Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 6193 matches

Type : Course work

Subject : Political science

Language : Ukrainian

Роль політичної еліти в суспільстві в рамках соціологічної концепції Вільфредо Парето

В роботі проаналізовано історичний контекст виникнення соцологічної теорії В.Парето, досліджено вплив особистісних чинників, які повпливали на формування світогляду вченого. Викладено та проаналізовано політичний аспект даної соціологічної концепції, визначена роль політичної еліти в суспільстві. Також проведено критичний аналіз методології Парето, вказано на її внутрішні суперечності. Крім того, розглянуто критичні зауваження Й.Шумпетера, О.В. Осипової та Г.К. Ашина, дані зауваження, в свою чергу, також піддаються грунтовному аналізу.

800.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Document Science

Language : Ukrainian

Документаційне забезпечення трудових правовідносин в організації» (за матеріалами ПАТ «Чернігівобленерго» Прилуцького району електричних мереж Чернігівської області)

Дипломна робота студентки ступеня магістра

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

освітня програма «Документознавство та інформаційна

діяльність», виконана на якісному рівні, робота 2019 року нова, магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’ять  підрозділів, висновків, рекомендацій, списку інформаційних джерел; містить 81 сторінка тексту, 7 рисунків, 2 таблиці, 2 додатка. Робота налічує 79 найменувань інформаційних джерел, у тому числі 35 електронних публікацій.

 

600.00 грн

Type : Course work

Subject : Agronomy

Language : Ukrainian

Розробка і обгрунтування технології вирощування

В даному курсовому проекті розроблена інтенсивна технологія вирощування ячменю ярого  в умовах Лісостепу, Полтавської області. Аналізуючи дане господарство можна зробити висновок, що ґрунтово-кліматичні умови розміщення господарства в цілому є сприятливими для вирощування основних районованих сортів сільськогосподарських культур, що дає змогу при правильному виборі сорту та поєднанні інтенсивної технології вирощування отримувати високі і сталі врожаї ячменю ярого доброї якості.
Господарство характеризується високою часткою ріллі, що свідчить про значний ступінь розораності земель господарства, але значна робота направлена на збереженість та підвищення родючості ґрунтів, розроблено ряд заходів щодо збереження їх від водної та вітрової ерозії.

200.00 грн

Type : Course work

Subject : Agronomy

Language : Ukrainian

Проектування та агроекономічне обґрунтування системи сівозмін у господарстві ТОВ «УКРЗЕМКОМ» село Великі Дмитровичі Обухівський район Київська область

Розробляючи курсовий проект із землеробства для ТОВ «УКРЗЕМКОМ»”я розробив структуру посівних площ, системи сівозмін та їх продуктивність (економічну ефективність).
Взагалі господарство розташоване в сприятливих умовах для вирощування сільськогосподарських культур. Структура посівних площ розділена так, що більшу частину займають зернові. Це можна пояснити тим, що вирощування зернових в цих умовах економічно вигідне ніж вирощування інших культур.
В ТОВ «УКРЗЕМКОМ» немає непродуктивних земель, тому  трансформацію земельних угідь господарства ( переведення одних сільськогосподарських угідь в інші) проводити недоцільно.
Для підвищення продуктивності сівозмін треба вносити більше органічних і мінеральних добрив. Застосовувати нові технології вирощування сільськогосподарських культур.
Також господарство дуже добре забезпечене кормами, що йому дозволяє їх не лише споживати у великому обсязі а й продавати іншим господарствам, що принесе додатковий прибуток господарству, а це значить, що воно зможе розширити свою базу, як в матеріальному, так і у фінансовому плані.
Для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції необхідно ввести інтенсивну технологію вирощування кожної культури, де необхідно включити ефективне внесення добрив та зрошення.
В боротьбі з бур’янами велику увагу приділяють агротехнічним методам, а також застосування гербіцидів. При цьому в кожному полі сівозміни враховують тип та клас забур’янення, а також переважаючі види бур’янів. 
Проводячи підсумок проектування нової сівозміни можна сказати, що вона є більш ефективною,економічно вигідною та науково-обгрунтованою , а також дозволяє забезпечити тваринництво кормами. Тільки обґрунтоване і правильне використання всіх методів (агротехнічних, біологічних, хімічних, меліоративних), а також правильне чергування культур дозволить збільшити врожайність с/г культур і поліпшити родючість ґрунту.

200.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Physical Culture

Language : Ukrainian

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В БОКСІ

Сучасний бокс характеризується напруженістю тренувального процесу та змагальної діяльності, координаційної складністю технічних прийомів у межах жорсткого ліміту часу, необхідністю формування надійних технічних навичок, великими фізичними та нервово-психічними навантаженнями на організм спортсмена. Домогтися високих спортивних результатів у боксі можна лише, маючи видатні генетично обумовлені здібності, адже бокс, як і будь-який інший вид спорту, розвивається в умовах обмеження матеріальних і людських ресурсів. Значний відсоток відсіву юних боксерів пов'язаний з невідповідністю їх фізичних і нервово-психічних характеристик вимогами  даного виду спорту[13, 19, 37, 69].

