків провадження а саме початку, перебігу та закінчення строків в кримінальному провадженні України.

Поставлена ​​мета визначила наступні завдання роботи:

  1. Розглянути поняття та значення строків в кримінальному провадженні України.
  2. Проаналізувати      розумність строків       як      одну з        засад кримінального провадження.
  3. Надати класифікацію строків у кримінальному провадженні.
  4. Визначити порядок обчислення процесуальних строків в кримінальному провадженні.
  5. Провести моніторинг міжнародного досвіду в даній сфері та можливість його застосування для вдосконалення вітчизняного законодавства.

Об’єктом дослідження в роботі є саме кримінально-процесуальні правовідносини, що склалися в сфері дотримання законних строків здійснення кримінального провадження.

Предметом дослідження в роботі є розумні строки в кримінальному провадженні.

Методи дослідження. Для повного та об’єктивно дослідити і розкриття всіх аспектів даної роботи, використовується ряд методів, як загальнонаукових, так і спеціально-юридичних. Серед них: системний – для комплексного розгляду складових предмета дослідження, елементів як єдиного цілого; функціональний – для з’ясування змісту строків в кримінальному провадженні.

         Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, двох розділів, що мають чотири підрозділів, висновків, списку використаних джерел (39  найменування). Загальний обсяг роботи –35 сторінок, з яких 29 – основний текст

 

350.00 грн

Type : Graduate work

Subject : History of Ukraine

Language : Ukrainian

Вплип політики українізації на культурний процес в УСРР (1923-1933 рр.)

Магістерська робота. Плагіату показало 16%. Захистала роботу на відмінно. 

1900.00 грн

Type : Course work

Subject : Foreign literature

Language : Ukrainian

Добро і зло в трагедії Йогана Вольфганга Гете «Фауст

ВСТУП

Актуальність дослідження. Не тільки кожна епоха знаходить в безсмертних рядках щось актуально-важливе для себе, а й кожна мисляча людина, звертаючись до "Фауста" на різних етапах свого життя, відкриває щось своє, глибоко-інтимне, що дозволяє часом по-філософськи ставитися до зла і несправедливості в цьому світі і якось жити далі, а часом збунтуватися і піти на бій.

Проблема добра і зла, їх абсолютного, трансцендентального і буденного, земного втілення, їх взаємозв'язок між собою і можливість перетікання одного в інше здавна хвилювала кращі уми людства. І якщо в середні віки добро і зло трактувалося, переважно, з релігійної, християнської позиції, то в епоху Нового часу до них стали застосовуватися більш тверезі і неоднозначні методи оцінки. У своїй поетичній трагедії Гете намагається розкрити справжню сутність двох непримиренних станів буття, і починає він з знакових для будь-якого християнина фігур - Бога і Диявола, що носить в трагедії ім'я Мефістофеля. Переклади німецькомовного тексту «Фауста» здійснені видатними представниками української та російської перекладацької школи. Першу частину трагедії повністю переклав І.Франко, Д. Загул, М. Улезко. Другу частину твору Гете фрагментарно було перекладено І. Франком, проте повний текст “Фауста” було перекладено українською мовою лише завдяки праці Миколи Лукаша. Найбільш відомими російськими є переклади Б.Пастернака та Н.Холодковського. Переклад Холодковського ми взяли для свого дослідження.

Обєкт дослідження -  трагедія «Фауст».

Предмет дослідження - добро і зло у трагедії Гете «Фауст».

Мета – дослідити  добро і зло в трагедії «Фауст».

Завдання дослідження:

  1. охарактеризувати специфіку літератури епохи Просвітництва;
  2. дослідити біографію Й.В. Гете;
  3. проаналізувати образи Фауста і Мефістофеля, як добро і зло;

Методи дослідження. Для досягнення визначеної в роботі мети біли використані такі методи дослідження: метод класифікації, зіставно-типологічний метод, опис, науковий аналіз, метод узагальнення та формування висновків.

Структура курсової роботи. Робота складається з 26 сторінок, зі вступу, двох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел.

550.00 грн

Type : Report

Subject : International relationships

Language : Ukrainian

Регулювання міжнародної інвестиційно-інноваційної діяльності

Вступ

В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення.

Оздоровлення економіки України потребує інвестування значного капіталу у пріоритетні галузі виробництва. Фінансування інвестиційних проектів звичайно триває кілька років, а прибуток інвестиції почнуть приносити лише після введення об'єктів в дію.

На початку 90-х років інвестиції спрямовувались на підтримку ледь жевріючих виробництв, обігові кошти яких були спожиті, а витрачені інвестиційні ресурси не дали навіть припинення спаду виробництва.

Помилки у виборі напрямків інвестування у спрямуванні коштів в малоефективні, недостатньо обґрунтовані проекти призвели до припинення інвестиційних процесів і, як наслідок, до і скорочення виробництва.

 

Висновки

В роботі зроблено аналіз процесу державного регулювання інвестування економіки в сучасній Україні. Виходячи з того, що інвестування в економіку - один з найголовніших засобів вивести виробничі галузі України з застою, підняти рівень виробництва в державі до необхідної для нормального функціонування економіки межі, дослідження цієї теми є досить актуальним.

Аналізуючи матеріли періодичних видань, можна зробити висновок, що при загальних успіхах у досягненні макроекономічної стабілізації і зростання ВВП у 2011-2017 роках змін за рахунок суттєвого збільшення виробництва технологічних інновацій та поліпшення якості економічного зростання у структурі економіки не досягнуто. Це свідчить про недоліки в реалізації державної інноваційної політики і розвитку інноваційної інфраструктури в країні.

Для реалізації державної політики щодо поліпшення соціально-економічного стану в країні на основі інноваційної моделі розвитку економіки повинні широко використовуватися довгострокові механізми та інструменти державної підтримки, які б стимулювали підвищення інноваційної активності економіки.

Управління інвестиційною діяльністю повинно бути стратегічним напрямком політики регіонального розвитку. Держава в цьому процесі відіграватиме роль координуючого та направляючого центру, запобігаючи економічній відокремленості регіонів. За таких умов регіональний і державний потенціал отримає необхідні інвестиційні нагромадження для економічного оновлення та зростання.

100.00 грн

Type : Master's work

Subject : International relationships

Language : Russian

Конкурентная стратегия украинского бизнеса на рынках ЕС

Введение

Глобализация мировой экономики создает новые конкурентные условия для деятельности международных компаний, которые объективно влияют на все уровни и сферы их взаимодействия с окружающей средой. Либерализация мировой торговли и финансовой сферы, рост импорта капитала, научно-технический прогресс, развитие "новой экономики", углубление международной интеграции и разделение труда способствовали усложнению структуры мирохозяйственных отношений, созданию и развитию новых форм конкурентоспособности на всех уровнях мировой экономической системы. . Воздействие глобализации на международную конкуренцию проявляется в стремлении международных компаний становиться глобальными компаниями, развитии глобальных сетей продаж и производства, формировании глобальных отраслей и рынков, усилении регулирующей роли международных институтов и использовании ими более эффективных механизмов регулирования взаимосвязанных и взаимосвязанных международных отношений.

По объективным причинам полная интеграция Украины в глобальную мировую экономическую систему, с одной стороны, является жизненно важным ресурсом для развития угрозы перемещения на периферию мировой экономики. Поэтому на текущем этапе необходима продуманная государственная экономическая политика, ориентированная прежде всего на создание условий для эффективного функционирования национальной экономики и развития потенциала украинских компаний.

Эти обстоятельства подтверждают актуальность и своевременность изучения проблемы глобальной конкуренции и зарубежный опыт разработки и реализации конкурентной стратегии, обеспечивающей международным компаниям долгосрочную конкурентоспособность в условиях глобализации мировой экономики.