Тому в системі підготовки висококваліфікованих боксерів гостро стоїть проблема вдосконалення спортивного відбору. Більшість помилок і помилок у процесах відбору і спортивної орієнтації відбувається в зв’язку  з прогнозуванням [2, 12, 26, 43, 59]. Для ефективного прогнозування результатів спортивної діяльності необхідно комплексне вивчення спортсмена шляхом лікарсько-фізіологічних, анатомо-антропометричних, педагогічних і психологічних досліджень 

500.00 грн

Type : Course work

Subject : Accounting and Audit

Language : Ukrainian

Грошові кошти

Грошовий обіг здійснюється у рамках грошової системи кожної країни; неперервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу платежу й обігу. За його допомогою здійснюється розширене відтворення. Поряд з кредитом та фінансами він виступає складовою частиною єдиного грошового обороту і водночас становить самостійне економічне явище, що має свою особливу специфіку й механізм впливу на економіку. Опосередковуючи рух реальних товарів і послуг у процесі суспільного відтворення, грошовий обіг вимагає лише строго визначеної маси грошей.

150.00 грн

Type : Test

Subject : Physical Culture

Language : Russian

Здоровый образ жизни

Крепкое здоровье – важное основание успешного разностороннего развития ребенка и раскрытие его личностного потенциала. Однако, к сожалению, ситуация относительно состояния здоровья подрастающего поколения в России неутешительна.

К тому же, на ухудшение состояния здоровья, задержку физического развития влияет недостаточная двигательная активность детей, связанная прежде всего с современным «малоподвижным» стилем жизни их родителей и нередко низкой двигательной нагрузкой в ​​дошкольном учреждении.

Проблема: как осуществить выявление уровня соматического здоровья старших дошкольников и уровень представления старших дошкольников о здоровом образе жизни?

Цель исследования: рассмотреть и выявить пути формирования здорового образа жизни старших дошкольников.

Объект исследования: процесс физического воспитания старших дошкольников.

Предмет исследования: процесс формирования здорового образа жизни старших дошкольников.

Гипотеза исследования базировалась на предположении о том, что изучение уровня соматического здоровья старших дошкольников и уровень представления старших дошкольников о здоровом образе жизни возможно при реализации методики диагностики, включающей комплекс диагностических методик, обеспечивающих выявление результатов по выделенным показателям, соответствующих возрастным возможностям детей.

Задачи исследования.

1) Определить теоретико-методические основы здорового образа жизни.

2) Определить средства физической культуры для формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.

3) Определить уровень соматического здоровья старших дошкольников.

4) Определить начальные представления старших дошкольников о здоровом образе жизни.

Теоретической основой исследования явились: современные ученые и практики (Т. К. Андрющенко, И. И. Григоренко, А. Д. Дубогай, Н. Ф. Денисенко, Н. Ю. Синягина, А. П. Козин, И. В. Кузнецова и др.) считают, что состояние здоровья человека зависит не только от внешних факторов, но и от собственного отношения к нему.

А. Л. Кононко считает: ребенок дошкольного возраста имеет не только знать о своем здоровье, но и эмоционально ценностно относиться к нему, предпочитая положительным воздействиям среды перед вредными, разрушительными.

Для решения поставленных задач использовался комплекс следующих методов: теоретические (анализ психолого-педагогической и методической литературы, интерпретация, обобщение опыта педагогической деятельности); эмпирические (беседа, наблюдение); методы количественной и качественной обработки данных.

Практическое значение работы состоит в определении начальных представлений о здоровом образе жизни старших дошкольников, определении уровня соматического здоровья старших дошкольников.

Результаты исследования могут быть использованы в процессе формирования здорового образа жизни у старших дошкольников.

Структура курсовой работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Object-oriented programming (OOP)

Language : Ukrainian

Телефонний довідник

       Анотація

     Курсова робота присвячена розробці програми «Телефонний - довідник» у складі програми: набір об’єктних моделей, програмний код. Проводяться  усі необхідні роботи з проектування архітектури програми, аналізуються вимоги до неї, приводиться опис реалізації, кодування, тестування програми. При написанні програми використовувалась об’єктно-орієнтована мова Java.

      Робота викладена  на  17 сторінках,  3 розділи,  містить 8 рисун-

ків.

  

 

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Basics of Health

Language : Ukrainian

Культура емоцій та психічне здоровя людини

Робота реферативного характеру. Підійде як основа для більш широкого дослідження  

1000.00 грн

Type : Article

Subject : Nuclear Physics and Technology

Language : Ukrainian

Нанотехнології в ядерній інженерії

В статье раскрывается суть, особенности, и применение нанотехнологии в ядерной инженерии. Содержит изображения для лучшего понимания материала. 

50.00 грн