Цель данной работы - обобщить мировой опыт формирования конкурентной стратегии международной компании, адекватной эпохе глобализации мировой экономики; исследование тенденций глобальной конкуренции и форм обеспечения конкурентоспособности интересов украинских компаний, ориентированных на мировой рынок.

Реализация этой цели происходит по следующим основным направлениям:

- анализ глобализации мировой экономики как объективного процесса создает новую конкурентную среду и влияет на отраслевую структуру мирового рынка;

- установление ориентиров государственной политики по повышению конкурентоспособности в условиях глобализации мировой экономики;

- сопоставление глобальных тенденций мировой экономики и тенденций развития внешней экономики Украины в части обеспечения национальной конкурентоспособности;

- рассмотрение и критика основных теоретических подходов к разработке конкурентной стратегии компании на мировом рынке;

- исследование глобальной конкурентной стратегии на примере транснациональных компаний;

- изучение возможностей использования зарубежного опыта для повышения конкурентоспособности украинских компаний.

Предметом исследования являются конкурентные стратегии компаний в мировой экономике, а также международные экономические отношения, которые развиваются в связи с обеспечением конкурентоспособности национальных экономик.

Предмет исследования - международные компании, работающие в новой конкурентной среде.

Теоретической и методологической основой работы послужили научные исследования отечественных и зарубежных экономистов.

При анализе влияния глобализации мировой экономики на формирование новой конкурентной среды использовались исследования ученых, таких как С.И. Долгов, Н.И. Иванова, В. Иноземцев, А.Г. Мовсесян, Л.Мясникова, С.А. Нехаев, В. Оболенский, В.А. Поспелов, И.А. Спиридонов, М.А. Чешков, Ю.В. Шишков и др., А также исследования современных тенденций развития мировой экономики такими зарубежными авторами, как И. Валлерстайн, П. Кругман, В. Ойкен, Э. Лютвак, Дж. Вильямсон и др.

Работы отечественных ученых, таких как Р.С. Гринберг, В.М. Жуковская, В.С. Загашвили, В. Колонтай, А.Я. Рубинштейн, Н.А. Simonia et al., А также исследования зарубежных авторов - I. Wilson, Key Jean, B. Lundval, D. Messenger, D. North.

При анализе концепции конкурентоспособности и влияния глобализации на конкуренцию работы отечественных и зарубежных исследователей В.Д. Андрианова, Г.Л .; Азоев, Г. Бекаттини, М. Бруна, К. Гарелли, В. Интриллигатор, И. Кирзнер, Ф. Хайек.

По теме диссертации использовался комплекс работ, посвященных конкурентоспособности иностранных и украинских международных компаний в условиях глобализации мировой экономики, среди которых работы отечественных специалистов М. П. Бортова, Н. К. Вафина, Е. А. Грязнова, Е. Л. Драчева, Динкина А.А., Ершова И.В., Кондратьева В.Б. Куренкова В.А., Перегудова С.П., Слесарева Е.С., Соколова А.А., Хохлова М.Н., Хохлова В.А. П. Баранчеев, а также зарубежные ученые - Дж. Гелбрейт, Дж. Даннинг, Дж. Дей, Дж. Дэниэлс, Т. Дженнер, К. Келлер, Т. Михальский, Р. Нильсон, К. Омае, Дж. Ошоннесси, К. .Parkalada, М. Портер, Л. Радеб, Стрикленд, А. Томпсон, С. Винтер, Р. Уотерман, Э. Хемел, Д. Эйкер.

Научная новизна работы заключается в том, что на основе обобщения новейших эмпирических данных и анализа имеющихся теоретических подходов подготовлено комплексное исследование конкурентных стратегий международной компании в условиях глобализации мировой экономики. Его цель - выявить современные научные подходы и обобщить зарубежный опыт обеспечения и поддержания конкурентоспособности в условиях глобальной конкуренции, который может быть использован украинскими компаниями. В ходе работы были получены следующие научные результаты:

• на основе анализа основных движущих сил глобализации мировой экономики определена роль глобализации в формировании новой конкурентной среды для деятельности международных компаний;

• выявлены направления влияния глобализации на факторы конкурентоспособности компании;

• на основе анализа теоретических и методологических подходов к формированию конкурентной стратегии международной компании определены основные условия разработки и реализации глобальных конкурентных стратегий, определен комплекс мер, препятствующих развитию конкурентной стратегии компании на мировом рынке и способствующих ее успешной реализации;

• обосновать использование таких форм долгосрочной конкурентоспособности, как стратегические союзы и корпоративные сетевые структуры, горизонтальная и вертикальная интернализация, реализация стратегий прямого инвестирования, стандартизованная адаптация ТНК, трансграничные слияния и поглощения в качестве инструмента для формирования устойчивых конкурентных преимуществ международных компаний и моделирования промышленных структур ;

• выявлена ​​тенденция к повышению значения институтов (государства, международных организаций) в гармонизации интересов национальных экономик в условиях глобальной конкуренции, а также в обеспечении конкурентоспособности компаний на мировом рынке;

• раскрываются особенности вовлеченности Украины в процесс экономической глобализации с точки зрения обеспечения ее конкурентоспособности. Выявлены существенные различия между мировыми трендами и трендами, характеризующими интеграцию Украины в многоуровневую комплексную систему современных международных отношений. Установлены приоритеты государственной политики, направленной на обеспечение конкурентоспособности Украины на мировом рынке при ее интеграции в мировую экономическую систему.

Практическая ценность работы заключается в том, что сформулированные в ней методологические основы на основе изучения зарубежного опыта формирования и реализации конкурентной стратегии в условиях глобализации мировой экономики могут быть использованы для оптимизации использования конкурентных возможностей отечественными компаниями.

Кроме того, материалы могут быть интересны для чтения лекционных курсов по мировой экономике и международному бизнесу, а также при подготовке практических рекомендаций в области государственной промышленной и внешнеэкономической политики.

 

 

Выводы

 Основным результатом работы является теоретическое обоснование и разработка подходов для практического совершенствования стратегии конкуренции предприятия при выходе на внешние рынки. Проведенное научное исследование позволило получить следующие научные и практические результаты:

1. Автором определена сущность и виды стратегий конкуренции при выходе на внешние рынки, изучив взгляды ученых на понимание содержания данного понятие, подходы к классификации и тому подобное. Многообразие научных взглядов на понятие «конкуренция» свидетельствует о неоднозначности подходов к его пониманию и необходимость в углублении теоретических исследований такого важного элемента современной мировой экономики.

2. Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, это научное понятие рассматривается как комплексная категория, отражающая отношения между субъектами хозяйствования, которые возникают на рынке и проявляются в борьбе за лучшие результаты деятельности, благодаря чему формируются различные модели рынка и удовлетворяются потребности как отдельных потребителей, так и общества в целом.

Основателем конкурентной стратегии считается М. Портер, который отметил, что «конкурентная стратегия предусматривает наступательные или оборонительные действия, применяются с целью защиты позиции от пяти конкурентных сил ».

Стратегия конкуренции компании включает в себя подходы к бизнесу и инициативы, которые она использует для привлечения клиентов, ведения конкурентной борьбы и укрепления своей позиции на рынке.

3. Рассмотрены факторы, определяющие конкурентные преимущества на международном рынке. Исследование конкурентоспособности предприятия должны важное значение при разработке практических рекомендаций по укреплению позиции предприятия на определенном сегменте рынка. Проанализировав подходы к определение понятия международной конкурентоспособности предприятия, подведены, что это способность предприятия создавать и реализовывать продукцию, ценовые и неценовые качества которой более привлекательны, чем в аналогичной продукции конкурентов на внешнем рынке.

Определяющие факторы конкурентоспособности делятся на внутренние и внешние и являются важными для достижения отечественными предприятиями международной конкурентоспособности. Однако, не существует единого перечня необходимых факторов для всех субъектов хозяйственной деятельности. Именно поэтому, каждое предприятие должно индивидуально фокусироваться на классификацию, наиболее приемлема для данного вида деятельности, учитывая свои возможности для развития.

4. Проанализированы методы и показатели оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособности предприятия. Для успешного функционирования предприятия оценка конкурентоспособности дает возможность определить сильные и слабые стороны предприятия, выявлять его скрытые потенциальные возможности и, соответственно этому, максимального совершенствовать его стратегию функционирования, принимать правильные управленческие решения, разрабатывать мероприятия по развитию конкурентных преимуществ и адаптировать предприятие в меняющихся условиях хозяйствования, дает возможность побеждать в конкурентной борьбе.

Для анализа было взято предприятие ТОВ «Тетрада». ООО «Тетрада» - отечественное предприятие, которое занимается производством и реализацией бумажных изделий и канцелярских товаров. Для ООО «Тетрада» характерна линейно-функциональная организационная структура и низкий поток кадров, составляет около 3-4% за 2018-2019 гг.

Основными конкурентами ООО «Тетрада» являются ООО «Мечты сбываются», «Бриск», «Школьник» и «Издательство Подолье».

Финансовые результаты деятельности предприятия за 2016-2018 годы показали, что предприятие по большинству показателей является эффективно действующим, уровень риска является низким.

Для предприятия характерно ежегодный рост чистого дохода от реализации продукции (с 194,75 млн.грн. В 2017 гг. До 200330000. Грн. В 2018).

ООО «Тетрада» осуществляет экспортную, так и импортную деятельность. Экспортная деятельность занимает не очень значительное место в структуре сбыта продукции - около 12%. Тем не менее, с 2014 года осуществляется экспорт продукции в Молдову, с 2015 года - в Азербайджан.

В течение исследуемого периода, для ООО «Тетрада» было характерно положительное сальдо торгового баланса, что свидетельствует об эффективном осуществлении внешнеторговых операций.

После расчета показателей эффективности ВЭД было выявлено, что ООО «Тетрада» имеет достаточно высокую рентабельность экспорта. Показатели ефективнсти экспорта Кее и эффективности импорта Кеи больше единицы, следовательно можно сделать вывод, что экспорт и импорт на ООО «Тетрада» экономически выгодны.

В третьем разделе был разработан и предложен стратегию выхода на внешний рынок, а именно, рынок Румынии. Выбор страны обусловлен тем, что производство целлюлозно-бумажной продукции в Румынии за последние годы постепенно приходит, зато потребление с каждым годом увеличивается.

Выход ООО «Тетрада» на румынском рынке означает образование связей в формате «Украина - Румыния - Молдова» для того, чтобы в будущем выйти на более приоритетное формат - «Украина - Румыния - ЕС».

Для определения оптимального объема экспорта и прогнозирования объемов на последующие годы было определено методом сравнения макроэкономических показателей Молдовы, как страны, в которой уже экспортируется продукция предприятия и Румынии, как потенциального партнера ООО «Тетрада».

Экспортные операции будут осуществляться каждый месяц, но разными партиями. Это можно объяснить тем, что рынок целлюлозно-бумажной продукции, а именно рынок тетрадей имеет сезонную зависимость. Ее оживление приходится на летне-осенние месяцы (август - октябрь), зато зимой и весной происходит спад объемов реализации товара.

Учитывая опыт существующего экспорта, выход на новый рынок будет осуществляться на условиях поставки FCA. Вследствие выхода на рынок Румынии ожидается рост эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия в среднем более 10%.

Таким образом, разработанную стратегию прямого экспорта можно считать эффективной. В целом, предприятие имеет возможность выхода на новый внешний рынок, поэтому при соблюдении рекомендаций и внедрения предложенных действий, ООО «Тетрада» сможет увеличить свои доходы и активно развиваться.

300.00 грн

Type : Course work

Subject : Journalism

Language : Russian

МЕТОД «МАСКИ» В ЖУРНАЛИСТИКЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ЖУРНАЛИСТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

ВВЕДЕНИЕ

 

Основной задачей журналистики является сбор и подача информации. Только обладая качественными и актуальными внешними данными возможно изготовление внутренней, то есть создание собственной уникальной концепции событий. Однако же в большинстве случаев современная журналистика занимается лишь поиском новостей в информационных агентствах и обнародованием, публикацией (т.е. донесением к публике) сообщений о них. Глобализация информационных процессов, создание единого мирового информационного пространства коренным образом повлияли на специфику журналистского труда. Оперативная информация приобретает значимость специфического товара, ценность которого возрастает в геометрической прогрессии.

Как неоднократно отмечалось теоретиками журналистики [1,4], источник информации есть объективная реальность. Работа журналиста подразумевает постоянное изучение фактов и их осмысление. Именно поэтому важно выяснить не только противоречивую природу фактов, их источники, но и способы получения, изучения информации с целью ее осмысления и передачи соответствующей аудитории.

Профессиональная деятельность журналиста носит творческий характер. В процессе получения исходной информации журналист является свидетелем событий и явлений, которые он комментирует и истолковывает различными способами. Для получения исходной информации в деятельности журналиста существуют и применяются разные методы. В журналистике принято выделять такие группы методов исследования, как рационально-познавательные (эмпирические и теоретические) и художественные методы. Ярким представителем эмпирического метода является наблюдение. Оно основано на личном наблюдении и даёт непосредственное знание о реальном объекте. В журналистике результатом использования этого метода представляется поток информационных публикаций.  

Общественная значимость журналистских расследований требует всестороннего научного анализа этого феномена. Расследование, понимаемое как рационально-методические способы системного управления или же оптимизированной организации целенаправленных процессов трансформации в журналистском труде, предполагает использование специфических приемов, организацию определенного режима работы, последовательность операций и процедур, принятия решений, тесно связанных с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, изучаемыми документами. Все эти аспекты творческого процесса в журналистике еще не получили в науке достаточного осмысления и оценки. Нет ясных представлений о том, как взаимодействуют между собой познавательная и репрезентативная стороны журналистского труда в процессе расследования. Представляется, что осмысление феномена расследования должно стать закономерным этапом в системном изучении журналистской праксиологии.

Умение искать, обрабатывать информацию - часть журналистского профессионализма, которая в силу разных причин является особенно актуальной сегодня. Открытость общества, к которому дорога оказалась такой тяжелой, требует определенной настроенности на информацию, особого способа существования в мире современной информации.

Актуальность исследования обусловлена ​​недостаточным изучением нетрадиционных методов сбора информации, в частности метода «Маски», а также современными требованиями к этому способу получения информации в журналистской деятельности. Данное исследование является действительно актуальным на современном этапе развития журналистики, так как метод «Маски» дает возможность собрать информацию изнутри, избежать искажений.

Цель курсовой работы заключается в теоретическом обосновании и обзорном исследовании нетрадиционных способов получения информации в журналистской деятельности (в частности метода «Маски») в различных видах СМИ.

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда конкретных задач:

-  Определить и проанализировать методы получения информации в современной журналистике;

-    Собрать фактический материал по теме;

- На основе теоретического анализа проблемы исследования обосновать важность использования нетрадиционных методов сбора информации в журналистской деятельности;

- Определить особенности использования метода «Маски» журналистами телеканала «НТВ»;

- Проследить и дать анализ применению метода «Маски» журналистами газеты «Новая Газета».

Объектом исследования является газета «Новая Газета» и передача «Итоги Недели» на телеканале «НТВ».

Предметом исследования является специфика использования метода «маски» в журналистской деятельности.

Методы исследования: статистический метод систематизации и анализа материала, описательный, сравнительный, типологический.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют работы, посвященные рассмотрению вопроса методов сбора информации таких отечественных и зарубежных журналистики знатоков: В. Лазутина, В.И. Здоровега, В.В. Бакшин, М.К. Василенко, Л.А. Васильева, А.А. Тертычный, С.Г. Корконосенко и другие.

Материалом исследования для курсовой работы стали выпуски газеты «Новая Газета» и материалы федерального телеканала «НТВ».

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что в России практически не проводили исследования тех проблем, с которыми сталкиваются журналисты во время сбора и получения информации. Проведенный нами аспектный анализ нетрадиционных методов получения информации представляет значительный интерес для начинающих журналистов, так как включает в себя разбор особенностей использования метода «Маски» в журналистской деятельности.

Практическое значение работы определяется тем, что ее результаты можно применять для дальнейших научных разработок, и в будущей практической деятельности.

Курсовая работа включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.

 

 

ВЫВОД

 

В современном мире, когда журналистика поражает разнообразием жанров, читатель стал более требовательным. Он нуждается в свежей, интересной, легкой для восприятия, полной яркими фактами информации. В погоне за эксклюзивом появляется один из нетрадиционных способов получения информации - метод «маски».

В работе обоснована важность использования нетрадиционных методов сбора информации в журналистской деятельности, в частности метода «маски».

Также доказано, что метод «маски» позволяет создавать эффект присутствия (читатель как бы воочию видит то, что происходит, что на самом деле слышит голоса главных героев) и усиливает образно эмоциональное воздействие на читателя, а факты, полученные в результате такого сбора информации, отличаются детальностью, правдивостью, яркостью. С помощью метода «маски» журналист узнает ту информацию, которая чаще всего скрывается от широкой общественности, которую найти другим способом невозможно.

Проведенное исследование позволило сделать выводы, что метод «маски» требует от журналиста тщательной подготовки. Кроме того, журналист должен иметь безграничное терпение, хорошо тренированную память, чтобы донести читателю яркие детали, иметь врожденную склонность к риску, уметь адаптироваться в самых экстремальных условиях, входить в доверие к людям.

В работе установлено, что используя время проведения расследования метод «маски», журналист достигает эффекта присутствия читателя на месте происшествия, что придает материалу большей достоверности, убедительности, а также всякое находясь в общей атмосфере с объектом, который его интересует, получает такие доказательства преступлений или правонарушений, не могут другим способом. Метод «маски» позволяет увидеть факты и события в неискаженном виде, лучше понять истоки конфликта, обеспечить высокую подлинность отображаемой действительности.

Таким образом, информационная практика побуждает журналистов к пересмотру своего отношения относительно полного неприятия метода скрытого наблюдения. На практических примерах, взятых из материалов газеты «Новая Газета» и всероссийского канала «НТВ» можно сделать вывод, что метод «маски» или скрытое наблюдение оправдано:

- если тема имеет общественную значимость;

- когда все другие доступные методы ее исследования исчерпан.

К противоречивых способов информационного поиска относится также метод «изменения маски» (или «журналист меняет профессию»), известный в СМИ давно и направлен на исследование журналистом отдельной сферы жизнедеятельности с целью выявления существенных и невидимых на первый взгляд аспектов ее проблематики.

Метод «маски» годится не только для масштабных разоблачений болевых точек современности. Его цель может быть и чисто эмпирической. Так, благодаря этому методу журналист может обогатиться и ощущениями, определенными деталями, даже новым мировоззрением.

Чтобы деятельность журналиста была успешной, он должен знать и уметь использовать все методы получения информации, ведь это придаст разнообразие в материалы и в саму жизнь журналиста.

Выводы, сделанные в конце каждого раздела, позволяют суммировать основные положения теоретических исследований.

150.00 грн